OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO

Bulkowo, dn. 20 grudnia 2023 roku.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA CZAS ZASTĘPSTWA ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA DO REFERATU PLANOWANIA ROZWOJU i SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. projektów unijnych i programów zewnętrznych

2.Wymagania niezbędne:

2.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
2.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
2.6. nieposzlakowana opinia,
2.7. wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
2.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,

2.9. znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na danym stanowisku, w tym:

– ustawy o samorządzie gminnym,

–  ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy Prawo zamówień publicznych,

– ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

3. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

– zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,

– wysoki poziom komunikatywności,

– sprawność działania, dobre umiejętności organizacyjne,

– zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

– odpowiedzialność, opanowanie, samodzielność
– prawo jazdy kat. B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Bulkowo.
 2. Przygotowywanie wyjaśnień i uzupełnień do złożonych wniosków.
 3. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów na środki zewnętrzne.
 4. Przygotowywanie i przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy oraz realizacja wybranych zadań o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.
 5. Promocja projektów- tablice pamiątkowe, lokalna prasa, strona internetowa Gminy Bulkowo, tablica informacyjna w UG Bulkowo.
 6. Przygotowywanie rozliczeń przyznanych dofinansowań oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 7. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych podczas kontroli projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, bieżąca współpraca z pracownikami kontrolującymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych z trwałością projektów zrealizowanych przez Gminę Bulkowo.
 9. Współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za promocję w zakresie przekazywania informacji o złożonych wnioskach aplikacyjnych, wynikach naborów wniosków o dofinasowanie, realizacji wybranych zadań.
 10. Współpraca z instytucjami dotującymi na etapie przygotowania, realizacji, rozliczenia i trwałości projektu.
 11. Prowadzenie ewidencji wniosków aplikacyjnych.
 12. Systematyczne monitorowanie możliwości pozyskania dofinansowań.
 13. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Bulkowo tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną, Gospodarką Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo, oraz Szkołami Podstawowymi
 14. Współpraca z sołtysami, radami sołeckimi – pozyskiwanie środków zewnętrznych dla sołectw.
 15. Udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach dotyczących trwających naborów.
 16. Przestrzeganie terminowości realizacji projektów, wydatkowania środków zgodnie z zapisami w umowach na pozyskane dofinansowania.

5. Wymagane dokumenty:

5.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2023r poz.1465);

5.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

5.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

5.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

5.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

5.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego ogłoszeniem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 03.01.2024r., do godz. 14:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 15 lub 24.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.1465) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydłużenie terminu

Bulkowo, dn. 17 listopada 2023 roku.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA CZAS ZASTĘPSTWA
ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA DO REFERATU PLANOWANIA ROZWOJU
i SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

2.Wymagania niezbędne:

2.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
2.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
2.6. nieposzlakowana opinia,
2.7. wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
2.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,

2.9. znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na danym stanowisku, w tym:

– ustawy o samorządzie gminnym,

–  ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy Prawo zamówień publicznych,

– ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

3. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

– zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,

– wysoki poziom komunikatywności,

– sprawność działania, dobre umiejętności organizacyjne,

– zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

– odpowiedzialność, opanowanie, samodzielność
– prawo jazdy kat. B.

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

4.1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych zgodnie z zasadami i trybem określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych i w aktach wykonawczych, przy współpracy
pracowników merytorycznych.

4.2. Przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniu i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz
zamieszczanie ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

4.3. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędnych załączników, formularzy i wzorów umów, przy współpracy pracowników merytorycznych wnioskujących
i realizujących zamówienia publiczne.

4.4. Sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, wyjaśnień itp. oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

4.5. Zamieszczanie niezbędnych ogłoszeń, dokumentów, informacji i zawiadomień w zakresie zamówień publicznych na platformie E-zamówienia,

4.6. Sporządzanie protokołów z postępowań.

4.7. Przygotowywanie zawiadomień i informacji, ogłoszeń do Urzędu Zamówień Publicznych
w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.8. Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych.

4.9. Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

4.10. Prowadzenie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Urzędu Gminy,

4.11. Prowadzenie spraw dokumentacyjnych w trakcie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto.

5. Wymagane dokumenty:

5.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

5.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

5.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

5.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

5.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

5.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

5.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki  pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 01.12.2023r., do godz. 14:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 109-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 15 lub 24.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bulkowo, 28 lipca 2023r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

ds. organizacyjnych, promocji i sportu

Urząd Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Judyta Bratkowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Judyta Bratkowska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy – ds. organizacyjnych, promocji i sportu, spełniając oczekiwania pracodawcy.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1510), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. energetyki i klimatu.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. wykształcenie wyższe,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,

1.9. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do pracy na danym stanowisku:

– ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,

– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
– ustawa Prawo ochrony środowiska,

– ustawa Prawo energetyczne,

– ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
– ustawa o odnawialnych źródłach energii,
– znajomość przepisów  zmieniających uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

– znajomość zagadnień dotyczących ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, energii odnawialnej, zagadnień dotyczących efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego.

 1. Wymagania dodatkowe:

– mile widziane wykształcenie  lub doświadczenie zawodowego w obszarze ochrony klimatu, ochrony powietrza, edukacji ekologicznej, edukacji klimatycznej, energetyki, inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, budownictwa energooszczędnego, zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich,

– prawo jazdy kat. B.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Realizacja zadań wynikających z  zapisów  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo 2021-2025”, w tym aktualizacja planu i sprawozdawczość.

3.2. Monitorowanie i aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo na lata 2015-2030”.

3.3. Współpraca z WFOŚiGW w ramach rządowego programu pn. „Czyste powietrze”.

3.4. Współpraca z NFOŚiGW  w ramach rządowego programu pn. „Mój Prąd”.

3.5. Realizacja polityki oraz wykonanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Bulkowo w zakresie energetyki, ochrony klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez opracowanie, aktualizowanie oraz integrowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem.

3.6. Identyfikacja budynków publicznych zarządzanych przez Gminę, w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które będą stanowić je neutralnymi dla klimatu.

3.7. Współpraca  w zespole w/s ubiegania się o zewnętrzne finansowanie na realizację działań w zakresie ochrony klimatu i środowiska.

3.8. Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie ograniczenia zmian klimatu, promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej oraz adaptacji do zmian klimatu,

3.9.  Współpraca z mieszkańcami w celu prowadzeniu skutecznej akcji informacyjnej oraz realizacji polityki klimatyczno – energetycznej.

 1. Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

 1. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 10.08.2023r., do godz. 15:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. energetyki i klimatu w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

 1. a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008
  o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);
 2. b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. d) prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bulkowo, 19.07.2023 roku

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

ds. energetyki i klimatu

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że postępowanie konkursowe na wolne stanowisko urzędnicze – ds. energetyki i klimatu zakończono bez rozstrzygnięcia.

Na ogłoszony nabór w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1510), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. energetyki i klimatu.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. wykształcenie wyższe,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,

1.9. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do pracy na danym stanowisku:

– ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,

– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
– ustawa prawo ochrony środowiska,

– ustawa prawo energetyczne,

– ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
– ustawa o odnawialnych źródłach energii,

– ustawa o charakterystyce energetycznej budynków,

– ustawa prawo budowlane,
– znajomość przepisów  zmieniających uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

– znajomość zagadnień dotyczących ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, energii odnawialnej, zagadnień dotyczących efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego.

2. Wymagania dodatkowe:

– mile widziane wykształcenie  lub doświadczenie zawodowego w obszarze ochrony klimatu, ochrony powietrza, edukacji ekologicznej, edukacji klimatycznej, energetyki, inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, budownictwa energooszczędnego, zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich,

– prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Realizacja zadań wynikających z zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo 2021-2025”, w tym aktualizacja planu i sprawozdawczość,

3.2. monitorowanie i aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo na lata 2015-2030”,

3.3. współpraca z WFOŚiGW w ramach rządowego programu pn. „Czyste powietrze”,

3.4. współpraca z NFOŚiGW  w ramach rządowego programu pn. „Mój Prąd”,

3.5. opracowanie i aktualizacja planu bezpieczeństwa energetycznego gminy,

3.6.  realizacja polityki oraz wykonanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Bulkowo w zakresie energetyki, ochrony klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez opracowanie, aktualizowanie oraz integrowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem,

3.7. identyfikacja budynków publicznych zarządzanych przez Gminę, w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które będą stanowić je neutralnymi dla klimatu,

3.8. współpraca w zespole w/s ubiegania się o zewnętrzne finansowanie na realizację działań w zakresie ochrony klimatu i środowiska,

3.9. prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie ograniczenia zmian klimatu, promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej oraz adaptacji do zmian klimatu,

3.10. współpraca z mieszkańcami w celu prowadzeniu skutecznej akcji informacyjnej oraz realizacji polityki klimatyczno – energetycznej.

4. Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki  pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 18.07.2023r., do godz. 12:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. energetyki i klimatu w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1). Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2). Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3). Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4). Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6). Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ORGANIZACYJNYCH, PROMOCJI I SPORTU

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1510), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. wykształcenie średnie lub wyższe,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do pracy na danym stanowisku:
– ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,
– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
– znajomość podstawowych zagadnień ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
– znajomość struktury organizacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminie Bulkowo
i powiecie płockim,
1.10. znajomość struktury samorządowej na  szczeblu powiatu i województwa.

 1. Wymagania dodatkowe:

– obsługa mediów społecznościowych,
– doświadczenie w administracji samorządowej,
– prawo jazdy kat.B.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Współpraca z Urzędem Pracy (m.in. zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych). Sporządzanie wniosków, rozliczanie czasu pracy, oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu stażu.

 1. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu zatrudniania, nadzoru oraz prowadzenie dokumentacji osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. Współdziałanie z kuratorami sądowymi.
 3. Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca z jednostkami OSP z terenu gminy Bulkowo i na szczeblu powiatowym oraz PSP w Płocku.
 4. Prowadzenie działań z zakresu promocji gminy, jej walorów turystycznych i krajobrazowych, obsługa FB gminy Bulkowo.
 5. Opracowywanie materiałów promocyjnych Gminy Bulkowo, redagowanie artykułów i sprawozdań z życia bieżącego Gminy Bulkowo.
 6. Udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji Gminy, organizacja i obsługa stoisk Gminy.
 7. Tworzenie na potrzeby promocji prezentacji multimedialnej o Gminie.
 8. Organizowanie oprawy promocyjnej uroczystości i imprez z udziałem Gminy Bulkowo.
 9. Współpraca przy opracowywaniu strony internetowej Gminy.
 10. Redagowanie informacji i artykułów promocyjnych na stronę internetową i portale społecznościowe w ramach wykonywanych obowiązków.
 11. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń turystycznych i przedsięwzięć promocyjnych odbywających się na terenie Gminy.
 12. Współpraca przy opracowywaniu rocznych planów imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych.
 13. Współpraca przy organizacji imprez plenerowych w Gminie Bulkowo.
 14. Prowadzenie i aktualizacja bazy adresowej instytucji oraz osób publicznych.
 15. Organizacja bądź współudział w organizacji imprez organizowanych przez Urząd Gminy Bulkowo.
 16. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Bulkowo.
 17. Zamawianie i gospodarowanie materiałami biurowymi.
 18. Zastępstwo w czasie nieobecności (tj. szkolenie, urlop, zwolnienie lekarskie) pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej (CEIDG).

Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

 1. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie   do  13.07.2023r., do godz. 15:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 109-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

 1. a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);
 2. b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. d) do usunięcia danych osobowych;
 5. e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bulkowo, 20 czerwca 2023r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

organizacyjnych, promocji i sportu

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że postępowanie konkursowe na wolne stanowisko urzędnicze – ds. organizacyjnych, promocji i sportu zakończono bez rozstrzygnięcia.

Na ogłoszony nabór w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta.

Kandydat nie spełnił oczekiwań pracodawcy, niezbędnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1510), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe, preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do pracy na danym stanowisku:

– ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,
– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
– znajomość podstawowych zagadnień ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
– znajomość struktury organizacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminie Bulkowo i powiecie płockim,

1.10. znajomość struktury samorządowej na  szczeblu powiatu i województwa.

2. Wymagania dodatkowe:

– obsługa mediów społecznościowych,
– doświadczenie  w administracji samorządowej,
– prawo jazdy kat..B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Współpraca z Urzędem Pracy (m.in. zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach stażu, robót  publicznych, prac interwencyjnych). Sporządzanie  wniosków, rozliczanie czasu pracy, oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu stażu.

2. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

3. Prowadzenie spraw z zakresu zatrudniania, nadzoru oraz prowadzenie dokumentacji osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. Współdziałanie z kuratorami sądowymi.

4. Prowadzenie spraw  i  dokumentacji  z zakresu ochrony  przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca z    jednostkami   OSP z terenu gminy Bulkowo i na szczeblu powiatowym oraz PSP w Płocku.

5. Prowadzenie działań z zakresu promocji   gminy, jej  walorów   turystycznyc i krajobrazowych, obsługa  FB gminy Bulkowo.

6. Opracowywanie materiałów  promocyjnych Gminy Bulkowo, redagowanie artykułów i sprawozdań  z życia bieżącego Gminy Bulkowo.

7. Udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji Gminy, organizacja i obsługa stoisk Gminy.

8. Tworzenie na potrzeby promocji prezentacji multimedialnej o Gminie.

9. Organizowanie oprawy promocyjnej uroczystości i imprez z udziałem Gminy Bulkowo.

10. Współpraca przy opracowywaniu strony internetowej Gminy.

11. Redagowanie informacji i artykułów promocyjnych na stronę internetową i portale społecznościowe w ramach wykonywanych obowiązków.

12. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń turystycznych i przedsięwzięć promocyjnych odbywających się na terenie Gminy.

13. Współpraca przy opracowywaniu rocznych planów imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych.

14. Współpraca przy organizacji imprez plenerowych w Gminie Bulkowo.

15. Prowadzenie i aktualizacja bazy adresowej instytucji oraz osób publicznych.

16. Organizacja bądź współudział  w organizacji imprez organizowanych przez Urząd Gminy Bulkowo.

17. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Bulkowo.

18.  Zamawianie i gospodarowanie materiałami biurowymi.

19. Zastępstwo w czasie nieobecności (tj. szkolenie, urlop, zwolnienie lekarskie) pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej (CEIDG).

4.  Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki  pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie   do  25.05.2023r.,
do godz. 15:00, pokój 19 
 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 109-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bulkowo, 15.05.2023 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnej

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Górecka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Monika Górecka wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. Gospodarki Komunalnej, spełniając oczekiwania pracodawcy.

Bulkowo, dnia 15.05.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

ds. organizacyjnych, promocji i sportu.

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że postępowanie konkursowe na wolne stanowisko urzędnicze – ds. organizacyjnych, promocji i sportu zakończono bez rozstrzygnięcia.

Na ogłoszony nabór w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęły dwie oferty.

Jedna oferta została wycofana przed rozmową kwalifikacyjną druga natomiast po rozmowie.

drukuj pobierz pdf

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KIEROWNIK GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZY URZĘDZIE GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1510), Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnej.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe,  preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do pracy na danym stanowisku:
– ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
– znajomość podstawowych zagadnień ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,

– znajomość podstawowych zagadnień ustawy Prawo Wodne,

– znajomość podstawowych zagadnień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w administracji samorządowej,

– prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Zakres obowiązków:

– przygotowanie umów i porozumień z zakresu gospodarki komunalnej;

– systematyczne badanie wody i ścieków;

– komputerowe naliczanie opłat za pobór wody odbiorcom indywidualnym i na podstawie wykazów zużycia wody sporządzonych przez inkasenta;

– windykacja należności z tytułu dostarczonej wody i odebranych ścieków;

– prowadzenie ewidencji umów za czynsz mieszkalny i użytkowy mienia komunalnego;

– nadzór nad stacjami ujęć wody, sieciami wodociągowymi;

– prowadzenie książek stacji uzdatniania wody i rejestru awarii;

– prowadzenie spraw związanych z ewidencją i kontrolowaniem zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

– przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

– przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie dziennika pism przychodzących;

– informowanie konserwatora oświetlenia ulicznego o powstałych awariach oraz o czasowym przestawianiu funkcjonowania oświetlenia ulicznego;

– inne prace zlecone przez Kierownika Jednostki.

4.  Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie   do  08.05.2023r., do godz. 14:00, pokój 7 lub na adres: Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 109-454 Bulkowo w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 pok. 7 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 12.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest gminna samorządowa jednostka organizacyjna Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo, którą reprezentuje Kierownik, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, NIP 147003237.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia 2016/679 – RODO), które określają zakres danych, których administrator ma prawo żądać od kandydata. Przekazanie w dokumentach dotyczących naboru dodatkowych danych osobowych, w tym obejmujących szczególne kategorie (dane wrażliwe), w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia naboru lub do momentu wycofania zgody przez co rozumie się również rezygnację z uczestnictwa w naborze.

5) Odbiorcami danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mogą być dostawcy usług doradczych, prawnych.

6) W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w określonych przypadkach – prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do usunięcia danych.

7) Podanie danych w celu wzięcia udziału w naborze jest dobrowolne. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodnie z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych osobowych nie jest obowiązkowe.

8) Jeżeli Państwa dokumenty aplikacyjne obejmują dane osobowe inne niż wyżej wskazane lub szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. dane dotyczące zdrowia, związków zawodowych itp., w celu uniknięcia wątpliwości prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb naboru prowadzonego przez Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie”.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1510), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe,  preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do pracy na danym stanowisku:
– ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,
– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
– znajomość podstawowych zagadnień ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
– znajomość struktury organizacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminie Bulkowo i powiecie płockim,
1.10. znajomość struktury samorządowej na szczeblu powiatu i województwa.

2. Wymagania dodatkowe:

– obsługa mediów społecznościowych,
– doświadczenie w administracji samorządowej,
– prawo jazdy kat..B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.Współpraca z Urzędem Pracy (m.in. zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych). Sporządzanie  wniosków, rozliczanie czasu pracy, oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu stażu.

2. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

3. Prowadzenie spraw z zakresu zatrudniania, nadzoru oraz prowadzenie dokumentacji osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. Współdziałanie z kuratorami sądowymi.

4. Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca z jednostkami OSP z terenu gminy Bulkowo i na szczeblu powiatowym oraz PSP w Płocku.

5. Prowadzenie działań z zakresu promocji gminy, jej walorów turystycznych i krajobrazowych, obsługa FB gminy Bulkowo.

6. Opracowywanie materiałów promocyjnych Gminy Bulkowo, redagowanie artykułów i sprawozdań z życia bieżącego Gminy Bulkowo.

7. Udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji Gminy, organizacja i obsługa stoisk Gminy.

8. Tworzenie na potrzeby promocji prezentacji multimedialnej o Gminie.

9. Organizowanie oprawy promocyjnej uroczystości i imprez z udziałem Gminy Bulkowo.

10. Współpraca przy opracowywaniu strony internetowej Gminy.

11. Redagowanie informacji i artykułów promocyjnych na stronę internetową i portale społecznościowe w ramach wykonywanych obowiązków.

12. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń turystycznych i przedsięwzięć promocyjnych odbywających się na terenie Gminy.

13. Współpraca przy opracowywaniu rocznych planów imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych.

14. Współpraca przy organizacji imprez plenerowych w Gminie Bulkowo.

15. Prowadzenie i aktualizacja bazy adresowej instytucji oraz osób publicznych.

16. Organizacja bądź współudział w organizacji imprez organizowanych przez Urząd Gminy Bulkowo.

17. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Bulkowo.

18.  Zamawianie i gospodarowanie materiałami biurowymi.

19. Zastępstwo w czasie nieobecności (tj. szkolenie, urlop, zwolnienie lekarskie) pracownika prowadzącego  ewidencję działalności gospodarczej (CEIDG).

4. Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki  pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 17.04.2023r., do godz. 15:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 109-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

na stanowisko

ds. księgowości podatkowej

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Karwowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Joanna Karwowska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Bulkowo, spełniając tym oczekiwania pracodawcy.

Bulkowo, dnia 31.01.2023r.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe, preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość następujących aktów prawnych:

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

– rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,

–  ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

– ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

– ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

– rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie  ewidencji gruntów i budynków,

– ustawa z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym,

–  ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie – mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji komputerowej podatników podatku: rolnego, leśnego, nieruchomości, wg programu podatkowego.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz ustalania inkasa, inkasentów i ich wysokości.
 3. Planowanie dochodów z podatków i opłat do budżetu gminy.
 4. Przygotowywanie decyzji w sprawach podatkowych, w tym stosowania ulg:

a. ulgi z tytułu nabycia gruntów ,

b. ulgi inwestycyjne z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich,

c. ulgi z tytułu umorzenia zaległości podatkowych,

d. ulgi z tytułu odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty zaległości podatkowej i umorzenia odsetek,

 1. Sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej de minimis w rolnictwie.
 2. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych  skutków z obniżek i zwolnień Rady Gminy.
 3. Wydawanie zaświadczeń: o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach, stanie zaległości i innych.
 4. Rozliczanie sołtysów z poboru inkasa zobowiązań podatkowych.
 5. Dokonywanie kontroli prawidłowości opodatkowania na miejscu i w terenie.
 6. Analiza składanych informacji na podatek od nieruchomości, wzywanie do korekty oraz dokonywanie korekt tych informacji.
 7. Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i przygotowywanie decyzji w tych sprawach.
 8. Sporządzanie listy wynagrodzeń dla sołtysów, do wypłaty po każdej racie podatku.
 9. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi stanowiącymi dochód gminy.
 10. Dokonywanie i rozliczanie się z  poboru opłaty targowej.
 11. Odpowiedzi na pisma różnych instytucji i współpraca z nimi.
 12. Wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu obwieszczeń o oszacowaniu nieruchomości rolnych i licytacji komorniczych.
 13.  Wszystkie sprawy związane z obsługą i ze zwrotem podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w dwóch turach w roku. ( dokładny opis  prac stanowi załącznik do umowy zlecenia zawartej pomiędzy pracownikiem a Wójtem Gminy ).
 14. Załatwianie interesantów w sprawach podatkowych i innych.
 15. Wydawanie oświadczeń o  pracy w gospodarstwie  rolnym do KRUS i ZUS oraz wydawanie oświadczeń o  kształtowaniu ustroju rolnego do notariatów.
 16. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

4. Wymagane dokumenty:

4.1.list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

 4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy:

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, woj. mazowieckie.

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie   do 24.01.2023r. do godz.10ºº, pokój 19  lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008
o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bulkowo, 13.12.2022

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że postępowanie konkursowe na wolne stanowisko urzędnicze – ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego zakończono bez rozstrzygnięcia.

Na ogłoszony nabór w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęły oferty.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1510), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, gospodarka  przestrzenna lub planowanie przestrzenne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania  przestrzennego, samorządu gminnego, Prawa budowlanego, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji  publicznej, o dostępności ustawy antysmogowej, 1.10. znajomość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo.

2. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie – 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej lub publicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawy rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy.

2. Przygotowywanie i przeprowadzenia procedury uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Przygotowywanie i przeprowadzenia procedury uchwalenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego.

4. Przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego.

5. Wydawanie i podpisywanie zaświadczeń z  miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego.

6. Wydawanie i podpisywanie opinii urbanistycznych.

7. Opracowywanie opinii o zgodności przedkładanych wstępnych projektów podziału z mpzp czy studium – postanowienia.

8. Prowadzenie rejestru spraw – decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

9. Opiniowanie zgodności z mpzp i suikzp wystąpień Starosty w sprawach związanych z udzieleniem koncesji na wydobywanie kopalin.

10. Inicjowanie prac związanych z planowaniem i rozwojem gminy.

11. Prowadzenie działań mających na celu promocję terenów inwestycyjnych.

12. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie

pozyskiwania inwestorów.

13. Udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania na terenie gminy

Bulkowo.

