SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BULKOWO

biały wykrzyknik na czerwonym tlePAMIĘTAJMY!

SEGREOGWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKIEM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

emotka zadumanego ludka

KILKA ZASAD, JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE:

·        WRZUCAMY ·        NIE WRZUCAMY
 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety
 • czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • katalogi
 • prospekty
 • foldery
 • papier szkolny i biurowy
 • książki i zeszyty
 • torebki papierowe

 

 • odpadów higienicznych: ręczników papierowych i zużytych chusteczek
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • zanieczyszczonego papieru
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • pampersów i podkładek
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
 • tapet
·        WRZUCAMY ·        NIE WRZUCAMY
 • puste szklane butelki po napojach i żywności
 • słoiki szklane bez metalowych nakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ!

 

ZAKRĘTKI I KAPSLE WRZUCAMY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

 • szkła stołowego – żaroodpornego
 • ceramiki
 • doniczek
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • szkła kryształowego
 • reflektorów
 • nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach
 • termometrów i strzykawek
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • szyb samochodowych
 • luster i witraży
 • fajansu i porcelany

 

·        WRZUCAMY ·        NIE WRZUCAMY
 • puste butelki typu „PET” po różnych napojach
 • opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach (m.in. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)
 • opakowania po produktach spożywczych
 • plastikowe zakrętki
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
 • puszki po napojach, sokach
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
 • metalowe kapsle z butelek
 • zakrętki słoików i innych pojemników
 • folia aluminiowa
 • kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe
 • opakowań po lekach
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • opakowań po farbach, lakierach i olejach
 • plastikowych zabawek
 • części samochodowych
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
worek na odpady bio ·        WRZUCAMY ·        NIE WRZUCAMY
 • odpady warzywne i owocowe
 • resztki jedzenia
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszona trawa
 • liście
 • kwiaty, trociny i kora drzew
 • ziemi i kamieni
 • popiołu z węgla kamiennego
 • drewna impregnowanego
 • kości i odchodów zwierząt
 • mięsa i padliny zwierząt
 • oleju jadalnego
 • płyt wiórowych i pilśniowych
MIESZKAŃCY, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POSIADANIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA SĄ OBOWIĄZANI ZAGOSPODAROWAĆ ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W WYZNACZONYM DO TEGO MIEJSCU (PRZYDOMOWY KOMPOSOTWNIK)

 

pojemnik na odpady zmieszane ·        WRZUCAMY ·        NIE WRZUCAMY
Pozostałe odpady, które nie dadzą się posegregować, a nie są odpadami niebezpiecznymi np.:

 • artykuły higieniczne
 • zużyta wata
 • waciki
 • pieluchy
 • pampersy
 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • zużytych opon
UZUPEŁNIENIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BULKOWO JEST:

zielono-niebieski napis pszok

ZLOKALIZOWANY PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BULKOWIE.

Mieszkańcy Gminy Bulkowo po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
(tel. 24 265-20-13 wew. 12 lub 30) mają możliwość dostarczenia we własnym zakresie w godzinach otwarcia tj.:

 • w każdy poniedziałek, środę, piątek w godzinach 9:00 – 13:00
 • w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00

następujących rodzajów odpadów:

 • papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale , w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • tworzywa sztuczne , w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu, poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej,
 • zużyte opony samochodowe,
 • tekstylia i odzież,
 • popiół

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe (zderzaki, reflektory, siedzenia, elementy silników, przekładni, felgi, karoserie i ich części, rury wydechowe itp.),
 • odpady zawierające azbest (eternit),
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
 • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet) w nieszczelnych opakowaniach,
 • odpady rolnicze,
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

Uwaga!

Odpady, które nie są przyjmowane w PSZOK mieszkańcy na własny koszt są zobowiązani dostarczyć do wybranych zakładów utylizacyjnych osobiście bądź za pośrednictwem firm wywozowych wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Bulkowo (dostępnych na stronie internetowej www.bip.bulkowo.pl w zakładce Ochrona Środowiska).

 Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie

Oddział w Płocku

ul. Przemysłowa 32

09-400 Płock

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Bulkowo w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja mieszkańca Gminy Bulkowo za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz deklarację

Deklaracja dla mieszkańców sezonowych

Pobierz deklarację

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 26,00 zł od osoby – jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 52,00 zł od osoby – jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Mieszkańcy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują posiadanie przydomowego kompostownika, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne są w części zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca.

UWAGA!
Skorzystanie z niższej stawki za odpady (tj. ulgi za kompostownik) oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W takim przypadku wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku, gdyż nie będzie możliwości otrzymania brązowego worka z napisem „Bio”.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

 • 125,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 250,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy mieszkańcy powinni dokonywać na wskazany indywidualny rachunek bankowy przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości.

Tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(podając dodatkowo za jakie miesiące oraz imię, nazwisko i adres nieruchomości, której dotyczy wpłata).

Opłaty należy dokonywać bez wezwania, raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się wnoszenie opłaty za więcej niż jeden miesiąc z góry.

 Odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bulkowo według następującej częstotliwości:

 1. Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów:
  1. zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom.
  2. zabudowa wielolokalowa – 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
  1. zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa – 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom.
 3. Odbiór i przekazanie do utylizacji odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 2 razy w roku podczas mobilnych zbiórek, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy Bulkowo.
 4. Odbiór i unieszkodliwienie dostarczonych samodzielnie przez mieszkańców Gminy Bulkowo odpadów do PSZOK w Bulkowie.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BULKOWO

  Krzykosy, Nowe Łubki, Słupca, Sochocino – Czyżewo, Sochocino – Praga, Stare Łubki, Wołowa

Blichowo, Chlebowo, Gocłowo, Golanki Górne, Nowy Podleck, Rogowo, Sochocino Badurki, Stary Podleck

Daniszewo, Gniewkowo, Nadułki, Nadułki Majdany, Osiek, Pilichowo, Pilichówko, Szasty, Włóki, Worowice

Bulkowo, Bulkowo-Kolonia, Dobra, Krubice Stare, Nowe Krubice

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bulkowo jest firma:

 REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie

Oddział w Płocku

ul. Przemysłowa 32

09-400 Płock

 Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bulkowo niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
  Mickiewicza 4
  09-100 Płońsk
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
  Kobierniki 42
  09-400 Płock

Adresy punktów zbierania odpadów pochodzących z działalności rolniczej:

 • EKO SERWIS Kamil Rudziński,
  ul. Ciechanowska 10,
  09-460 Grudusk
 • Usługi transportowe Jacek Borkowski
  ul. Krasińskiego 43,
  06-400 Ciechanów
 • Recycling Service Center
  Strażacka 6,
  09-530 Gąbin
 • VIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  Radomice 49A,
  87-600 Lipno

 

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Poznaj 10 Zasad Kultury Segregacji:

1.    Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
2.    Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
3.    Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
4.    Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
5.    Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
6.    Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
7.    Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
8.    Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
9.    Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
10.    Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależności od miejsca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Kliknij aby pobrać ulotkę