Dostawa komputerów do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo – II edycja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Grantobiorca: Gmina Bulkowo

Dofinansowanie: 55 000, 00 zł.

Głównym celem programu jest przekazanie szkołom z terenu Gminy Bulkowo sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zdalnego nauczania. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Bulkowo zakupiła 23 laptopów, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę.

 

Dostawa komputerów do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Grantobiorca: Gmina Bulkowo

Dofinansowanie: 60 000, 00 zł.

Termin realizacji projektu:   23.04.2020 r. – 23.10.2020 r.

Głównym celem programu jest przekazanie szkołom z terenu Gminy Bulkowo sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zdalnego nauczania. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Bulkowo zakupiła 25 laptopów, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bulkowo Etap I”

mająca na celu: rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo i poprawę warunków życia mieszkańców poprzez przyjęcie zwiększonej ilości ścieków dowożonych oraz automatyzacja procesów i skuteczności oczyszczania ścieków współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Gmina Bulkowo

W ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana rozbudowa oczyszczalni ścieków a planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji wyniesie 1 000,00 m³/rok.

Wartość dofinansowania: 768 125,00 zł.

W dniu 21.02.2020 r. Gmina Bulkowo podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę  o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

Realizacja zadania

 

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

W ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck” wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 1,7 km o szerokości 4m poprzez:  powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni kruszywem na podbudowie o grubości 8 cm z kruszywa łamanego, wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m z mieszanki kamiennej, wykonanie oznakowania. W dniu 04.09.2018 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych. Realizacja przedmiotowej operacji umożliwiła skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.

 

 

 

Wybór wykonawcy

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

Wykonawcę zadania tj. P.H.U. ,,PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck” wybrano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). W dniu 16 lutego 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bulkowo a ww. Wykonawcą na kwotę 419 446,61 zł brutto. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.

 

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy

 

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck”

mająca na celu: przebudowę drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck i skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: ,,Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej”.

Beneficjent: Gmina Bulkowo

W ramach przedmiotowej operacji zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 290420W na odcinku 1,7 km.

Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł.

W dniu 10.08.2017 r. Gmina Bulkowo podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę  o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.