Sprawy z zakresu prawa budowlanego, w tym:

 1. Gromadzenie i przechowywanie pozwoleń na budowę przekazywanych przez Starostę

Płockiego oraz zawiadomień o odbiorze obiektów przekazywanych przez PINB.

 1. Współpraca z organami Starostwa Powiatowego  i PINB  w sprawach dotyczących

realizacji prawa budowlanego.

 1.  Udzielanie informacji w zakresie prawa budowlanego i warunków technicznych

wykonywania robót budowlanych i usytuowania budynków i budowli.

Pozostałe zadania:

1. Nadzór nad realizacją Programu Czyste Powietrze (współpraca z WFOŚ, wymiana korespondencji, sprawozdawczość, współpraca z pracownikiem przyjmującym wnioski).

2. Realizacja zapisów ustawy antysmogowej (kontrole, sprawozdawczość, zawieranie umów na wybór firmy na badanie próbek jakości popiołu).

3. Przygotowanie do wdrożenia planu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

4. Wymagane dokumenty:

4.1.list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie   do  12.12.2022r., do godz. 15:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 109-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego  w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY  BULKOWO

ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że postępowanie konkursowe na wolne stanowisko urzędnicze – ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego zakończono bez rozstrzygnięcia.

Na ogłoszony nabór w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie wpłynęły dwie oferty.

Kandydatki nie spełniły wymagań formalnych, niezbędnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, gospodarka  przestrzenna lub planowanie przestrzenne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, samorządu gminnego, Prawa budowlanego, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji  publicznej, o dostępności ustawy antysmogowej,
1.10. znajomość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo.

2. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie – co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej lub publicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawy rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy.

2. Przygotowywanie i przeprowadzenia procedury uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Przygotowywanie i przeprowadzenia procedury uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Wydawanie i podpisywanie zaświadczeń z  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

6. Wydawanie i podpisywanie opinii urbanistycznych.

7. Opracowywanie opinii o zgodności przedkładanych wstępnych projektów podziału z mpzp czy studium – postanowienia.

8. Prowadzenie rejestru spraw – decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

9. Opiniowanie zgodności z mpzp i suikzp wystąpień Starosty w sprawach związanych z udzieleniem koncesji na wydobywanie kopalin.

10. Inicjowanie prac związanych z planowaniem i rozwojem gminy.

11. Prowadzenie działań mających na celu promocję terenów inwestycyjnych.

12. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie

pozyskiwania inwestorów.

13. Udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania na terenie gminy

Bulkowo.

Sprawy z zakresu prawa budowlanego, w tym:

 1. Gromadzenie i przechowywanie pozwoleń na budowę przekazywanych przez Starostę

Płockiego oraz zawiadomień o odbiorze obiektów przekazywanych przez PINB.

 1. Współpraca z organami Starostwa Powiatowego  i PINB  w sprawach dotyczących

realizacji prawa budowlanego.

 1.  Udzielanie informacji w zakresie prawa budowlanego i warunków technicznych

wykonywania robót budowlanych  i usytuowania budynków i budowli.

Pozostałe zadania:

1. Nadzór nad realizacją Programu Czyste Powietrze (współpraca z WFOŚ, wymiana korespondencji, sprawozdawczość, współpraca z pracownikiem przyjmującym wnioski).

2. Realizacja zapisów ustawy antysmogowej (kontrole, sprawozdawczość, zawieranie umów na wybór firmy na badanie próbek jakości popiołu).

3. Przygotowanie do wdrożenia planu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

4. Wymagane dokumenty:

4.1.list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020r poz. 1320 ze zm.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 15.11.2022r., do godz. 15:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego  w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Mirosława Juźwik.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Mirosława Juźwik wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy – ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego, spełniając oczekiwania pracodawcy.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, gospodarka  przestrzenna lub planowanie przestrzenne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania  przestrzennego, samorządu gminnego, Prawa budowlanego, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji  publicznej, o dostępności ustawy antysmogowej,
1.10. znajomość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo.

2. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie – co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej lub publicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawy rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy.

2. Przygotowywanie i przeprowadzenia procedury uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Przygotowywanie i przeprowadzenia procedury uchwalenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego.

4. Przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego.

5. Wydawanie i podpisywanie zaświadczeń z  miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego.

6. Wydawanie i podpisywanie opinii urbanistycznych.

7. Opracowywanie opinii o zgodności przedkładanych wstępnych projektów podziału z mpzp czy studium – postanowienia.

8. Prowadzenie rejestru spraw – decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

9. Opiniowanie zgodności z mpzp i suikzp wystąpień Starosty w sprawach związanych z udzieleniem koncesji na wydobywanie kopalin.

10. Inicjowanie prac związanych z planowaniem i rozwojem gminy.

11. Prowadzenie działań mających na celu promocję terenów inwestycyjnych.

12. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie

pozyskiwania inwestorów.

13. Udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania na terenie gminy

Bulkowo.

Sprawy z zakresu prawa budowlanego, w tym:

 1. Gromadzenie i przechowywanie pozwoleń na budowę przekazywanych przez Starostę

Płockiego oraz zawiadomień o odbiorze obiektów przekazywanych przez PINB.

 1. Współpraca z organami Starostwa Powiatowego  i PINB  w sprawach dotyczących

realizacji prawa budowlanego.

 1.  Udzielanie informacji w zakresie prawa budowlanego i warunków technicznych

wykonywania robót budowlanych  i usytuowania budynków i budowli.

Pozostałe zadania:

1. Nadzór nad realizacją Programu Czyste Powietrze (współpraca z WFOŚ, wymiana korespondencji, sprawozdawczość, współpraca z pracownikiem przyjmującym wnioski).

2. Realizacja zapisów ustawy antysmogowej (kontrole, sprawozdawczość, zawieranie umów na wybór firmy na badanie próbek jakości popiołu).

3. Przygotowanie do wdrożenia planu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

4. Wymagane dokumenty:

4.1.list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020r poz. 1320 ze zm.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie   do  04.10.2022r., do godz. 12:00, pokój 19  lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego  w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
1.6. nieposzlakowana opinia;
1.7. posiadanie wyższego wykształcenia: ukończone studia wyższe (studia zawodowe, uzupełniające, studia magisterskie lub studia podyplomowe) na kierunkach: administracja, finanse, ekonomia, rachunkowość i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości budżetowej.
1.8. biegła znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
2) biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
3) umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych, programu księgowego BESTIA,
4) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego.
5) dyspozycyjność,
6) bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie,
2) prowadzenie ewidencji projektów obsługiwanych przez GOPS,
3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań GOPS dla instytucji zewnętrznych w zakresie finansowym,
4) przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w UG,

5) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych dla Gminy i jednostek obsługiwanych,
6) bieżąca analiza planów finansowych, i nadzór nad ich zmianami wykonaniem,
7) przygotowanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów,
8) przygotowanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
9) prowadzenie i zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
10) terminowe i rzetelne sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdań związanych z zajmowanym stanowiskiem,
11) przygotowanie danych związanych z planowaniem budżetu.

 1. Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020r poz. 1320 ze zm.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych
do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO.

 1. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie  do dnia 5.08.2022 roku,  do godz. 12 ºº , pokój 20 (Biuro Podawcze)  lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

 1. a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);
 2. b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. d) prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09 – 454  Bulkowo poszukuje kandydatatki na stanowisko ASYSTENTA RODZINY (umowa o pracę  1 etat)

OD KANDYDATÓW/TEK OCZEKUJEMY: SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, CO DO WYKSZTAŁCENIA, o którym mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 • kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
 • kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
 • kandydat/ka nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydat/ka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych;
 • kandydat/ka posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

DODATKOWE OCZEKIWANIA:

· dyspozycyjność,
· samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
· komunikatywność, zaangażowanie, odporność na sytuacje stresowe,
· umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
· prawo jazdy kat. B.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i wkonsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych
5) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
6) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
8) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
9) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;
10) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 20l6 r. o wspieraniu kobiet  i rodzin „Za życiem”;
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  i rodzin;
12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół rok i przekazywanie tej oceny podmiotowi,
15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
16) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa wart. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Cv i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
5. Oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego.
6. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu wykonawczego.
7. Oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny w GOPS w Bulkowie.
8. Oświadczenie dotyczące informacji o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz o zapoznaniu się z informacją o przysługujących na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawach.

UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY MAJA BYĆ PODPISANE ZAŚ KOPIE DOKUMENTÓW OPATRZONE KLAUZULA: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kompletne dokumenty należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09 – 454 Bulkowo do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny”.

Bulkowo, dnia 26 maja 2022 r.

 Izabela Zuchora

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BULKOWIE

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Zuchora.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Izabela Zuchora wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, spełniając tym oczekiwania pracodawcy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.13 ust 1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

 Wójt Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie , ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

II. Stanowisko pracy:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2. wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

3. posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej;

4. studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej;

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku;

7. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9. bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;

10. nieposzlakowana opinia.

 IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;

2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

3. umiejętność podejmowania decyzji;

4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku, m.in.:

– ustaw o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,

– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– ustawy o pomocy społecznej,

– ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

– ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

– ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

– ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

– ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

– ustawy prawo energetyczne,

– ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy,

– ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

– ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;

7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;

8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i łagodzenia sporów wewnątrz zespołu, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;

9. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, w tym m. in. programów komputerowych m.in. Word, Excel,

10. bardzo dobra organizacja czasu pracy;

11. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;

12. czynne prawo jazdy kat. B;

13. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

1. Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2.Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu  alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki.

3.Organizowanie pracy socjalnej GOPS.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i innych przekazanych do kompetencji.

5.Dokonywanie analiz i ocen powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

6.Pomoc w poszukiwaniu dla osób będących w trudnej  sytuacji życiowej  poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji.

7. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.

8.Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych, na programy przeciwdziałaniu patologiom oraz  łagodzeniu skutków ubóstwa.

9.Planowanie finansowe jednostki i jego realizacja.

10. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

VI. Warunki pracy:

1. Stanowisko: kierownicze, administracyjne;

2. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar;

3. Okres zatrudnienia – umowa na czas określony6 m-cy, z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas nieokreślony;

4. Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;

5. Praca jednozmianowa;

6. Praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

7. Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy;

8. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na  występowanie     uciążliwych     i szkodliwych warunków pracy;

9. Planowane zatrudnienie od dnia 4 maja 2022 r., bądź w terminie wspólnie ustalonym.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz: wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata, przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni, ukończonych stażów, kursów, szkoleń związanych z pracą zawodową, posiadanych kwalifikacji i uprawnień;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stornie BIP Urzędu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, itp.).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa dokumentujące wykształcenie i odbyte kursy, itp.);

6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bulkowie;

9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa wyżej powinny być poświadczone przez kandydata za zgodności z oryginałem poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowości, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) i telefoniczne, niezbędne do poinformowania o dalszym postępowaniu konkursowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm. )”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście pokój nr 20 – Biuro Podawcze  Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1,   09-454 Bulkowo   lub   przesłać pocztą na adres:Urząd     Gminy Bulkowo,       ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w terminie do dnia   22 kwietnia 2022r. do godz. 15.00

Oferty winny zostać złożone w zaklejonych/zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie”.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bulkowo w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie był wyższy niż 6 %.

X. Informacje dodatkowe.

1. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bulkowo, w dwóch etapach:

I etap – ocena kandydatów na podstawie złożonych ofert. Komisja sprawdzi, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o naborze dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Przewodniczący Komisji poinformuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do II etapu konkursu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie według Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Bulkowo z dnia  5 kwietnia 2022 roku.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny albo też zakończyć się niewyłonieniem w konkursie żadnego z uczestników.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2.Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a)przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2022r. poz. 530.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b)inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo do usunięcia danych osobowych;

e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie

 

§ 1

Informacje podstawowe

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty według wytycznych i w terminie przewidzianym w „Ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko kierownicze” (zwanym dalej: ogłoszeniem).

 

§ 2

Zasady postępowania Komisji Konkursowej

 

1. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób upoważnionych do przeprowadzenia naboru, powołanych na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Bulkowo Nr 31/2022 z dnia  5 kwietnia 2022r.

2. Prace Komisji Konkursowej odbywają się w obecności wszystkich jej członków.

3. Przewodniczący Komisji Konkursowej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

5. Do zadań Komisji Konkursowej należą:

a) otwarcie konkursu oraz otwarcie ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy Bulkowo w przewidzianym w ogłoszeniu terminie;

b) ocena wstępnej dokumentacji pod kątem spełniania wymogów formalnych;

c) przeprowadzenie kolejnych etapów postępowania konkursowego z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne wynikające z ogłoszenia,

d) przekazanie wyników konkursu wraz z dokumentacją Wójtowi Gminy Bulkowo.

6. Etapami postępowania konkursowego są:

a) weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem formalnym,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

c) ocena kandydatów,

d) wybór kandydata,

e) przedstawienie rekomendacji Wójtowi Gminy Bulkowo, ogłoszenie wyników wraz z ich publikacją.

 

11. W II etapie zostanie przeprowadzona z kandydatami rozmowa kwalifikacyjna. Każdy kandydat może osiągnąć maksymalnie 18 punktów. Każdy członek Komisji punktuje w skali od 0 do 6. Wynik otrzymuje się poprzez zsumowanie punktów przyznanych przez każdego członka Komisji.

12. W III i IV etapie następuje dokonanie oceny i wyboru kandydata na podstawie oceny punktowej z rozmowy kwalifikacyjnej – wygrywa kandydat, który otrzyma większą liczbę punktów. Jednakże do rekomendacji zostanie przedstawiony kandydat, który otrzyma nie mniej niż 13 punktów. W przypadku uzyskania przez najlepszych kandydatów równej liczby punktów, Komisja dokona głosowania jawnego – wygrywa kandydat, który otrzyma większa liczbę głosów.

13. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.

14. Protokół z posiedzeń podpisują jej członkowie obecni na posiedzeniu.

15. Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Bulkowo rekomendację wraz ze zgromadzoną dokumentacją oraz stosownym protokołem.

16. Wójt Gminy Bulkowo podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu uczestnika konkursu.

17. Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny albo też zakończyć się niewyłonieniem w konkursie żadnego z uczestników.

18. Obsługę Komisji Konkursowej zapewnia Urząd Gminy Bulkowo.

19. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzyga Wójt Gminy Bulkowo.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

ds. obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Mateusz Żukowski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pan Mateusz Żukowski wykazał się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, spełniając tym oczekiwania pracodawcy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aldona Jasińska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatkami spełniającymi wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatki oceniane były według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Aldona Jasińska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej, spełniając tym oczekiwania pracodawcy.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. spraw obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
1.6. nieposzlakowana opinia;
1.7. posiadanie wyższego wykształcenia;
1.8. biegła znajomość obsługi programów Microsoft Office

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne,
2) doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
3) biegła umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
4) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy
o dokumentach publicznych, ustawy o opłacie skarbowej, Kodeks wyborczy, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o stanie wojennym, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o stanie klęski żywiołowej, rozporządzenia RM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz innych rozporządzeń do wymienionych wyżej ustaw.
5) dyspozycyjność,
6) bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność,  wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. obywatelskich:

 Ewidencji ludności:

1) obsługa Rejestru Mieszkańców Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji Źródło: Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Danych Kontaktowych w tym rejestracja danych, dokonywanie zmian i aktualizacji rejestrów;

2) wykonywanie zadań wynikających z obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców w tym:

a) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i czasowego,

b) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,

c) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pobyt stały i czasowy (z urzędu i na wniosek),

3) prowadzenie spraw w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, w tym przyjmowanie wniosków i nadanie numeru PESEL,

4) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania lub zameldowania osoby z miejsca pobytu stałego oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji wydanych decyzji;

Dowody osobiste

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
2) rejestracja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym,
3) wydawanie z urzędu potwierdzenia złożenia wniosku  o wydanie dowodu osobistego generowanego z systemu RDO,
4) przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych dostarczonych do Urzędu Gminy przez funkcjonariuszy Policji,
5) wydawanie dowodów osobistych,
6) przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
7) aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w aplikacji „ŻRÓDŁO” ,
8) udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
9) aktualizacja kopert osobowych,
10) prowadzenie archiwum dowodów osobistych;

