Aktualności


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BULKOWO O KONSULTACJACH

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY BULKOWO Nr 108/2022 z dnia 23 października 2023 roku Wójt Gminy Bulkowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bulkowo do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2024 rok.”

Projekt Uchwały dostępny jest na stronie BIP (www.bip.bulkowo.pl) oraz na stronie internetowej www.bulkowo.pl. Z projektem Uchwały można również zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo – pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu.

Konsultacje przeprowadzane są w dniach od 26 października 2023 r. do 25 listopada 2023 r.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu zgłaszania opinii w czasie trwania konsultacji:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając formularz na adres: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając formularz na adres: i.natkowska@bulkowo.pl,
  • osobiście w Urzędzie Gminy Bulkowo – pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy (24) 265 20 13 wew. 19.

Wójt Gminy Bulkowo

Gabriel Graczyk

Załączniki:

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia