Aktualności


Okólnik nr 46

Data:
Kategoria: Okólniki

Bulkowo, dnia 20 czerwca 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała wszystkich mieszkańców do obowiązkowej segregacji odpadów z podziałem na następujące frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, pozostałości po segregacji oraz odpady ulegające biodegradacji.

Zgodnie z ww. ustawą Wójt Gminy Bulkowo obowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym konieczne jest wskazanie wysokości osiągniętego przez gminę poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz przedstawienia informacji dot. ilości bioodpadów zagospodarowanych w przydomowych kompostownikach.

Z uwagi na powyższe mieszkańcy, którzy w swoich deklaracjach wskazali, iż bioodpady wytwarzane w ich gospodarstwach domowych są zagospodarowywane w przydomowych kompostownikach zobowiązani są do wypełnienia obowiązkowej ankiety (informacji dot. zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku) – zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystane do obliczeń osiągniętego przez Gminę Bulkowo poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, nakładane są na gminę bardzo wysokie kary pieniężne.

W związku z tym Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy korzystają ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i posiadają swój przydomowy kompostownik do rzetelnego wypełnienia  ankiet i przekazania ich w terminie do 31.07.2024 r.

Ankiety można składać osobiście w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo (pok. 118), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać na poniższy adres e-mail: k.dominiak@bulkowo.pl.

Druk ankiety udostępniony jest na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo znajdującej się na piętrze budynku Urzędu Gminy (pok. nr 118).

Załącznik do niniejszego pisma:

ANKIETA dot. zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie Gminy Bulkowo