„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowano

ze środków powiatu płockiego”

 dla zadań pn.:

„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021” dla jednostki OSP Blichowo

„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021” dla jednostki OSP Nowe Łubki

 

Realizacja zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 290410W w m. Sochocino-Praga” została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 167 554,01 zł. Gmina otrzymała również dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 311 172,72 zł. Wartość całego zadania wyniosła 478 725,73 zł.

tablica informacyjna dot. dofinansowania

 

 

Zadanie pn:
„Budowa Placu zabaw w Worowicach”
współfinansowanego
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019″

 

 

Zadanie pn:
„Ogrodzenie działki gminnej numer ew. 165/3 w m/ Włóki
wraz z zagospodarowaniem terenu”

współfinansowanego
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019″

 

 

Zadanie pn:
„Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Bulkowie”
współfinansowanego
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019″

 

 

 

 

 

 

 

Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”„Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” Część I, Część II, Część III, polegająca na realizacji ww. zamówienia na terenie Gmin tj. Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta I Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin, Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 194 048,46 zł.”

Cel programu

 • Oczyszczenie z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad na terenie gmin:
  Część I: Stara Biała, Brudzeń Duży, Drobin, Staroźreby
  Część II: Słupno, Wyszogród, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą
  Część III: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Pacyna, Gostynin
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców


Wykonawca

          LOGISTYKA ODPADÓW Sp. z o.o.
          ul. Adama Mickiewicza 29
          40-085 Katowice

Termin realizacji zadania

od 15.10.2018 r. do 5 grudnia 2018 r.

Zakres czynności obejmował:

 • Demontaż, odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo – cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,
 • Odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo – cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,
 • Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia
 • Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

W czasie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu, odbioru, załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami dla każdej z części:

Część I – ok. 308,200 Mg
Część II – ok. 180,573 Mg
Część III – ok. 183,421 Mg

Efekt ekologiczny:

Ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do utylizacji 672,20 Mg

Koszt całkowity zadania: 242 560,57 zł

 

 

 

 

 

INWESTYCJA ZE WSPARCIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2018 R.

Przebudowa drogi gminnej nr290430W
Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap 2

ZADANIE ZREALIZOWANO DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z RZĄDOWEGO
PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ
WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

PRZY WSPÓŁUDZIALE GMINY BULKOWO

 

Wartość robót budowlanych: 1 350 355,50 zł

Kwota otrzymanej dotacji: 1 011 783,00 zł

Środki własne Gminy Bulkowo: 338 572,50 zł

Procentowy udział dotacji: 74,93%

 

 

12 września 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 290430W Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap 2”, natomiast 24 października 2018 r.  odbył się końcowy odbiór  robót budowlanych. Przebudowany został odcinek drogi o długości 2,22 km. Całkowita wartość robót budowlanych wynikająca z umowy z wykonawcą to 1 350 355,50 zł, a wysokość otrzymanej dotacji to 1 011 783,00 zł, co stanowi 74,93%. Poza tym Gmina Bulkowo pokryła koszty wykonania niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.