Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.13 ust 1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

 Wójt Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie , ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

II. Stanowisko pracy:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2. wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

3. posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej;

4. studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej;

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku;

7. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9. bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;

10. nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;

2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

3. umiejętność podejmowania decyzji;

4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku, m.in.:

 – ustaw o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,

– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– ustawy o pomocy społecznej,

– ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

– ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

 – ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

– ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

– ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

– ustawy prawo energetyczne,

– ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy,

– ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

– ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;

7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;

8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i łagodzenia sporów wewnątrz zespołu, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;

9. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, w tym m. in. programów komputerowych m.in. Word, Excel,

10. bardzo dobra organizacja czasu pracy;

11. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;

12. czynne prawo jazdy kat. B;

13. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

1. Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2.Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu  alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki.

3.Organizowanie pracy socjalnej GOPS.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i innych przekazanych do kompetencji.

5.Dokonywanie analiz i ocen powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

6.Pomoc w poszukiwaniu dla osób będących w trudnej  sytuacji życiowej  poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji.

7. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.

8.Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych, na programy przeciwdziałaniu patologiom oraz  łagodzeniu skutków ubóstwa.

9.Planowanie finansowe jednostki i jego realizacja.

10. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

VI. Warunki pracy:

1. Stanowisko: kierownicze, administracyjne;

2. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar;

3. Okres zatrudnienia – umowa na czas określony do dnia 31 marca 2022r., z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas nieokreślony;

4. Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;

5. Praca jednozmianowa;

6. Praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

7. Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy;

8. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

9. Planowane zatrudnienie od dnia 19.07.2021 r., bądź w terminie wspólnie ustalonym.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz: wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata, przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni, ukończonych stażów, kursów, szkoleń związanych z pracą zawodową, posiadanych kwalifikacji i uprawnień;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stornie BIP Urzędu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, itp.).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa dokumentujące wykształcenie i odbyte kursy, itp.);

6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bulkowie;

9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa wyżej powinny być poświadczone przez kandydata za zgodności z oryginałem poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowości, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) i telefoniczne, niezbędne do poinformowania o dalszym postępowaniu konkursowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm. )”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście pokój nr 20 – Biuro Podawcze  Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1,09-454 Bulkowo lub przesłać pocztą na adres:Urząd Gminy Bulkowo,ul.Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w terminie do dnia 07.07.2021, do godz. 14.00

Oferty winny zostać złożone w zaklejonych/zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie”.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bulkowo w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie był wyższy niż 6 %.

X. Informacje dodatkowe.

1. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bulkowo, w dwóch etapach:

I etap – ocena kandydatów na podstawie złożonych ofert. Komisja sprawdzi, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o naborze dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Przewodniczący Komisji poinformuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do II etapu konkursu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie według Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 23 czerwca 2021 roku.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny albo też zakończyć się niewyłonieniem w konkursie żadnego z uczestników.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2.Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a)przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b)inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo do usunięcia danych osobowych;

e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kwestionariusz osobowy

Regulamin konkursu

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BULKOWIE

na podstawie Zarządzenia Nr 44/ 2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 01 czerwca 2021r.

 

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że postępowanie konkursowe na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia.

Na ogłoszony nabór w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 8/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 14 maja 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie informuje, że postępowanie konkursowe na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.13 ust 1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie , ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

II. Stanowisko pracy:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2. wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

3. posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej;

4. studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej;

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku;

7. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9. bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;

10. nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;

2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

3. umiejętność podejmowania decyzji;

4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku, m.in.:

– ustaw o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,

– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– ustawy o pomocy społecznej,

– ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

– ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

– ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

– ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

– ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

– ustawy prawo energetyczne,

– ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy,

– ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

– ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;

7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;

8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i łagodzenia sporów wewnątrz zespołu, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;

9. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, w tym m. in. programów komputerowych m.in. Word, Excel,

10. bardzo dobra organizacja czasu pracy;

11. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;

12. czynne prawo jazdy kat. B;

13. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

 1. Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu  alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki.

 3. Organizowanie pracy socjalnej GOPS.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i innych przekazanych do kompetencji.

5. Dokonywanie analiz i ocen powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

6. Pomoc w poszukiwaniu dla osób będących w trudnej  sytuacji życiowej  poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji.

7. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.

8.Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych, na programy przeciwdziałaniu patologiom oraz  łagodzeniu skutków ubóstwa.

9.Planowanie finansowe jednostki i jego realizacja.

10. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

VI. Warunki pracy:

1. Stanowisko: kierownicze, administracyjne;

2. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar;

3. Okres zatrudnienia – umowa na czas określony do dnia 31 marca 2022r., z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas nieokreślony;

4. Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;

5. Praca jednozmianowa;

6. Praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

7. Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy;

8. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

9. Planowane zatrudnienie od dnia 01.07.2021 r., bądź w innym terminie wspólnie ustalonym.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz: wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata, przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni, ukończonych stażów, kursów, szkoleń związanych z pracą zawodową, posiadanych kwalifikacji i uprawnień;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stornie BIP Urzędu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, itp.).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa dokumentujące wykształcenie i odbyte kursy, itp.);

6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bulkowie;

9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa wyżej powinny być poświadczone przez kandydata za zgodności z oryginałem poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowości, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) i telefoniczne, niezbędne do poinformowania o dalszym postępowaniu konkursowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm.)”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście pokój nr 20 – Biuro Podawcze  Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1,09-454 Bulkowo lub przesłać pocztą na adres:Urząd Gminy Bulkowo,ul.Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w terminie do dnia 16.06.2021, do godz. 14.00

Oferty winny zostać złożone w zaklejonych/zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie”.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bulkowo w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie był wyższy niż 6 %.

X. Informacje dodatkowe.

1. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bulkowo, w dwóch etapach:

I etap – ocena kandydatów na podstawie złożonych ofert. Komisja sprawdzi, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o naborze dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Przewodniczący Komisji poinformuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do II etapu konkursu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie według Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 01 czerwca 2021 roku.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

 Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny albo też zakończyć się niewyłonieniem w konkursie żadnego z uczestników.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2.Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a)przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b)inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo do usunięcia danych osobowych;

e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Regulamin konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

Sekretarz Gminy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aniela Kopaczewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Aniela Kopaczewska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy- Sekretarz Gminy, spełniając oczekiwania pracodawcy.

Bulkowo, dnia 31.05.2021r.

Bulkowo, dnia  31.05.2021r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.13 ust 1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

SEKRETARZ GMINY BULKOWO

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

II. Stanowisko pracy:

Sekretarz Gminy Bulkowo

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

2. wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku;

6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

8. bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;

9. nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;

2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

3. umiejętność podejmowania decyzji;

4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów;

5. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;

7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;

8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i łagodzenia sporów wewnątrz zespołu, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;

9. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, w tym m. in. programów komputerowych m.in. Word, Excel,

10. znajomość struktury Urzędu Gminy Bulkowo oraz infrastruktury i charakterystyki Gminy Bulkowo;

11. bardzo dobra organizacja czasu pracy;

12. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;

13. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;

14. czynne prawo jazdy kat. B;

15. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

1. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:

a) opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji),

b) nadzór nad wdrażaniem regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

c) analiza i przygotowywanie koncepcji funkcjonowania Urzędu,

d) nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych Urzędu,

e) nadzór i koordynowanie terminowego załatwiania przez kierowników referatów spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

f) prowadzenie narad pracowniczych, szkoleń, koordynowanie doskonalenia zawodowego w Urzędzie,

g) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie poprzez nadzór nad przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, okresowej oceny pracowników, wnioskowanie w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników,

2. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał wprowadzanych pod obrady Rady Gminy i Zarządzeń Wójta pod kątem formalno – prawnym;

3. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym;

4. Prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez gminne jednostki organizacyjne;

5. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w ramach udzielonych upoważnień;

6. Podejmowanie działań organizacyjno – technicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w tym: w zakresie prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych, obiegu informacji i dokumentów oraz terminowego załatwiania spraw i właściwej obsługi interesantów, nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych oraz przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy, inicjowanie oraz tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych;

7. Podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta Gminy lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta Gminy;

8. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;

9. Prowadzenie centralnego rejestru umów;

10. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;

11.Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

12. Stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów;

13.Wydawanie wymaganych poświadczeń  urzędowych;

14. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

15.Sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy;

16. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego;

17.Gromadzenie zbiorów przepisów prawnych i przekazywanie pracownikom Urzędu zmian    przepisów obowiązującego prawa;

18. Sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru;

19. Koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami i referendami;

20. Udział w sesjach Rady Gminy;

21. Zajmowanie się sprawami praktyk zawodowych odbywających się w Urzędzie.

22.Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta Gminy.

