Aktualności


Informacja

Data:
Kategoria: Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2019 roku

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane,dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Szacowana/orientacyjna wartość zamówienia (netto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Budowa drogi gminnej 290410 W
w m. Sochocino Praga
Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 836 579,60 I
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek etap II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 226 366,00 II
3. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki gm. Bulkowo Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 250000,00 III
4. Przebudowa, rozbudowa  i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbiórką części budynku i budową niezbędnej infrastruktury urządzeń i obiektów w Nowych Łubkach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1 000 000,00 III
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 250 000,00 III
6 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Blichowie gm. Bulkowo Roboty budowlane Przetarg nieograniczony  767 273,00 III
7. Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie Gminy Bulkowo oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w sezonie grzewczym 2017 – 2018 Dostawa Przetarg nieograniczony 190 000,00 III
8.

 

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy  Bulkowo w sezonie 2017/2018 Usługi Przetarg

nieograniczony

140 000,00 IV
9 Przebudowa ulicy szkolnej w zakresie chodnika  i oświetlenia oraz budowa obiektów małej architektury w tym oświetlenia parkowego na skwerze i centrum Bulkowa Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 948 000,00 III
10 Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w m. Blichowo na działce gminnej o nr ewid. 31/2 – ETAP II – roboty wykończeniowe. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 150 000,00 III
11 Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez GMINĘ Bulkowo w roku szkolnym 2019/2020 Usługi Zapytanie o cenę 350 000,00 II
12 Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo-Gniewkowo-Pilichowo Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 948 000,00 III

 

Pobierz plan