Prowadzenie stałego rejestru wyborców:

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców w systemie informatycznym,

2) opracowywanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców obywateli polskich i obywateli państw członkowskich UE,

3) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach i referendach,

4) sporządzanie spisu wyborców w wyborach powszechnych i referendach,

5) sporządzanie i przekazywanie organom wyborczym informacji o stanie rejestru wyborców oraz informacji dotyczących prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

Obrona cywilna:

1) opracowanie planu obrony cywilnej gminy,

2) tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej,

3) organizowanie prac w zakresie operacyjno-obronnym,

4) zabezpieczenie materiałowo-techniczne działań organów i sił OC,

5) opracowanie niezbędnych dokumentów z zakresu obronności w szczególności propozycji decyzji, zarządzeń, wytycznych i innych dla szefa OC oraz doprowadzenie ich do wykonawców, jak również prowadzenie kontroli nad ich realizacją,

6) prowadzenie stałej znajomości stanu osobowego, wyposażenia i przygotowania sił i środków oraz materialno – technicznego zabezpieczenia przedsięwzięć obronnych OC w podległych i nadzorowanych jednostkach administracji samorządowej,

7) opracowanie dokumentacji organizacyjnej, planistycznej, szkoleniowej w zakresie realizacji zadań obronnych, planów szkoleniowych, szkoleń i świadczeń z Formacją Obrony Cywilnej oraz szkolenia podstawowego ludności,

8) prowadzenie zgodnie z przepisami i postulatami dokumentacji szkoleniowej wewnętrznej z zakresu obronności i OC, ćwiczeń, treningów, szkolenia doskonalącego, specjalistycznego i podstawowego ludności z powszechnej samoobrony oraz ewidencji materiałów szkoleniowych,

9) kierowanie i sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem, wyszkoleniem i właściwym funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania ludności oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

10) prowadzenie ewidencji świadczeń osobowych i rzeczowych dla potrzeb sił zbrojnych, jednostek zmilitaryzowanych oraz realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie pokoju i na okres zagrożenia Państwa,

11) prowadzenie kontroli nad realizacją ochrony urządzeń i ujęć wodnych, awaryjnych,

12) przestrzeganie instrukcji o gospodarowaniu sprzętem obrony cywilnej w zakresie planowania, magazynowania przechowywania, konserwacji, ewidencji, wybrakowania oraz nadzór i kontrola nad gospodarką sprzętem OC,

13) planowanie, rozdział i realizacja limitu finansowego nad realizacją zadań OC,

14) kierowanie pracami związanymi z powoływaniem ludności do  formacji OC, nadawaniem przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego oraz sprawami związanymi z organizacją i przygotowaniem się OC do wykonywania zadań w okresie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,

14) organizowanie współdziałanie z jednostkami wojskowymi, zmilitaryzowanymi i paramilitarnymi w zakresie dzielenia wzajemnej pomocy w realizacji zadań OC,

15) Przygotowanie oraz organizowanie planowanej ewakuacji ludności oraz na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

16) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

17) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

18) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

19) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń do celów przeciwpożarowych,

20) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów; dzień dobry,

21) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw obiektom, tj. ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym.

 Zarządzanie kryzysowe:

 

1)     Zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wykonywanie zadań w ramach działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a w szczególności:

   • całodobowe alarmowanie członków GZZK, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowanie prowadzonych czynności,
   • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
   • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
   • współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
   • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne,
   • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

2)     Realizacja i stała aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego,

3)     zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych, na terenie gminy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,

4)     prowadzenie oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami prowadzonymi w gminie zgodnie z rocznym planem działania,

5)     tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania oraz ustalenie procedur zarządzania i ich uruchamianie w sytuacjach kryzysowych,

6)     gromadzenie informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania, sytuacjom kryzysowym, uaktualnianie odpowiednich baz danych,

7)     ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo ochronnych w razie zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń,

8)     organizowanie systemu łączności dla potrzeb zarządzania,

9)     planowanie, wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania gotowości obronnej,

10)  koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo – obronnych przez gminne jednostki organizacyjne i podległe podmioty gospodarcze w zakresie dostaw usług i innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych,

11)  monitorowanie komunikatów meteorologicznych oraz o innych zagrożeniach centrów zarządzania kryzysowego,

12)  Włączanie się w pracy komisji szacowania strat rolniczych (susza, przymrozki, inne niekorzystne zjawiska meteorologiczne).

5.      Wymagane dokumenty:

4.1.    list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020r poz. 1320 ze zm.);

4.2.   kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4.   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5.   oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6.   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych
do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO.

6. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2022 roku,
do godz. 15:00, pokój 23 (Biuro Podawcze)
 lub na adres:

Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 109-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. spraw obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6)      Mają Państwo prawo do:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo do usunięcia danych osobowych;

e)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
1.6. nieposzlakowana opinia;
1.7. posiadanie wyższego wykształcenia:  ukończone studia wyższe (studia zawodowe, uzupełniające, studia magisterskie lub studia podyplomowe) na kierunkach: administracja, finanse, ekonomia, rachunkowość i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości budżetowej.
1.8. biegła znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
2) biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
3) umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych, programu księgowego BESTIA,
4) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postepowania administracyjnego.
5) dyspozycyjność,
6) bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność,  wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie,
2) prowadzenie ewidencji projektów obsługiwanych przez GOPS,
3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań GOPS dla instytucji zewnętrznych w zakresie finansowym,
4) przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w UG,
5) dokonywanie niezbędnych zmian w planie finansowym i nadzór nad jego wykonaniem,
6) przygotowanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów,
7) przygotowanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
8) prowadzenie i zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
9) terminowe i rzetelne sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdań związanych z zajmowanym stanowiskiem,
10) przygotowanie danych związanych z planowaniem budżetu.

4.      Wymagane dokumenty:

4.1.    list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020r poz. 1320 ze zm.);

4.2.   kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4.   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5.   oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6.   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych
do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14 lutego 2022 roku,
do godz. 10:00, pokój 23 (Biuro Podawcze)
 lub na adres:

Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 109-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6)      Mają Państwo prawo do:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo do usunięcia danych osobowych;

e)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.13 ust 1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

 Wójt Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie , ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

II. Stanowisko pracy:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2. wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

3. posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej;

4. studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej;

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku;

7. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9. bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;

10. nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;

2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

3. umiejętność podejmowania decyzji;

4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku, m.in.:

 – ustaw o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,

– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– ustawy o pomocy społecznej,

– ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

– ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

 – ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

– ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

– ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

– ustawy prawo energetyczne,

– ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy,

– ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

– ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;

7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;

8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i łagodzenia sporów wewnątrz zespołu, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;

9. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, w tym m. in. programów komputerowych m.in. Word, Excel,

10. bardzo dobra organizacja czasu pracy;

11. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;

12. czynne prawo jazdy kat. B;

13. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

1. Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2.Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu  alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki.

3.Organizowanie pracy socjalnej GOPS.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i innych przekazanych do kompetencji.

5.Dokonywanie analiz i ocen powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

6.Pomoc w poszukiwaniu dla osób będących w trudnej  sytuacji życiowej  poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji.

7. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.

8.Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych, na programy przeciwdziałaniu patologiom oraz  łagodzeniu skutków ubóstwa.

9.Planowanie finansowe jednostki i jego realizacja.

10. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

VI. Warunki pracy:

1. Stanowisko: kierownicze, administracyjne;

2. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar;

3. Okres zatrudnienia – umowa na czas określony do dnia 31 marca 2022r., z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas nieokreślony;

4. Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;

5. Praca jednozmianowa;

6. Praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

7. Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy;

8. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

9. Planowane zatrudnienie od dnia 19.07.2021 r., bądź w terminie wspólnie ustalonym.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz: wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata, przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni, ukończonych stażów, kursów, szkoleń związanych z pracą zawodową, posiadanych kwalifikacji i uprawnień;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stornie BIP Urzędu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, itp.).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa dokumentujące wykształcenie i odbyte kursy, itp.);

6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bulkowie;

9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa wyżej powinny być poświadczone przez kandydata za zgodności z oryginałem poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowości, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) i telefoniczne, niezbędne do poinformowania o dalszym postępowaniu konkursowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm. )”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście pokój nr 20 – Biuro Podawcze  Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1,09-454 Bulkowo lub przesłać pocztą na adres:Urząd Gminy Bulkowo,ul.Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w terminie do dnia 07.07.2021, do godz. 14.00

Oferty winny zostać złożone w zaklejonych/zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie”.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bulkowo w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie był wyższy niż 6 %.

