Pracownik Stanowisko Prowadzone sprawy Nr pokoju Nr telefonu (wew.)
Gabriel Graczyk Wójt Gminy

Wójt przyjmuje interesantów:

 • w sprawach dotyczących gminy – poniedziałek 1000-1400;
 • w sprawach skarg i wniosków – środa 1515-1615.
19 19
Referat Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych
Aniela Kopaczewska Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
 • W przypadku nieobecności Wójta, skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz;
 • Sekretarz przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
11 15
Aleksandra Kasztelan Zastępca Kierownika Referatu,

Podinspektor ds. Rozwoju, Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami

 • Przygotowywanie opinii urbanistycznych przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  oraz robót budowlanych, przy których wykonywaniu
  nie  jest wymagane pozwolenie na budowę;
 • przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek
  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • udzielanie informacji w zakresie prawa budowlanego
  i warunków technicznych wykonywania robót budowlanych i usytuowania budynków i budowli;
 • dbałość i kontrola przestrzegania norm i przepisów prawnych dot. ochrony środowiska;
 • sprawy związane z zezwoleniem na usuwanie drzew
  i krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalaniem
  i pobieraniem opłat z tego tytułu;
 • sprawy z zakresu sporządzania i aktualizacji programu ochrony środowiska;
 • edukacja ekologiczna;
 • udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania na terenie gminy Bulkowo;
 • prowadzenie postepowań o środowiskowych uwarunkowaniach.
13 18
Katarzyna Garstka Inspektor ds. edukacji
 • Sprawy z zakresu oświaty;
9 17
Aleksandra Staniszewska Młodszy referent
ds. organizacyjnych, promocji i sportu
 • Sprawy z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Sądem.
10 23
Martyna Goliszek Młodszy referent
ds. rolnych, ochrony środowiska i przyrody
 • Sprawy rolne
10 23
Karina Kalinowska Referent ds. obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym.
14 21
Dariusz Kowalewski Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, Archiwista zakładowy
 • Obsługa Rady Gminy Bulkowo;
 • udostępnianie protokołów z sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji Rady Gminy oraz uchwał Rady Gminy;
 • udostępnianie dokumentów przechowywanych
  w archiwum zakładowym.
14 29
Piotr Banaś Inspektor
ds. informatycznych
i ewidencji działalności gospodarczej
 • Obsługa i ochrona sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Centrum Informacji;
 • współpraca z pracownikiem  ds. projektów unijnych
  w zakresie obsługi informatycznej wynikającej
  z utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bulkowo”;
 • publikacja i aktualizacja informacji na oficjalnej stronie
  i BIP Gminy Bulkowo;
 • współpraca z pracownikami Urzędu Gminy
  oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;
 • Sprawy związane z działalnością gospodarczą;
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
14 29
Marlena Piątkowska Inspektor
ds. administracyjnych, zdrowia i kultury
 • Obsługa sekretariatu Wójta Gminy Bulkowo;
 • przyjmowanie korespondencji papierowej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z petycjami;
 • sprawy z zakresu zdrowia i kultury.
19 19
Elżbieta Goleniewska Inspektor ds. komunalnych
i realizacji programów gminnych
19 10
Renata Frankiewicz Podinspektor ds.
inwestycji i zamówień publicznych
 • Organizowanie i realizacja zadań inwestycyjnych
  i remontowych przyjętych w Uchwale budżetowej
  do realizacji;
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych, zadań inwestycyjnych
  i remontowych, w tym:- przygotowanie dokumentów przetargowych z zachowaniem procedur ustawy
  o zamówieniach publicznych, a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, ogłoszeń, zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej,
  – udział w pracach komisji przetargowej, dokumentowanie prowadzonych postępowań.
20 22
Wioleta Pacholska Podinspektor
ds. projektów unijnych
 • Sprawy z zakresu projektów unijnych.
20 22
Iwona Kamińska Inspektor ds. kadr
i płac
 • sprawy kadrowe i płacowe.
21 24
Referat Finansowy
Mariola Rzymkowska Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu
 • Sprawy finansowe Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy.
18 28
Alina Strzelczak Zastępca Skarbnika Gminy,

