Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy powinni dokonywać na odrębny rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

20 9008 0005 0260 0026 2000 0710

Tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(podając dodatkowo za jakie miesiące oraz imię, nazwisko i adres nieruchomości, której dotyczy wpłata).

Opłaty należy dokonywać bez wezwania, raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się wnoszenie opłaty za więcej niż jeden miesiąc z góry.

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BULKOWO

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2021 R.

 • OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
 • ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY
 • MOŻLIWOŚĆ KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW – WYŁĄCZNIE DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
 • NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO W CELU UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie naszej gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem wszystkich mieszkańców będzie segregacja odpadów.  Oznacza to, że odpady będą segregowane z podziałem na poszczególne frakcje, a mianowicie:

 1. Worek koloru niebieskiego, oznaczony napisem „Papier”
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
 • OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
 • GAZETY
 • CZASOPISMA I ULOTKI
 • ZESZYTY
 • KATALOGI
 • PROSPEKTY
 • FOLDERY
 • PAPIER SZKOLNY I BIUROWY
 • KSIĄŻKI I ZESZYTY
 • TOREBKI PAPIEROWE
 • ODPADÓW HIGIENICZNYCH: RĘCZNIKÓW  PAPIEROWYCH I ZUŻYTYCH CHUSTECZEK
 • KARTONÓW PO MLEKU I NAPOJACH
 • PAPIERU LAKIEROWANEGO I POWLECZONEGO FOLIĄ
 • ZANIECZYSZCZONEGO PAPIERU
 • PIELUCH JEDNORAZOWYCH I PODPASEK
 • PAMPERSÓW I PODKŁADEK
 • PAPIEROWYCH WORKÓW PO NAWOZACH I MATERIAŁACH BUDOWLANYCH
 • TAPET

 

 1. Worek koloru zielonego, oznaczony napisem „Szkło”
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
 • BUTELKI PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI
 • SŁOIKI SZKLANE BEZ METALOWYCH NAKRĘTEK
 • SZKLANE OPAKOWANIA PO KOSMETYKACH

 

PAMIĘTAJ!

ZAKRĘTKI I KAPSLE WRZUCAMY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

 • SZKŁA STOŁOWEGO – ŻAROODPORNEGO
 • CERAMIKI
 • DONICZEK
 • ZNICZY Z ZAWARTOŚCIĄ WOSKU
 • ŻARÓWEK I ŚWIETLÓWEK
 • SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO
 • REFLEKTORÓW
 • NIEOPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO LEKACH, OLEJACH, ROZPUSZCZALNIKACH
 • TERMOMETRÓW I STRZYKAWEK
 • MONITORÓW I LAMP TELEWIZYJNYCH
 • SZYB OKIENNYCH I ZBROJONYCH
 • SZYB SAMOCHODOWYCH
 • LUSTER I WITRAŻY
 • FAJANSU I PORCELANY

 

 1. Worek koloru żółtego, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
 • BUTELKI PO NAPOJACH
 • OPAKOWANIA PO CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYKACH (M.IN. SZAMPONACH, PROSZKACH, PŁYNACH DO MYCIA NACZYŃ ITP.)
 • OPAKOWANIA PO PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH
 • PLASTIKOWE ZAKRĘTKI
 • PLASTIKOWE TOREBKI, WORKI, REKLAMÓWKI I INNE FOLIE
 • PLASTIKOWE KOSZYCZKI PO OWOCACH I INNYCH PRODUKTACH
 • PUSZKI PO NAPOJACH, SOKACH
 • PUSZKI Z BLACHY STALOWEJ PO ŻYWNOŚCI (KONSERWY)
 • METALOWE KAPSLE Z BUTELEK
 • ZAKRĘTKI SŁOIKÓW I INNYCH POJEMNIKÓW
 • FOLIA ALUMINIOWA
 • KARTONIKI PO MLEKU I NAPOJACH – WIELOMATERIAŁOWE ODPADY OPAKOWANIOWE

PAMIĘTAJ!

OPRÓŻNIJ PRZED WYRZUCENIEM, ODKRĘĆ I ZGNIEĆ PRZED WYRZUCENIEM

 • OPAKOWAŃ PO LEKACH
 • ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
 • OPAKOWAŃ PO FARBACH, LAKIERACH I OLEJACH
 • PLASTIKOWYCH ZABAWEK
 • CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH
 • ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I AGD

 

 

 1. Worek koloru brązowego, oznaczony napisem „Bio”
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
 • ODPADKI WARZYWNE I OWOCOWE
 • RESZTKI JEDZENIA
 • GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW
 • SKOSZONA TRAWA
 • LIŚCIE
 • KWIATY TROCINY I KORA DRZEW

 

 • ZIEMI I KAMIENI
 • POPIOŁU Z WĘGLA KAMIENNEGO
 • DREWNA IMPREGNOWANEGO
 • KOŚCI I ODCHODÓW ZWIERZĄT
 • MIĘSA I PADLINY ZWIERZĄT
 • OLEJU JADALNEGO
 • PŁYT WIÓROWYCH I PILŚNIOWYCH