X. Informacje dodatkowe.

1. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bulkowo, w dwóch etapach:

I etap – ocena kandydatów na podstawie złożonych ofert. Komisja sprawdzi, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o naborze dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Przewodniczący Komisji poinformuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do II etapu konkursu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie według Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 23 czerwca 2021 roku.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny albo też zakończyć się niewyłonieniem w konkursie żadnego z uczestników.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2.Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a)przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b)inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo do usunięcia danych osobowych;

e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kwestionariusz osobowy

Regulamin konkursu

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w URZĘDZIE GMINY BULKOWO

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BULKOWIE

na podstawie Zarządzenia Nr 44/ 2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 01 czerwca 2021r.

 

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że postępowanie konkursowe na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia.

Na ogłoszony nabór w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 8/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 14 maja 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie informuje, że postępowanie konkursowe na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.13 ust 1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie , ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

II. Stanowisko pracy:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2. wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

3. posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej;

4. studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej;

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku;

7. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9. bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;

10. nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;

2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

3. umiejętność podejmowania decyzji;

4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku, m.in.:

– ustaw o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,

– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

– ustawy o pomocy społecznej,

– ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

– ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

– ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

– ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

– ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

– ustawy prawo energetyczne,

– ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy,

– ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

– ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;

7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;

8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i łagodzenia sporów wewnątrz zespołu, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;

9. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, w tym m. in. programów komputerowych m.in. Word, Excel,

10. bardzo dobra organizacja czasu pracy;

11. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;

12. czynne prawo jazdy kat. B;

13. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

 1. Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu  alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki.

 3. Organizowanie pracy socjalnej GOPS.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i innych przekazanych do kompetencji.

5. Dokonywanie analiz i ocen powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

6. Pomoc w poszukiwaniu dla osób będących w trudnej  sytuacji życiowej  poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji.

7. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.

8.Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych, na programy przeciwdziałaniu patologiom oraz  łagodzeniu skutków ubóstwa.

9.Planowanie finansowe jednostki i jego realizacja.

10. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

VI. Warunki pracy:

1. Stanowisko: kierownicze, administracyjne;

2. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar;

3. Okres zatrudnienia – umowa na czas określony do dnia 31 marca 2022r., z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas nieokreślony;

4. Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;

5. Praca jednozmianowa;

6. Praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

7. Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy;

8. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

9. Planowane zatrudnienie od dnia 01.07.2021 r., bądź w innym terminie wspólnie ustalonym.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz: wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata, przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni, ukończonych stażów, kursów, szkoleń związanych z pracą zawodową, posiadanych kwalifikacji i uprawnień;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stornie BIP Urzędu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, itp.).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa dokumentujące wykształcenie i odbyte kursy, itp.);

6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Bulkowie;

9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa wyżej powinny być poświadczone przez kandydata za zgodności z oryginałem poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowości, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) i telefoniczne, niezbędne do poinformowania o dalszym postępowaniu konkursowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm.)”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście pokój nr 20 – Biuro Podawcze  Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1,09-454 Bulkowo lub przesłać pocztą na adres:Urząd Gminy Bulkowo,ul.Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w terminie do dnia 16.06.2021, do godz. 14.00

Oferty winny zostać złożone w zaklejonych/zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie”.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bulkowo w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie był wyższy niż 6 %.

X. Informacje dodatkowe.

1. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bulkowo, w dwóch etapach:

I etap – ocena kandydatów na podstawie złożonych ofert. Komisja sprawdzi, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o naborze dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Przewodniczący Komisji poinformuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do II etapu konkursu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie według Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 01 czerwca 2021 roku.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

 Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny albo też zakończyć się niewyłonieniem w konkursie żadnego z uczestników.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2.Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a)przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b)inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo do usunięcia danych osobowych;

e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Regulamin konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

Sekretarz Gminy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aniela Kopaczewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatką spełniającą wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatka oceniana była według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Aniela Kopaczewska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy- Sekretarz Gminy, spełniając oczekiwania pracodawcy.

Bulkowo, dnia 31.05.2021r.

Bulkowo, dnia  31.05.2021r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art.13 ust 1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

SEKRETARZ GMINY BULKOWO

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

II. Stanowisko pracy:

Sekretarz Gminy Bulkowo

III. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

2. wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku;

6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

8. bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;

9. nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na danym stanowisku:

1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;

2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

3. umiejętność podejmowania decyzji;

4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów;

5. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

6. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;

7. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;

8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i łagodzenia sporów wewnątrz zespołu, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;

9. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, w tym m. in. programów komputerowych m.in. Word, Excel,

10. znajomość struktury Urzędu Gminy Bulkowo oraz infrastruktury i charakterystyki Gminy Bulkowo;

11. bardzo dobra organizacja czasu pracy;

12. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;

13. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;

14. czynne prawo jazdy kat. B;

15. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:

1. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:

a) opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji),

b) nadzór nad wdrażaniem regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

c) analiza i przygotowywanie koncepcji funkcjonowania Urzędu,

d) nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych Urzędu,

e) nadzór i koordynowanie terminowego załatwiania przez kierowników referatów spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

f) prowadzenie narad pracowniczych, szkoleń, koordynowanie doskonalenia zawodowego w Urzędzie,

g) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie poprzez nadzór nad przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, okresowej oceny pracowników, wnioskowanie w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników,

2. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał wprowadzanych pod obrady Rady Gminy i Zarządzeń Wójta pod kątem formalno – prawnym;

3. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym;

4. Prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez gminne jednostki organizacyjne;

5. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w ramach udzielonych upoważnień;

6. Podejmowanie działań organizacyjno – technicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w tym: w zakresie prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych, obiegu informacji i dokumentów oraz terminowego załatwiania spraw i właściwej obsługi interesantów, nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych oraz przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy, inicjowanie oraz tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych;

7. Podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta Gminy lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta Gminy;

8. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;

9. Prowadzenie centralnego rejestru umów;

10. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa;

11.Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

12. Stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów;

13.Wydawanie wymaganych poświadczeń  urzędowych;

14. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

15.Sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy;

16. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego;

17.Gromadzenie zbiorów przepisów prawnych i przekazywanie pracownikom Urzędu zmian    przepisów obowiązującego prawa;

18. Sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru;

19. Koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami i referendami;

20. Udział w sesjach Rady Gminy;

21. Zajmowanie się sprawami praktyk zawodowych odbywających się w Urzędzie.

22.Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta Gminy.

VI. Warunki pracy:

1. Stanowisko: kierownicze, administracyjne;

2. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar;

3. Okres zatrudnienia – umowa na czas określony do dnia 31.03.2022r., z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas nieokreślony;

4. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;

5. Praca jednozmianowa;

6. Praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

7. Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy;

8. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

9. Planowane zatrudnienie od dnia 01.07.2021 r., bądź w terminie wspólnie ustalonym.

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.

2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz: wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata, przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni, ukończonych stażów, kursów, szkoleń związanych z pracą zawodową, posiadanych kwalifikacji i uprawnień;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stornie BIP Urzędu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, itp.).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa dokumentujące wykształcenie i odbyte kursy, itp.);

6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Sekretarza Gminy;

9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa wyżej powinny być poświadczone przez kandydata za zgodności z oryginałem poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowości, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) i telefoniczne, niezbędne do poinformowania o dalszym postępowaniu konkursowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzeć własnoręcznym podpisem i klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Bulkowo zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 z późn. zm. )”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście pokój nr 20 – Biuro Podawcze  Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w terminie do dnia  21 maja 2021 roku do godz. 14:00.