Zastępca Kierownika Referatu,

 • Sporządzanie przelewów dla Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie;
 • sporządzanie list płac dla pracowników obsługi szkół, stołówki i nauczycieli;
 • sporządzanie umów – zleceń;
 • sporządzanie rocznych PIT-ów dla pracowników szkół,
  dla radnych, sołtysów i osób świadczących usługi
  dla naszej gminy oraz z wyborów;
 • zastępstwo w prowadzeniu kasy w czasie nieobecności kasjerki.
17 11
Marzena Warda Inspektor
ds. księgowości podatkowej
 • Sprawy związane z księgowaniem wpłat podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za wodę i ścieki;
 • wystawianie upomnień na zaległości i tytułów egzekucyjnych;
 • przyjmowanie wniosków od rolników na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego
  do produkcji rolnej;
 • inne sprawy podatkowe.
2 14
Jolanta Stanisławska Podinspektor
ds. księgowości podatkowej
 • Sprawy związane  z  opodatkowaniem  gospodarstw rolnych i nieruchomości;
 • rozpatrywanie wniosków o  umorzenie, odroczenie
  i rozkładanie na raty zaległości podatkowych;
 • udzielanie ulg  z tytułu nabycia gruntów i ulg inwestycyjnych;
 • przyjmowanie wniosków od rolników na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego
  do produkcji rolnej;
 • wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstw rolnych, oraz o niezaleganiu w podatkach;
 • inne sprawy podatkowe.
2 14
Aneta Chmielewska Inspektor
ds. księgowości budżetowej
 • Obsługa kasy gminnej;
 • przyjmowanie rachunków na stypendia i rozliczanie ich zgodnie z przyznaną decyzją;
 • sprawy związane z wystawianiem faktur za czynsz mieszkaniowy, użytkowy, dzierżawny, ścieki dowożone
  i inne np. wynajem sali i itp.;
 • sprawy związane z księgowaniem wpłat za czynsz mieszkaniowy, użytkowy, dzierżawny, ścieki dowożone
  i inne;
 • sprawy związane z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych.
17 11
Joanna Kochańska Referent ds. księgowości budżetowej 17 11
Urząd Stanu Cywilnego
Robert Wiśniewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Koordynator GKRPA
 • Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;
 • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa;
 • transkrypcje aktów zagranicznych;
 • prostowanie błędów w aktach;
 • odtwarzanie aktów zaginionych – zniszczonych
  przez okupanta ( lata 1940- 1945);
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 • wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego;
 • organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego;
 • wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk.
6 16
Piotr Woźniak Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • Podczas nieobecności Kierownika USC (j.w.).
6 16
Karina Kalinowska Referent ds. obywatelskich
 • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy;
 • wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego;
 • zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu oraz o numerze PESEL;
 • zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemców;
 • obsługa dowodów osobistych;
 • udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i cudzoziemców;
 • prowadzenie i obsługa rejestru wyborców.
14 21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Prowadzenie oraz nadzór nad zadaniami własnymi
  oraz zleconymi z  zakresu pomocy społecznej;
 • wydawanie decyzji w sprawach pomocy społecznej
  z upoważnienia Wójta Gminy Bulkowo;
 • Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bulkowo.
3 26
Anna Jarocka Specjalista pracy socjalnej
 • Specjalista pracy socjalnej rejonu Bulkowo, Bulkowo Kolonia, Daniszewo, Gniewkowo, Krubice Stare, Nowe Krubice, Nadułki, Nadułki Majdany, Nowy Podleck, Pilichówko, Pilichowo (Osiedle);
 • przyjmowanie wniosków ws.  dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego.
4 13
Beata Fortas Specjalista pracy socjalnej
 • Specjalista pracy socjalnej rejonu Blichowo, Dobra, Golanki, Krzykosy, Osiek, Sochocino Praga, Rogowo, Szasty, Włóki, Worowice;
 • sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej.
4 13
Małgorzata Filipowicz Specjalista
ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 • Sprawy z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych
  oraz funduszu alimentacyjnego.
5 31
Izabela Zuchora Starszy referent
ds. świadczeń wychowawczych
 • Sprawy z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych
  oraz karty dużej rodziny.
5 31
Joanna
Dominiak-Cylińska
Asystent rodziny 5 31
Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie
Sławomir Opała Kierownik Gospodarki Komunalnej
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach indywidualnych
  z  zakresu gospodarki wodno-ściekowej, mieszkaniowej, gospodarki odpadami, utrzymania dróg i terenów gminnych.
12 27
Piotr Woźniak Inspektor
ds. drogowych
 • Lokalizacja zjazdów, urządzeń, obiektów oraz reklam
  w pasie drogowym;
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych;
 • wycinka drzew w pasie drogowym dróg gminnych;
 • konserwacja oraz bieżące remonty dróg gminnych.
7 12
Piotr Kaźmierowski Inspektor
ds. biurowych
 • Konserwacja, utrzymanie oraz awarie gminnego wodociągu,
 • konserwacja, utrzymanie oraz awarie sieci kanalizacyjnej,
 • rozliczenie opłat za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków.
7 12
Katarzyna Dominiak Pracownik
ds. utrzymania czystości i porządku
 • Przyjmowanie deklaracji/korekt deklaracji mieszkańców Gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie demontażu
  i utylizacji wyrobów azbestowych;
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia
  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej;
 • przyjmowanie wniosków o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.
7 30