PLANOWANE ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN ROLNICZYCH

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował podczas briefingu prasowego, który odbył się 17 listopada 2022 r. m.in. o zainicjowaniu zmian w zasadach naboru wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Planowane zmiany dotyczą:

  • wydłużenia do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;
  • uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Będą mogły to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży.

Wejście w życie tych zmian nastąpi po opublikowaniu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Aby wdrożenie powyższych zmian przebiegło jak najsprawniej, Agencja opracowała wzór oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa. Ten dokument, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, będzie mógł stanowić załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Oświadczenie o sprzedaży będzie przez ARiMR akceptowane po wejściu w życie zmienionych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. Będziemy o tym informować na głównej stronie naszego portalu internetowego oraz w zakładce ze szczegółowymi informacjami o programie (tam znajdują się również dokumenty aplikacyjne) – otwórz

Briefing Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi – otwórz

Do 17 listopada wnioski o taką pomoc złożyło 128,5 tys. rolników.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/planowane-zmiany-w-programie-pomocy-dla-rodzin-rolniczych

POMOC KLĘSKOWA DLA RODZIN

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZMIANAMI W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN.

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN
1.    Termin składania wniosków został wydłużony do 23 listopada 2022 r.
2.    Wszyscy wnioskodawcy, również ci którzy już złożyli wnioski o pomoc, są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto.

Kopie faktur należy złożyć najpóźniej do 23 listopada. 

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2315)
W związku z wprowadzonymi zmianami został opracowany i udostępniony zaktualizowany formularz wniosku, w którym dodano miejsce na wskazanie faktu dołączenia do wniosku kopii faktur.

Zgodnie z przepisami §3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 2315), w przypadku niezłożenia w terminie do 23 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Biura Powiatowego Agencji do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy, kopii faktur, pomocy nie przyznaje się. 

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR

WSPARCIE KLĘSKOWE DLA RODZIN ROLNICZYCH – NABÓR W TOKU

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach rolnych w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Dotychczas w ARiMR zarejestrowano ponad 26 tys. takich wniosków na kwotę 138 mln zł.

O pomoc w związku z zagrożeniem utratą płynności finansowej w wyniku wystąpienia w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mogą ubiegać się rodziny rolnicze. W ich skład muszą wchodzić osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Co najmniej jeden z członków rodziny powinien prowadzić gospodarstwo rolne i mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W zależności od konkretnej sytuacji wśród niezbędnych dokumentów, które powinny stanowić załącznik do wniosku, wymienić należy:

– kopię protokołu zawierającego informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;

– uwierzytelnione przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruki protokołu i kalkulacji oszacowania strat powstałych w tym roku w wyniku suszy;

– zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, oczywiście w przypadku gdy jest ono przedmiotem współwłasności.

Zakładana wysokość pomocy to:

  1. 10 000 zł – w przypadku gdy straty:
    1. spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody;
    2. spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
  2. 5 000 zł – w przypadku gdy straty w przypadku wszystkich wymienionych wcześniej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Gdy gospodarstwo poniosło straty i w wyniku suszy, i na skutek działania pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a ubiegający się o wsparcie jest w posiadaniu dwóch protokołów, z których wynika, że szkody w jednym przypadku wynoszą więcej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, a w drugim mniej, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Budżet programu wynosi 450 mln zł. Jeśli jednak ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie przekracza tę kwotę, do obliczenia wysokości pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Rolnicy mają czas na ubieganie się o to wsparcie do 15 listopada 2022 r. Dotychczas w ARiMR zarejestrowano ponad 26 tys. takich wniosków, a wynikająca z nich kwota to 138 mln zł. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce Agencji, a także nadać w placówce pocztowej bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR.

Więcej informacji i wniosek o przyznanie wsparcia – otwórz