Oferty winny zostać złożone w zaklejonych/zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Bulkowo”.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Bulkowo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Bulkowo w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie był wyższy niż 6 %.

X. Informacje dodatkowe.

1. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bulkowo, w dwóch etapach:

I etap – ocena kandydatów na podstawie złożonych ofert. Komisja sprawdzi, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o naborze dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Przewodniczący Komisji poinformuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do II etapu konkursu. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

2. Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie według Regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 27.04.2021 roku.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny albo też zakończyć się niewyłonieniem w konkursie żadnego z uczestników.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2.Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo do usunięcia danych osobowych;

e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Kwestionariusz osobowy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
   2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
   3. do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
    • pedagogika,
    • pedagogika specjalna,
    • politologia,
    • polityka społeczna,
    • psychologia,
    • socjologia,
    • nauki o rodzinie.
  • obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy
   o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków pracownika socjalnego;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
 1. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
  • umiejętność obsługi programów MS Windows oraz Office,
  • dyspozycyjność,
  • bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin,
  • umiejętność zachowanie tajemnicy zawodowej.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy,
  • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz ich aktualizacja u osób ubiegających się o przyznanie pomocy, w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa,
  • kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej,
  • prowadzenie dokumentacji rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  • wprowadzenie wniosków, wywiadów środowiskowych oraz pozostałych danych do systemu komputerowego,
  • prowadzenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców,
  • pełna informacja i udzielenie porad osobom zgłaszających się do Ośrodka,
  • pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie  działań samopomocowych,
  • współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania negatywnych zjawisk społecznych,
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bulkowie,
  • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw z zakresu pomocy społecznej,
  • sporządzenie list płac i przelewów realizowanych spraw podopiecznych,
  • przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań,
  • prowadzenie korespondencji, niezbędnych pism dotyczących podejmowanych spraw, w tym skierowań do Domów Pomocy Społecznej, od wołań od decyzji administracyjnych i innych, wynikających z przepisów prawa,
  • przygotowanie projektów pomocowych, wynikających z rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego,
  • nawiązywanie współpracy, inicjowanie i wdrażanie nowych form pomocy mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

4. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320),
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
   w wymiarze jednego etatu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na  parterze  budynku przy ul. Szkolnej 1 w Bulkowie. Budynek posiada podjazd dla osób
z niepełnosprawnością. Nie posiada windy.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą  przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym oraz na pracy w terenie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 roku, do godz. 14,  pokój 20 (Biuro Podawcze)  na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 609 222 804.

 Osoba do kontaktu: Aniela Kopaczewska.

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie działający poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą korespondencyjną, pisząc na adres wymieniony w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu: przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 4. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji wykraczających poza ustawowy katalog lub obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru. Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło
  do momentu jej wycofania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 29 marca 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie informuje, że postępowanie konkursowe na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282) Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2012 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 06 kwietnia 2012 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym
   na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
   do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • biegła znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych;

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości;
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 • doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
 • biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 • umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 • znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
 • dyspozycyjność,
 • bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie,

2) przygotowanie danych do sprawozdań finansowych i statystycznych,

3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki, GUS, MRiPS, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków,

3) przygotowanie danych do rozliczeń z ZUS i US,

4) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników jednostki,

5) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

6) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań zleconych,

7) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

8) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu
i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

9) przygotowanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów,

10) przygotowanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

11) odpowiedzialność za pracę związaną z działalnością finansowo – księgową jednostki,

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych
w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320),
  2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
   w wymiarze jednego etatu,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
   w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na  parterze  budynku przy ul. Szkolnej 1 w Bulkowie. Budynek posiada podjazd dla osób
z niepełnosprawnością. Nie posiada windy.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą  przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 roku, do godz. 14,  pokój 20 (Biuro Podawcze)  na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem   naboru   można    zapoznać  się  w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej 1 w Bulkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 13, 26 Osoba do kontaktu: Aniela Kopaczewska.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie  z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo i tablicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie działający poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą korespondencyjną, pisząc na adres wymieniony w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu: przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 4. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji wykraczających poza ustawowy katalog lub obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru. Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło
  do momentu jej wycofania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie

przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 24 lutego 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie informuje, że postępowanie konkursowe na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282) Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2012 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 06 kwietnia 2012 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym
   na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
   do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • biegła znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych;

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości;
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 • doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
 • biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 • umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 • znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
 • dyspozycyjność,
 • bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie,

2) przygotowanie danych do sprawozdań finansowych i statystycznych,

3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki, GUS, MRiPS, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków,

3) przygotowanie danych do rozliczeń z ZUS i US,

4) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników jednostki,

5) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

6) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań zleconych,

7) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

8) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu
i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

9) przygotowanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów,

10) przygotowanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

11) odpowiedzialność za pracę związaną z działalnością finansowo – księgową jednostki,

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych
w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320),
  2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
   w wymiarze jednego etatu,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
   w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na  parterze  budynku przy ul. Szkolnej 1 w Bulkowie. Budynek posiada podjazd dla osób
z niepełnosprawnością. Nie posiada windy.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą  przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 9 marca 2021 roku, do godz. 12,  pokój 20 (Biuro Podawcze)  na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem   naboru   można    zapoznać  się  w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej 1 w Bulkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 13, 26 Osoba do kontaktu: Aniela Kopaczewska.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie  z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo i tablicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie działający poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą korespondencyjną, pisząc na adres wymieniony w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu: przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 4. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji wykraczających poza ustawowy katalog lub obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru. Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło
  do momentu jej wycofania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Bulkowo

na stanowisko:

ds. organizacyjnych, promocji i sportu

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Staniszewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według kryteriów: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Pani Aleksandra Staniszewska wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą stanowiska pracy ds. organizacyjnych, promocji i sportu, spełniając oczekiwania pracodawcy.

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i  sportu.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • biegła znajomość programów komputerowych niezbędnych do pracy na danym stanowisku;
  • dobra znajomość procedury administracyjnej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku:
   • ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych;
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  • znajomość podstawowych zagadnień ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
  • znajomość struktury organizacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminie Bulkowo  i powiecie płockim,
  • staranność i wnikliwość w przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji.
  • odpowiedzialność i systematyczność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Współpraca z Urzędem Pracy (m.in. zatrudnianie bezrobotnych w ramach stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych). Pisanie wniosków, rozliczanie czasu pracy, oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu stażu.
  • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
  • Współpraca z Sądem (przekazywanie do publicznej wiadomości informacji i zawiadomień Sądu i innych organów).
  • Prowadzenie spraw z zakresu zatrudniania, nadzoru oraz prowadzenie dokumentacji osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. Współdziałanie z kuratorami sądowymi.
  • Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca z jednostkami OSP z terenu gminy Bulkowo i na szczeblu powiatowym oraz PSP w Płocku.
  • Prowadzenie działań z zakresu promocji gminy, jej walorów turystycznych i krajobrazowych.
  • Koordynowanie przygotowania materiałów, tekstów, gromadzenie dokumentacji fotograficznej i tekstowej realizowanych inwestycji oraz wydarzeń kulturalnych, sportowo-pożarniczych i innych, w których uczestniczy Gmina Bulkowo.
  • Współpraca z mediami (w tym Kurier Gminy Bulkowo) w zakresie przekazywania informacji, artykułów, życzeń, ogłoszeń po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.
  • Prowadzenie i aktualizacja bazy adresowej instytucji oraz osób publicznych.
  • Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych przez Urząd Gminy Bulkowo.
  • Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Bulkowo.
  • Zamawianie i gospodarowanie materiałami biurowymi.
  • Zastępstwo w czasie nieobecności (tj. szkolenie, urlop, zwolnienie lekarskie) pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej (CEIDG).
 4. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie osobowych może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 1. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą na komputerze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 04 lutego 2021 roku, do godz. 15, pokój 23 (Biuro Podawcze) na adres:

Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. organizacyjnych, promocji i sportu.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy

Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);
  2. inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.
 • Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.