VI. Warunki pracy:

1. Stanowisko: kierownicze, administracyjne;

2. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar;

3. Okres zatrudnienia – umowa na czas określony do dnia 31.03.2022r., z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas nieokreślony;

4. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;

5. Praca jednozmianowa;

6. Praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

7. Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy;

8. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

9. Planowane zatrudnienie od dnia 01.07.2021 r., bądź w terminie wspólnie ustalonym.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz: wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata, przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni, ukończonych stażów, kursów, szkoleń związanych z pracą zawodową, posiadanych kwalifikacji i uprawnień;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stornie BIP Urzędu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, itp.).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa dokumentujące wykształcenie i odbyte kursy, itp.);

6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Sekretarza Gminy;

9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa wyżej powinny być poświadczone przez kandydata za zgodności z oryginałem poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowości, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) i telefoniczne, niezbędne do poinformowania o dalszym postępowaniu konkursowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Bulkowo zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm. )”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście pokój nr 20 – Biuro Podawcze  Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w terminie do dnia  21 maja 2021 roku do godz. 14:00.

Oferty winny zostać złożone w zaklejonych/zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Bulkowo”.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bulkowo w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie był wyższy niż 6 %.

X. Informacje dodatkowe.

1. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bulkowo, w dwóch etapach:

I etap – ocena kandydatów na podstawie złożonych ofert. Komisja sprawdzi, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o naborze dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Przewodniczący Komisji poinformuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do II etapu konkursu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie według Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 27.04.2021 roku.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny albo też zakończyć się niewyłonieniem w konkursie żadnego z uczestników.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2.Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo do usunięcia danych osobowych;

e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Kwestionariusz osobowy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
   2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
   3. do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
    • pedagogika,
    • pedagogika specjalna,
    • politologia,
    • polityka społeczna,
    • psychologia,
    • socjologia,
    • nauki o rodzinie.
  • obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy
   o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków pracownika socjalnego;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
 1. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
  • umiejętność obsługi programów MS Windows oraz Office,
  • dyspozycyjność,
  • bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin,
  • umiejętność zachowanie tajemnicy zawodowej.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy,
  • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz ich aktualizacja u osób ubiegających się o przyznanie pomocy, w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa,
  • kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej,
  • prowadzenie dokumentacji rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  • wprowadzenie wniosków, wywiadów środowiskowych oraz pozostałych danych do systemu komputerowego,
  • prowadzenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców,
  • pełna informacja i udzielenie porad osobom zgłaszających się do Ośrodka,
  • pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie  działań samopomocowych,
  • współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania negatywnych zjawisk społecznych,
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bulkowie,
  • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw z zakresu pomocy społecznej,
  • sporządzenie list płac i przelewów realizowanych spraw podopiecznych,
  • przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań,
  • prowadzenie korespondencji, niezbędnych pism dotyczących podejmowanych spraw, w tym skierowań do Domów Pomocy Społecznej, od wołań od decyzji administracyjnych i innych, wynikających z przepisów prawa,
  • przygotowanie projektów pomocowych, wynikających z rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego,
  • nawiązywanie współpracy, inicjowanie i wdrażanie nowych form pomocy mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

4. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320),
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
   w wymiarze jednego etatu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na  parterze  budynku przy ul. Szkolnej 1 w Bulkowie. Budynek posiada podjazd dla osób
z niepełnosprawnością. Nie posiada windy.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą  przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym oraz na pracy w terenie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 roku, do godz. 14,  pokój 20 (Biuro Podawcze)  na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 609 222 804.

 Osoba do kontaktu: Aniela Kopaczewska.

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie działający poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą korespondencyjną, pisząc na adres wymieniony w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu: przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 4. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji wykraczających poza ustawowy katalog lub obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru. Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło
  do momentu jej wycofania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 29 marca 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie informuje, że postępowanie konkursowe na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282) Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2012 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 06 kwietnia 2012 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym
   na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
   do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • biegła znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych;

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości;
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 • doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
 • biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 • umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 • znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
 • dyspozycyjność,
 • bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie,

2) przygotowanie danych do sprawozdań finansowych i statystycznych,

3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki, GUS, MRiPS, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków,

3) przygotowanie danych do rozliczeń z ZUS i US,

4) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników jednostki,

5) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

6) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań zleconych,

7) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

8) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu
i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

9) przygotowanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów,

10) przygotowanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

11) odpowiedzialność za pracę związaną z działalnością finansowo – księgową jednostki,

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych
w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320),
  2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
   w wymiarze jednego etatu,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
   w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na  parterze  budynku przy ul. Szkolnej 1 w Bulkowie. Budynek posiada podjazd dla osób
z niepełnosprawnością. Nie posiada windy.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą  przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 roku, do godz. 14,  pokój 20 (Biuro Podawcze)  na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem   naboru   można    zapoznać  się  w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej 1 w Bulkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 13, 26 Osoba do kontaktu: Aniela Kopaczewska.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie  z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo i tablicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie działający poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą korespondencyjną, pisząc na adres wymieniony w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu: przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 4. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji wykraczających poza ustawowy katalog lub obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru. Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło
  do momentu jej wycofania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 24 lutego 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie informuje, że postępowanie konkursowe na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282) Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2012 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 06 kwietnia 2012 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym
   na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
   do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • biegła znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych;

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości;
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 • doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
 • biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 • umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 • znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
 • dyspozycyjność,
 • bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie,

2) przygotowanie danych do sprawozdań finansowych i statystycznych,

3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki, GUS, MRiPS, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków,

3) przygotowanie danych do rozliczeń z ZUS i US,

4) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników jednostki,

5) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

6) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań zleconych,

7) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

8) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu
i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

9) przygotowanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów,

10) przygotowanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

11) odpowiedzialność za pracę związaną z działalnością finansowo – księgową jednostki,

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych
w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320),
  2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
   w wymiarze jednego etatu,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
   w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na  parterze  budynku przy ul. Szkolnej 1 w Bulkowie. Budynek posiada podjazd dla osób
z niepełnosprawnością. Nie posiada windy.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą  przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 9 marca 2021 roku, do godz. 12,  pokój 20 (Biuro Podawcze)  na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem   naboru   można    zapoznać  się  w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej 1 w Bulkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 13, 26 Osoba do kontaktu: Aniela Kopaczewska.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie  z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo i tablicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie działający poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą korespondencyjną, pisząc na adres wymieniony w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu: przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 4. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji wykraczających poza ustawowy katalog lub obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru. Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło
  do momentu jej wycofania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

ds. organizacyjnych, promocji i sportu

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Staniszewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Aleksandra Staniszewska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. organizacyjnych, promocji i sportu, spełniając oczekiwania pracodawcy.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i  sportu.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • biegła znajomość programów komputerowych niezbędnych do pracy na danym stanowisku;
  • dobra znajomość procedury administracyjnej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku:
   • ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych;
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  • znajomość podstawowych zagadnień ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
  • znajomość struktury organizacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminie Bulkowo  i powiecie płockim,
  • staranność i wnikliwość w przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji.
  • odpowiedzialność i systematyczność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Współpraca z Urzędem Pracy (m.in. zatrudnianie bezrobotnych w ramach stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych). Pisanie wniosków, rozliczanie czasu pracy, oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu stażu.
  • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
  • Współpraca z Sądem (przekazywanie do publicznej wiadomości informacji i zawiadomień Sądu i innych organów).
  • Prowadzenie spraw z zakresu zatrudniania, nadzoru oraz prowadzenie dokumentacji osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. Współdziałanie z kuratorami sądowymi.
  • Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca z jednostkami OSP z terenu gminy Bulkowo i na szczeblu powiatowym oraz PSP w Płocku.
  • Prowadzenie działań z zakresu promocji gminy, jej walorów turystycznych i krajobrazowych.
  • Koordynowanie przygotowania materiałów, tekstów, gromadzenie dokumentacji fotograficznej i tekstowej realizowanych inwestycji oraz wydarzeń kulturalnych, sportowo-pożarniczych i innych, w których uczestniczy Gmina Bulkowo.
  • Współpraca z mediami (w tym Kurier Gminy Bulkowo) w zakresie przekazywania informacji, artykułów, życzeń, ogłoszeń po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.
  • Prowadzenie i aktualizacja bazy adresowej instytucji oraz osób publicznych.
  • Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych przez Urząd Gminy Bulkowo.
  • Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Bulkowo.
  • Zamawianie i gospodarowanie materiałami biurowymi.
  • Zastępstwo w czasie nieobecności (tj. szkolenie, urlop, zwolnienie lekarskie) pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej (CEIDG).
 4. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie osobowych może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 1. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą na komputerze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 04 lutego 2021 roku, do godz. 15, pokój 23 (Biuro Podawcze) na adres:

Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. organizacyjnych, promocji i sportu.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy

Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);
  2. inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.
 • Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.