 

 1. Pojemnik z odpadami zmieszanymi
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY:
POZOSTAŁE ODPADY, KTÓRE NIE DADZĄ SIĘ POSEGREGOWAĆ, A NIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI NP.:

 • ARTYKUŁY HIGIENICZNE
 • ZUŻYTA WATA
 • WACIKI
 • PIELUCHY
 • PAMPERSY
 • PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW
 • ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I AGD
 • ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
 • MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 • ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
 • ZUŻYTYCH OPON

 

Uzupełnieniem systemu jest

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BULKOWIE

PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Mieszkańcy Gminy Bulkowo po uprzednim zgłoszeniu mają możliwość dostarczenia we własnym zakresie w godzinach otwarcia tj. (od poniedziałku do piątku 10:00-13:00 i w soboty 14:00-15:00) odpadów wskazanych poniżej:

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale , w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • tworzywa sztuczne , w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu, poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej,
 • zużyte opony samochodowe,
 • tekstylia i odzież,
 • popiół.

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe (zderzaki, reflektory, siedzenia, elementy silników, przekładni, felgi, karoserie i ich części, rury wydechowe itp.),
 • odpady zawierające azbest (eternit),
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
 • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet) w nieszczelnych opakowaniach,
 • odpady rolnicze,
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

Uwaga!

Odpady, które nie są przyjmowane w PSZOK mieszkańcy na własny koszt są zobowiązani dostarczyć do wybranych zakładów utylizacyjnych osobiście bądź za pośrednictwem firm wywozowych wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Bulkowo (dostępnych na stronie internetowej www.bip.bulkowo.pl w zakładce Ochrona Środowiska).

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bulkowo w 2021 r. wynikają z obowiązku ustawowego. Zgodnie z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mieli świadczone następujące usługi:

 1. odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością:
  a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października – 1 raz na dwa tygodnie,
  b) zabudowa wielolokalowa – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października – 1 raz na tydzień,
 2. odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny z częstotliwością:
  a) zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa – 1 raz w miesiącu.
 3. odbiór i przekazanie do utylizacji odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 2 razy w roku podczas mobilnych zbiórek, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy Bulkowo,
 4. odbiór i unieszkodliwienie dostarczonych samodzielnie przez mieszkańców Gminy Bulkowo odpadów do PSZOK w Bulkowie.

Odpady będą odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock.

W związku z powyższymi zmianami i wynikiem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”, nastąpiła konieczność zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2021 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 20,00 zł od osoby – jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 40,00 zł od osoby – jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Mieszkańcy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują posiadanie przydomowego kompostownika, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne są w części zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca.

UWAGA!

Skorzystanie z niższej stawki za odpady (tj. ulgi za kompostownik) oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W takim przypadku wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku, gdyż nie będzie możliwości otrzymania brązowego worka z napisem „Bio”.

Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy powinni dokonywać na odrębny rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

20 9008 0005 0260 0026 2000 0710

Tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(podając dodatkowo za jakie miesiące oraz imię, nazwisko i adres nieruchomości, której dotyczy wpłata).

Opłaty należy dokonywać bez wezwania, raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się wnoszenie opłaty za więcej niż jeden miesiąc z góry.

W związku z powyższymi zmianami, wszyscy właściciele nieruchomości, również tej na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mają obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 04.01.2021 r. – 18.01.2021 r.  W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt Gminy Bulkowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe obowiązujące druki deklaracji dla mieszkańców Gminy Bulkowo oraz dla mieszkańców sezonowych dostępne są na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → Czystość i porządek oraz w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku;
 • przesłać pocztą na adres: Gmina Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;
 • przez epuap.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 265-20-13 wew. 30 lub wew. 12.

Obowiązujący wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby pobrać deklarację

Deklaracja dla mieszkańców sezonowych

Kliknij aby pobrać deklarację

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok:

 

 

Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku na terenie Gminy Bulkowo dla poniższych miejscowości:

Blichowo, Chlebowo, Golanki Górne, Sochocino Badurki, Wołowa

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021

2021r.

(Bul2)

Odpady zmieszane Odpady segregowane BIO odpady Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.)
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE

2021

Miesiąc Dzień Dzień Dzień  
Styczeń 12 19 12  
Luty 9 16 9  
Marzec 9 16 9 31
Kwiecień 13, 27 20 13, 27  
Maj 11, 25 18 11, 25  
Czerwiec 8, 22 15 8, 22  
Lipiec 6, 20 20 6, 20  
Sierpień 3, 17, 31 17 3, 17, 31  
Wrzesień 14, 28 21 14, 28  
Październik 12, 26 19 12, 26  
Listopad 9 16 9 30
Grudzień 14 21 14  

Bulkowo, Bulkowo – Kolonia, Dobra, Nowe Krubice

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021

2021r.

(Bul5)

Odpady zmieszane Odpady segregowane BIO odpady Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.)
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
2021
Miesiąc Dzień Dzień Dzień  
Styczeń 15 22 15  
Luty 12 19 12  
Marzec 12 19 12 31
Kwiecień 9, 23 16 9, 23  
Maj 7, 21 21 7, 21  
Czerwiec 4, 18 18 4, 18  
Lipiec 2, 16, 30 16 2, 16, 30  
Sierpień 13, 27 20 13, 27  
Wrzesień 10, 24 17 10, 24  
Październik 8, 22 15 8, 22  
Listopad 12 19 12 30
Grudzień 10 17 10  

Daniszewo, Gniewkowo, Nadułki, Nadułki Majdany, Nowy Podleck, Pilichówko, Stary Podleck, Szasty, Włóki

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021

2021r.

(Bul3)

Odpady zmieszane Odpady segregowane BIO odpady Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.)
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
2021
Miesiąc Dzień Dzień Dzień  
Styczeń 13 20 13  
Luty 10 17 10  
Marzec 10 17 10 31
Kwiecień 14, 28 21 14, 28  
Maj 12, 26 19 12, 26  
Czerwiec 9, 23 16 9, 23  
Lipiec 7, 21 21 7, 21  
Sierpień 4, 18 18 4, 18  
Wrzesień 1, 15, 29 15 1, 15, 29  
Październik 13, 27 20 13, 27  
Listopad 10 17 10 30
Grudzień 8 15 8  

Gocłowo, Krubice Stare, Osiek, Pilichowo, Worowice, Rogowo

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021

2021r.

(Bul4)

Odpady zmieszane Odpady segregowane BIO odpady Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.)
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
2021
Miesiąc Dzień Dzień Dzień  
Styczeń 14 21 14  
Luty 11 18 11  
Marzec 11 18 11 31
Kwiecień 8, 22 15 8, 22  
Maj 6, 20 20 6, 20  
Czerwiec 5, 17 17 5, 17  
Lipiec 1, 15, 29 15 1, 15, 29  
Sierpień 12, 26 19 12, 26  
Wrzesień 9, 23 16 9, 23  
Październik 7, 21 21 7, 21  
Listopad 13 18 13 30
Grudzień 9 16 9  

Krzykosy, Nowe Łubki, Słupca, Sochocino – Czyżewo, Sochocino – Praga, Stare Łubki

Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2021 do 31.12.2021

2021r.

(Bul1)

Odpady zmieszane Odpady segregowane BIO odpady Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniach: (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do dnia 15.03.2021r. oraz 15.11.2021r.)
PAPIER SZKŁO METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
2021
Miesiąc Dzień Dzień Dzień  
Styczeń 11 18 11  
Luty 8 15 8  
Marzec 8 15 8 31
Kwiecień 12, 26 19 12, 26  
Maj 10, 24 17 10, 24  
Czerwiec 7, 21 21 7, 21  
Lipiec 5, 19 19 5, 19  
Sierpień 2, 16, 30 16 2, 16, 30  
Wrzesień 13, 27 20 13, 27  
Październik 11, 25 18 11, 25  
Listopad 8 15 8 30
Grudzień 13 20 13  

 Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w terminach podanych powyżej  (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy). Odpady należy wystawić do drogi publicznej (w miejscu wystawienia pojemników i worków  z odpadami). Przy dużej ilości wystawionych odpadów zbiórka może być kontynuowana w dniu kolejnym.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie od godz. 7:00, pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.

Z poważaniem
REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie
Odział w Płocku, ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock (24) 268-10-60

BEZPŁATNA ZBIÓRKA MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo przypomina, że dnia 30 lipca 2020 r. (czwartek) odbędzie się bezpłatna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie osoby zainteresowane oddaniem w/w odpadów, proszone są o zapisanie się na listę dzwoniąc na numer (24) 265 20 13 wew. 30 do 15 lipca 2020 r.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy, rodzaj i ilość odpadów do oddania. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, kołdry itp.) będą odebrane przez firmę REMONDIS Sp. z o.o.

Odpady należy wystawić do drogi publicznej (w miejscu wystawiania pojemników i worków z odpadami). Przy dużej ilości odpadów zbiórka będzie kontynuowana w dniu kolejnym.

 

 

 

 

 

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Poznaj 10 Zasad Kultury Segregacji:

1.    Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
2.    Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
3.    Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
4.    Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
5.    Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
6.    Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
7.    Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
8.    Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
9.    Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
10.    Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależności od miejsca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Kliknij aby pobrać ulotkę

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BULKOWIE

Godziny otwarcia

Poniedziałek 800 – 1400
Wtorek  800 – 1400
Środa  800 – 1400
Czwartek  800 – 1400
Piątek  800 – 1400
Sobota  1400 – 1500
Niedziela nieczynne

Zarządzający: Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo
tel. 24 265 20 13 wew. 12, 30