Aktualności


Data:
Kategoria: Aktualności

                  

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Pro

gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2022, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 6 000 000,00 zł.

Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 4 741 603,24 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (1 972 867,00 zł), samorządy (2 111 903,24 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (656 833,00 zł).
Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:

  • aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;
  • rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;
  • poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” czterokrotnie ogłaszało nabory wniosków z powyższych działań. Rada Programowa Sto

warzyszenia oceniła 42 złożone wnioski o przyznanie pomocy. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisał 28 umów, z czego do dnia dzisiejszego ukończono 7 umów a środki finansowe zostały wypłacone. W trakcie oceny formalnej pozostają jeszcze 4 wnioski.

A oto przykłady zrealizowanych inwestycji:

  • Doposażenie wnętrza kościoła w ławki dla wiernych oraz obraz do ołtarza w Parafii p.w. Nawiedzenia Świętej Elżbiety przez NMP w Pepłowie, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego na kwotę 65 000,00 zł;
  • Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne na kwotę 297 622,20 zł;
  • Rozwój usług instalacyjnych poprzez zakup maszyn: urządzenia przeciskowego, sprężarki przewoźnej śrubowej, wiertnicy do przewiertów i samochodu transportowego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy w istniejącej firmie na kwotę 122 517,00 zł;
  • Fima szkoleniowa o profilu cukierniczym „Słodki Fach” na kwotę 100 000 zł;
  • Kwatery pracownicze najlepsze i jedyne na okolice na kwotę 100 000 zł;
  • Zakup wyposażenia do sklepu rolniczo-technicznego w celu podejmowania działalności gospodarczej na kwotę 100 000 zł;
  • Budowa nowoczesnych technologii światłowodowych na kwotę 100 000 zł.

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia .