NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO
W 2021 ROKU

 Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

4) nieodpłatną mediację lub

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 • Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod  numerem telefonu 24 267 67 76 lub 734-464-323, w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.np.ms.gov.pl

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mogą przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, skorzystać ze środków wspierających komunikowanie:

 • fax 24 267 68 48,
 • poczta elektroniczna strostwo@powiat.plock.pl,
 • skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka,
 • formularz kontaktowy na stronie internetowej www.np.ms.gov.pl

Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość.

Zgłoszenie można przekazać:

 • pocztą tradycyjną na adres:Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,
 • fax  na numer 24 267 68 48,
 • zapisy on-line na stronie www.np.ms.gov.pl
 • pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.plock.pl
 • skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka,
 • osobiście: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 24 267 67 76 lub 734 464 323.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub

postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy (część A), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania.

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczonym nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim.

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę

(tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie powiatu płockiego.

Ankietę należy złożyć:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny znajdującej się w poczekalni  danego punktu, w którym udzielana była porada prawna lub,
 • w późniejszym terminie przesłanie listownie wraz ze wskazaniem numeru punktu oraz nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na adres:

Starostwo Powiatowe w Płocku

Wydział Organizacji i Nadzoru

ul. Bielska 59, 09-400 Płock

lub w formie elektronicznej na adres:

starostwo@powiat.plock.pl

ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym także nieodpłatnej mediacji) lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może się odbywać na odległość poprzez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumienia się na odległość oraz poza lokalem punktu.

W tym czasie nie jest wymagane złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie może ponieść kosztów pomocy prawnej oraz oświadczenia przedsiębiorcy, że nie zatrudniał w ciągu ostatniego roku innych osób.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, skorzystanie z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

K O M U N I K A T

MASZ PROBLEMY PRAWNE RODZINNE LUB INNE KŁOPOTY ŻYCIOWE?

DO TWOJEJ DYSPOZYCJI BEZPŁATNIE POZOSTAJĄ NASI PRAWNICY I DORADCY OBYWATELSCY

TELEFON :   24 267 67 76 lub 734-464-323;

INTERNET :  www.np.ms.gov.pl

Starosta Płockiz dniem 01.01.2021 r. zawiesza do odwołania udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego, w związku z art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875, 1086).

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. –Powiat Płocki

Punkt

Porozumienie z Gminą/Powiat Płocki

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uwagi

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1

 

Gmina Staroźreby

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach, ul. Głowackiego 2, 09-440 Staroźreby.  

Poniedziałek

w godzinach

1300 – 1700

NPP/ MEDIACJE

 

.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo nr 3, 09-470 Bodzanów.

KRS 0000717180

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

24 267 67 76,
734 464 323 lub www.np.ms.gov.pl

 (w dni powszednie
w godz. 7.30-15.30)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są poza kolejnością.

 

 
Gmina Bulkowo Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Wtorek

w godzinach

900 – 1300

 

 
Gmina Mała Wieś Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś.

 

Środa w godzinach

1200 – 1600

i piątek

w godzinach

800 – 1200

 
Gmina Słupno Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,
ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno (parter).
Czwartek

w godzinach

1400 – 1800

 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2

 

Gmina Bulkowo

 

 

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

 

Poniedziałek

w godzinach 900 – 1300

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo nr 3, 09-470 Bodzanów.

KRS 0000717180

 

 

 

 

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

24 267 67 76,
734 464 323 lub www.np.ms.gov.pl

 (w dni powszednie
w godz. 7.30-15.30)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są poza kolejnością.

 
Gmina Drobin  

Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie ul. Rynek 1, 09-210 Drobin.

 

Wtorek

w godzinach 800 – 1200

 

 
 

Gmina Gąbin

 

 

Lokal w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie,

ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin (parter)

 

Środa

w godzinach 1300 –1700

 

 
Gmina Bielsk  

Urząd Gminy w Bielsku

Pl. Wolności 3A, 09-230 Bielsk

 

Czwartek

w godzinach 800 – 1200

 

 
Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

Piątek

w godzinach 800 – 1200

MEDIACJE    —

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

3

Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pokój nr 1 (parter).

 

Poniedziałek

w godzinach 800-1200

 

 

Punkt prowadzony przez radców prawnych wyznaczonych przez OIRP

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

24 267 67 76,
734 464 323 lub www.np.ms.gov.pl

 (w dni powszednie
w godz. 7.30-15.30)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są poza kolejnością.

 
Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck.

 

Wtorek

w godzinach  800-1200

 

 
Gmina Drobin Lokal w budynku  Miejsko – Gminnej Biblioteki  w Drobinie, ul. Rynek 1,

09-210 Drobin.

Środa

w godzinach 800-1200

 

 
Powiat Płocki Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród. Czwartek

w godzinach 900-1300
NPP/ MEDIACJE

 
Gmina Słupno Lokal w budynku  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno (parter).

Piątek

w godzinach 1400-1800

 

 

4

Gmina  Gąbin Lokal  w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie,

09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 14,  (parter).

Poniedziałek

w godzinach 800-1200

 

Punkt prowadzony przez adwokatów wyznaczonych przez ORA

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr

24 267 67 76,
734 464 323 lub www.np.ms.gov.pl

 (w dni powszednie
w godz. 7.30-15.30)

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są poza kolejnością.

 
Powiat Płocki Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród. Wtorek

w godzinach 1300–1700

 

 
Gmina Brudzeń Duży Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pokój nr 3.

Środa

w godzinach 1000–1400

 

 
Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

pokój nr 1,  (parter).

Czwartek

w godzinach 900–1300

NPP/ MEDIACJE

 

 
Gmina Wyszogród Sala Posiedzeń  Gminy i Miasta Wyszogród w budynku Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie,

ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród (parter).

Piątek

w godzinach 900–1300

 

 

Wszystkie lokale, w których funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego

L.p. Nazwa jednostki   Zakres poradnictwa

 

Rodzaj jednostki

 

Adres jednostki Dane kontaktowe jednostki Kryteria dostępu do usługi

publiczna niepubliczna, działająca na zlecenie prowadząca działalność pożytku publicznego, na zlecenie

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Poradnictwo rodzinne

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku   Poradnictwo rodzinne      tak     09-400 Płock

ul. Bielska 57A

wtorek 1400– 1700

czwartek 1400– 1700 po  wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

nr telefonu 24 267 68 37

e-mail: oik@pcpr.plock.pl

www.pcpr.plock.pl

zasięg Powiat

Płocki

2. Gminny Punkt Konsultacyjny w Staroźrebach   Mediacje rodzinne

tak

    ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

Ostatni wtorek każdego miesiąca w godz. 1600-1800

Zapisy pon.- pt. w godz. 900-1500 pod nr tel.:

24 268 28 34

gops@starozreby.pl

 

zasięg Gminy Staroźreby

 

 

Poradnictwo psychologiczne

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku   Poradnictwo psychologiczne

tak

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

09-400 Płock

ul. Bielska 57A

pon. 730 – 1700

wt. 1000-1800

śr.  730– 1700

czw. 730– 1700

pt. 900 – 1700

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

tel.: 24 267 68 37

oik@pcpr.plock.pl

www.pcpr.plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku

 

  Poradnictwo psychologiczne

tak

    Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku

09-400 Płock

ul. Bielska 57A

pon.- pt.

w godz. od 730 do 1830

sob. w godz. od 800 do 1500

( po uprzednim zapisaniu się na wizytę)

nr telefonu 24 364 02 00

www.pppp-plock.pl

pppp.plock@gmail.com

poradnia@pppp-plock.pl

zasięg Powiat

Płocki

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie   Poradnictwo psychologiczne

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy w Słupnie 09-472 Słupno

ul. Warszawska

26 a

poniedziałek 900-1700

wtorek- piątek 800-1600

telefon 24 261 91 78

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg Gminy Słupno
4. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Gminny Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla Rodziny   Poradnictwo psychologiczne

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 23 48, 24 265 20 13, 24 265 20 41 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

5. Punkt Konsultacyjny w Bielsku   Poradnictwo psychologiczne

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku

ul. Drobińska 19

09-230 Bielsk

wt. w godz. 1300 – 1700

telefon 24 265 01 17

www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

zasięg Gminy Bielsk
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym   Poradnictwo psychologiczne

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 2a

09-414 Brudzeń Duży

4 godziny w miesiącu ustalone po podpisaniu umowy

tel. 24 260 40 79

gopsbrudzen@poczta.onet.pl

zasięg Gminy Brudzeń Duży
7. Punkt Konsultacyjny

 1. Psycholog
 2. Terapeuta
  Poradnictwo psychologiczne

tak

    Urząd Gminy Stara Biała Punkt Konsultacyjny w Białej

ul. Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

Terapeuta:

wt. w godz. 1500-1700

pt. w godz. 1400-1700

Psycholog:

pn. w godz. 1500-2000

czw. w godz. 1500-2000

tel. 24 366 87 18

zasięg Gminy Stara Biała
8. Gminny Punkt Konsultacyjny w Staroźrebach   Poradnictwo psychologiczne

tak

    ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

Trzecia środa każdego miesiąca w godz. 1600-1900

Zapisy pon.- pt. w godz. 900-1500 pod nr tel.:

24 268 28 34

gops@starozreby.pl

 

zasięg Gminy Staroźreby

 

Poradnictwo pedagogiczne

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku   Poradnia

Pedagogiczna

tak

    Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku

09-400 Płock

ul. Bielska 57A

pon.- pt.

w godz. od 730 do 1830

sob. w godz. od 800 do 1500

( po uprzednim zapisaniu się na wizytę)

nr telefonu 24 364 02 00

www.pppp-plock.pl

pppp.plock@gmail.com

poradnia@pppp-plock.pl

 

zasięg Powiat Płocki
2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku   Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

tak

    Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku

ul. Drobińska 19

09-230 Bielsk

śr. w godz. 700 – 900

i 1700 – 1900 oraz w pierwszą środę miesiąca w godz. 700-900 i 1400 – 1900

telefon 24 265 01 26 lub 24 265 01 01 www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

zasięg Gminy  Bielsk

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

1. Urząd Gminy w Bielsku- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku

ul. Drobińska 19

09-230 Bielsk

gopsbielsk.pl

tel.:  24 265 01 26 lub 24 265 01 01

w godzinach pracy GOPS

zasięg Gminy

Bielsk

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

Pon. – pt. 730-1530

Śr. 830-1630

gops@bodzanow.pl

telefon 24 260 70 83 wew. 131

zasięg Gminy

Bodzanów

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

ul. Jana Pawła II

09-414 Brudzeń Duży

pon.– pt. w godz. 730-1530

gopsbrudzen@poczta.onet.pl

telefon 24 260-40-79

zasięg Gminy Brudzeń Duży
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 23 48, 24 265 20 13, 265 20 41 wew. 13

zasięg Gminy Bulkowo
5. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

poniedziałek: 730 – 1530
wtorek 730 – 1530
środa: 900 – 1700
czwartek: 830 – 1630
piątek: 730 – 1530

 

mgopsdrobin@wp.pl

tel. (24) 260-10-42

zasięg Gminy Drobin
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

poniedziałek: 730 – 1530
wtorek 730 – 1530
środa: 900 – 1700
czwartek: 730 – 1530
piątek: 730 – 1530

mgops-gabin@o2.pl

telefon 24 277-10-14

zasięg Gminy

Gąbin

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

ul. Gostynińska 2

09-520 Łąck

pon., pt. w godz. 800-1600

W pozostałe dni w godz. 730-1530

gops@gopslack.pl

tel.: 24 384 14 02

24 384 14 07

24 384 14 26

24 384 14 28

 

zasięg Gminy Łąck
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

pon.-pt. w godz. 800-1500

gops@malawies.pl

telefon 24 269 79 62

zasięg Gminy  Mała Wieś
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie

ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów

gopsduninow@wp.pl

telefon 24 261 14 14

pn.- pt. w godz. 700-1500

śr. 900-1700

zasięg Gminy  Nowy Duninów
10.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

pon. 730-1530

wt. 730-1630

śr. i czw. 730-1530

pt. 800-1500

gops@radzanowo.pl

telefon 24 369 50 24

518 410 009

zasięg Gminy   Radzanowo
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

pon.- pt. w godz. 730-1530

czw. w godz. 900-1700

gopsslubice@wp.pl

www.gopsslubice.naszops.pl

tel.: 24 231 17 44

 

zasięg Gminy  Słubice
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

sekretariat@gops.slupno.eu

telefon 24 261 91 78

261 94 56; 261 29 15

 

zasięg Gminy  Słupno
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej

ul. Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

gops@starabiała.pl

telefon 24 267 66 30
pn.-pt. 7.00-15.00
śr. 8.00-16.00

zasięg Gminy  Stara Biała
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach

ul. Głowackiego 2

09-440 Staroźreby

pon. godz. 900-1730

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 730-1530

pt. godz. 730-1500

gopsstarozreby@op.pl

telefon 24 268 28 34

zasięg Gminy

Staroźreby

15. Gminny Punkt Konsultacyjny w Staroźrebach   Poradnictwo prawne

tak

    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

Trzecia środa każdego miesiąca w godz. 1600-1900

Zapisy: pon.-pt. w godz. 900-1500 pod nr tel.:

24 268 28 34

zasięg Gminy Staroźreby
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie   Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

    Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 42

09-450 Wyszogród

 

 

 

 

 

 

pon. – pt. w godz. 730– 1530

 

mgops@wyszogrod.pl

telefon 24 231 13 93

zasięg Gminy i Miasta

Wyszogród

 

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

1. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 20 13

24 265 23 48,

24 265 20 41 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słupno   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

poniedziałek 9:00-17:00 wtorek-piątek 8:00-16:00 telefon 24 261 95 54 www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

zasięg  Gminy Słupno
3. Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Słubicach   Wsparcie dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

tak

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

pon.- pt. w godz. 730-1530

czw. w godz. 900-1700

gopsslubice@wp.pl

www.gopsslubice.naszops.pl

tel.: 24 231 17 44

zasięg Gminy Słubice

4. Punkt  Konsultacyjny Uzależnień  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

poniedziałek 9:00-17:00 wtorek-piątek 8:00-16:00

telefon 24 261 95 54 www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

zasięg  Gminy Słupno
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małej Wsi.   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    ul. Jana Kochanowskiego 1

09-460 Mała Wieś

poniedziałek 800-1300

telefon 24 269 79 74

zasięg Gminy Mała Wieś
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Duninowie

 

Punkt Konsultacyjny

  Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

 

 

 

 

 

 

na zlecenie GKRPA

  Urząd Gminy w Nowym Duninowie

09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

 

Nowy Duninów

09-505 Nowy Duninów, ul. Długa 2

Soczewka

09-506 Soczewka

ul. Spacerowa 3

 

pn.- pt. 700 – 1500

śr. 900-1700

 

 

 

Dwa razy w miesiącu w czw. w godz.

1500-1800

zasięg Gminy Nowy Duninów
7. Urząd Gminy w Bielsku Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku

ul. Drobińska 19

09-230 Bielsk

Środa w godzinach 700 – 900 i 1700 – 1900 oraz w pierwszą środę miesiąca w godzinach 700-900 i 1400 – 1900.

tel.: 24 265 01 01 lub 24 265 01 26 www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

zasięg Gminy Bielsk
8. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień w Gąbinie   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

Niepubliczna  na zlecenie

M-GKRPA

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

wt. w godz. 1600 – 1900  przyjmuje psycholog kliniczny i specjalista psychiatrii uzależnień.

 

Terapeuta uzależnień czw. 1700 – 2000

sob.  900 – 1200

tel.: 24 277 10 17

mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy Gąbin
 9. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gąbinie Działająca przy  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gąbinie   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

tel.: 24 277 10 17

mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy

Gąbin

 10. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łąck   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych        tak     Urząd Gminy w Łącku ul. Gostynińska 2

09-520 Łąck

drugi wtorek miesiąca w godz. 1530

24 384 14 00

sekretariat@gminalack.pl

 

 

zasięg Gminy

Bodzanów

 

11.

 

 

 

 

 

 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny  dla mieszkańców Gminy Bodzanów (spotkania grupowe)   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Miszewie Murowanym  DPS w Miszewie ul. Pałacowa 1

09-470 Bodzanów

pierwszą, drugą, trzecią środę miesiąca w godzinach

1800-2000

zasięg Gminy

Bodzanów

12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Urząd Gminy Bodzanów

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

Drugi wtorek każdego miesiąca godz.

1530 – 1630

24 260 79 08

Zasięg Gminy Bodzanów
13. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Urząd Miasta i Gminy w Drobinie

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

pon. godz. 900-1730

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 830-1630

pt. godz. 730-1500

mgopsdrobin@wp.pl

tel.: 24 260 10 42

zasięg Miasta i Gminy Drobin
14. Infolinia – Anonimowi Alkoholicy   Infolinia skierowana jest do osób z problemem alkoholowym, osób

zainteresowanych tym problemem np. członków rodziny alkoholika

lub osób zawodowo zajmujących się problemem alkoholowym (tzw.

Profesjonalistów).

tak

    Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

codziennie od 800 do 2200

aa@aa.org.pl

telefon 801 033 242

zasięg Polska
 15. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania   Pomoc osobom uzależnionym

tak

      INFOLINIA 800 199 990

www.kbpn.gov.p

zasięg Polska
16. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym
ul. Toruńska 2

09-414 Brudzeń Duży

każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 900-1600

tel. 24 260 40 81 wew. 43

zasięg

Gminy Brudzeń Duży

17. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Punkt Konsultacyjny

a)      Terapeuta

b)      Psycholog

  Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

    Urząd Gminy
Stara Biała

ul. Jana
Kazimierza 1
09-411 Biała

każdy piątek miesiąca w godz. 1300-1600

tel. 24 367 66 31

gmina@starabiala.pl

zasięg Gminy Stara Biała
18. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach

 

 

 

Gminny Punkt Konsultacyjny w Staroźrebach

  Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

 

 

 

Poradnictwo terapeutyczne ds. uzależnień

tak

tak

    ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

pon. godz. 900-1730

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 730-1530

pt. godz. 730-1500

gkrpa@starozreby.pl

telefon 24 268 28 34

 

Pierwszy piątek każdego miesiąca godz. 1600-1900

gops@starozreby.pl

 

zasięg Gminy Staroźreby
19. Certyfikowany terapeuta uzależnień w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Bodzanowie

 

 

 

 

  Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

    Chodkowo-Działki, ul. Miodowa 17, 09-470 Bodzanów (budynek ośrodka zdrowia w Bodzanowie-wejście obok Biblioteki Centrum Kultury) w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 1600 -1900-spotkania indywidualne

 

telefon: 24 260 79 08

zasięg Gminy Bodzanów
20. Psycholog w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Bodzanowie   Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

    Chodkowo-Działki, ul. Miodowa 17, 09-470 Bodzanów (budynek ośrodka zdrowia w Bodzanowie-wejście obok Biblioteki Centrum Kultury) w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 1600 – 1900

 

telefon: 24 260 70 83 wew.131

zasięg Gminy Bodzanów
21. Gminno- Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Wyszogrodzie   Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

    Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

pon. – pt.

w godz. 730– 1530

 

mgops@wyszogrod.pl

telefon 24 231 13 93

zasięg Gminy i Miasta

Wyszogród

22. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie   Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

    Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32

09-415 Radzanowo

Ostatnia środa miesiąca

(za wyjątkiem m-ca XII) w godz. 1530-1615 lub kontakt listowy na adres komisji.

24 369 50 29

zasięg Gminy Radzanowo
23. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo   Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

    Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo tel.: 24 265 23 48

24 265 20 13

24 265 20 41 wew. 16

gmina@bulkowo.pl

 

mieszkańcy Gminy Bulkowo
24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach   Praca socjalna

tak

    ul. Głowackiego 2

09-440 Staroźreby

pon. godz. 900-1730

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 730-1530

pt. godz. 730-1500

gkrpa@starozreby.pl

telefon 24 268 28 34

 

zasięg Gminy Staroźreby

 

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 20 13, 24 265 23 48, 24265 20 41 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bulkowo   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 20 13, 24 265 23 48, 24265 20 41 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno.   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

poniedziałek 900-1700

wtorek- piątek 800-1600

telefon 24 261 95 54

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg  Gminy Słupno
4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Słubice

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Słubicach

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

Wsparcie dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

tak

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

pon.- pt. w godz. 730-1530

czw. w godz. 900-1700

gopsslubice@wp.pl

www.gopsslubice.naszops.pl

tel.: 24 231 17 44

zasięg Gminy Słubice

5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mała Wieś   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

tak

    Urząd Gminy w Małej Wsi

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

pon.-pt. 800-1500

tel. 24 269 79 62

 

zasięg Gminy Mała Wieś
6. Urząd Gminy w Bielsku- Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

tak

    Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku

Ul. Drobińska 19

09-230 Bielsku

śr. w godz. 700 – 900 i 1700 – 1900 oraz w pierwszą śr. miesiąca w godz. 700-900 i 1400 – 1900.

tel.: 24 265 01 01 lub

24 265 01 26 www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

 

zasięg Gminy Bielsk
7. Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałań Przemocy w Rodzinie  działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąbinie   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

tak

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

tel.: 24 277 10 17

mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy Gąbin
8. Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach

 

 

 

 

 

Gminny Punkt Konsultacyjny w Staroźrebach

  Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 

 

 

 

 

 

Praca socjalna

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo prawne

tak

    ul. Głowackiego 2

07-470 Bodzanów

 

 

 

 

 

 

ul. Głowackiego 2

07-470 Bodzanów

 

 

 

 

 

 

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

pon. godz. 900-1730

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 730-1530

pt. godz. 730-1500

e.ciecwierz@starozreby.pl

telefon 24 268 28 34

 

pon. godz. 900-1730

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 730-1530

pt. godz. 730-1500

gops@starozreby.pl

telefon 24 268 28 34

 

Trzecia środa każdego miesiąca godz. 1600-1900

gops@starozreby.pl

Zapisy pod nr tel.:

24 268 28 34

zasięg Gminy Staroźreby

9. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Drobin   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tak

    Urząd Miasta i Gminy Drobin

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

pon. godz. 730-1530

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 830-1630

pt. godz. 730-1500

mgopsdrobin@wp.pl

tel.: 24 260 14 41 wew. 103

zasięg Miasta i Gminy Drobin
10. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”   Kierowane jest do osób doznających przemocy domowej lub jej świadkowie.

tak

    Aleje Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 020 –  „Niebieska Linia”

www.niebieskalinia.info

zasięg Polska
11. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Stara Biała   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tak

    Urząd Gminy Stara
Biała ul. Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

tel. 24 267 66 30

pn-wt. 7.00-15.00

śr. 8.00-16.00

czw.-pt. 7.00-15.00

zasięg Gminy Stara Biała
12. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Nowy Duninów

 

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tak

    Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów pn.- pt. w godz. 700-1500 i w śr. W godz. 900-1700

tel.: 24 261 14 14

gopsduninow@wp.pl

www.duninow.naszops.pl

zasięg Gminy Nowy Duninów
13. Gminno- Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałań Przemocy w Rodzinie  w Wyszogrodzie   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tak

    GMOPS w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 42 09-450 Wyszogród

pon. – pt.

w godz. 730– 1530

 

mgops@wyszogrod.pl

telefon 24 231 13 93

zasięg Gminy i Miasta

Wyszogród

14. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radzanowo   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tak

    Urząd Gminy w Radzanowie

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

Pon. 730-1530

Wt. 730-1630

Śr. I czw. 730-1530

Pt. 800-1500

gops@radzanowo.pl

telefon 24 369 50 24

518 410 009

Zasięg Gminy Radzanowo
15. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łąck   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tak

    GOPS w Łącku ul. Gostynińska 2

09-520 Łąck

w razie potrzeby

24 384 14 07

gops@gopslack.pl

 

zasięg Gminy Łąck

 

Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku   Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego           tak     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

ul. Bielska 57A

09-400 Płock

RODZINNE

wt. w godz. 1400– 1700

czw. w godz. 1400– 1700

 

PSYCHOLOGICZNE

pon. 730 – 1700

wt. 1000-1800

śr. 730– 1700

czw. 730– 1700

pt. 900-1700

 

PRAWNE

pon.- pt. w godz. 815– 1615

 

*po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

nr telefonu 24 267 68 37

www.pcpr.plock.pl

oik@pcpr.plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

2. Gminno- Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wyszogrodzie   Planowanie, reagowanie, usuwanie  skutków zagrożeń na terenie GiM Wyszogród

tak

    Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród

anna.błaszczyk@wyszogród.pl

 

Teren GiM Wyszogród
3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego   Monitorowanie bezpieczeństwa

tak

    Urząd Gminy w Łącku

ul. Gostynińska 2 09-520 łąck

pon.- pt.  w godz. 800-1500

m.golebiewska@gminalack.pl

 

w sytuacjach zagrożenia
4. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego   Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców

tak

    Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

godz. pracy urzędu

tel. 24 265 23 48

24 265 20 13

24 265 20 41 wew. 21

oc@bulkowo.pl

gmina@bulkowo.pl

poza godzinami pracy Urzędu Gminy

tel. 603 035 566

mieszkańcy Gminy Bulkowo
5. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego   Interwencja kryzysowa

tak

    Urząd Gminy Mała Wieś
ul. Płońska 4
09-460 Mała Wieś
pon.-pt. w godz. 800-1500

24 269 79 99

zasięg Gminy Mała Wieś
6. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Drobinie   Pomoc w przypadku działań kryzysowych

tak

    ul. Marszałka Piłsudskiego 12 09-210 Drobin pon. godz. 730-1530

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 830-1630

pt. godz. 730-1500

mgopsdrobin@wp.pl

tel.: 24 260 14 41

Każdy mieszkaniec Gminy
7. Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego w Słubicach   Monitorowanie bezpieczeństwa oraz reagowanie w stanach kryzysowych powstałych na terenie Gminy Słubice

tak

    Urząd Gminy Słubice

ul. Płocka 32

09-533 Słubice

pon.- pt. w godz. 730-1530

czw. w godz. 900-1700

oraz w sytuacjach kryzysowych całodobowo

gopsslubice@wp.pl

www.gopsslubice.naszops.pl

tel.: 24 231 17 44

zasięg Gminy Słubice

 

Poradnictwo dla bezrobotnych

1. Powiatowy Urząd Pracy Płocku   Poradnictwo dla osób bezrobotnych.

tak

    Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kostrogaj 1

09-400 Płock

pon.- pt.

w godz. 800– 1500

Informacja ogólna tel. 24 267 46 80

plock.praca.gov.pl

email:

sekretariata@pup.plock.pl

zasięg Powiat Płocki
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie   Poradnictwo dla osób bezrobotnych.

tak

    09-472 Słupno

ul. Warszawska

26 A

poniedziałek 900-1700

wtorek – piątek 800-1600

telefon 24 261 91 78

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg Gminy Słupna
3. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia   Poradnictwo dla osób bezrobotnych

tak

    ul. Cieszyńska 3A

15-371 Białystok

INFOLINIA  19524

https://zielonalinia.gov.pl/

 
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym   Poradnictwo dla osób bezrobotnych.

tak

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

ul. Jana Pawła II 2a

09-414 Brudzeń Duży

Poniedziałek- piątek w godz. 730-1530

gopsbrudzen@poczta.onet.pl

telefon 24 260 40 79

zasięg Gminy Brudzeń Duży
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach   Praca socjalna

tak

    ul. Głowackiego 2 09-440 Staroźreby pon. godz. 900-1730

wt. godz. 730-1530

śr. godz. 730-1530

czw. godz. 730-1530

pt. godz. 730-1500

gops@starozreby.pl

telefon 24 268 28 34

 

zasięg Gminy Staroźreby

 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

1. Fundacja  Dajemy Dzieciom Siłę   Porady psychologiczne, psychiatryczne oraz porady prawne dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

 

tak

    Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00

biuro@fdds.pl

telefon 22 826 88 62

22 616 16 69

zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie praw konsumentów

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów   Porady prawne dla konsumentów (osoby

fizyczne), które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy.

tak

    Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Pon.-pt. 800-1800

801 440 220 lub 22 290 89 16 INFOLINIA

www.uokik.gov.pl

e-mail: uokik@uokik.gov.pl

zasięg Polska
2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów   Porady prawne dla konsumentów (osoby

Fizyczne), które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy

tak

    Starostwo Powiatowe w Płocku

ul. Bielska 59

09-400 Płock

pon.-pt. w godz. 730-1530

śr. w godz. 730-1700

tel. 24 267 67 20

zasięg Powiat Płocki
3. Centrum Informacji Konsumenckiej   Porady w zakresie usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

tak

    ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

pon.- pt.

w godz. 1000-1400

INFOLINIA

22 330 40 00

https://cik.uk.e.gov.pl/

 

zasięg Polska

 

 

 

 

Poradnictwo w zakresie praw dziecka

1. Rzecznik Praw Dziecka   Udzielanie porad dzieciom i młodzieży, jak również dorosłym mającymi problemy z nieletnimi.

tak

    ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

http://brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

zasięg Polska
2. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży   Pomoc dzieciom i młodzieży oczekującym na wsparcie, opiekę i ochronę.

tak

      https://116111.pl/

INFOLINIA 116 111

od poniedziałku do niedzieli 24h/d

zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta

 1. Rzecznik Praw Pacjenta   Porady prawne dla wszystkich obywateli, a w szczególności dla pacjentów, których prawa zostały naruszone.

tak

    ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

http://www.rpp.gov.pl/

 

800 190 590 – INFOLINIA

zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Płocku

  Udzielanie informacji w zakresie emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, kapitału początkowego oraz odszkodowań z tytułu wypadków pracy itp.

tak

    ul. Jachowicza 1

09-402 Płock

Poniedziałek 800 -1800

wtorek – piątek 800 – 1500 obsługa  klientów

Al. marsz.

Józefa Piłsudskiego 2B

CENTRUM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

22 560 16 00

 

 

 

zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie prawa pracy

 1. Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Oddział w Płocku.

   Porady prawne w zakresie prawa pracy.

tak

    ul. 1-go Maja 7a
09-400 Płock
poniedziałek – piątek w godzinach 800 – 1600
telefon 24 262 99 60 lub

24 264 06 63

zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie prawa podatkowego

1. Krajowa Infolinia Skarbowa   Poradnictwo związane z prawem podatkowym, służbami celnymi

tak

      INFOLINIA 801 055 055

telefon 22 330 03 30,

od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1800

www.kis.gov.pl

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

 

 

 

zasięg Polska

 

Poradnictwo dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

1. Rzecznik Finansowy   Sprawy związane z ubezpieczycielami, bankami i innymi podmiotami rynku kapitałowego oraz z formami oszczędzania na emeryturę

tak

    al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

rf.gov.pl

telefon
+48 22 333-73-26 – Recepcja

+48 22 333-73-27 – Recepcja

zasięg Polska

 

Poradnictwo inne, w zakresie wyżej nie wymienionym

1. Rzecznik Praw Obywatelskich   Kierowane jest do wszystkich obywateli Polskich oraz cudzoziemców przebywających na terenie kraju.

tak

    al. Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

www.rpo.gov.pl
800 676 676 – INFOLINIA
zasięg Polska
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku   Poradnictwo prawne.

 

tak

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

09-400 Płock

ul. Bielska 57A

pon. – pt.

w godz.   815– 1615

* po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

tel.: 24 267 68 37

oik@pcpr.plock.pl

www.pcpr.plock.pl

zasięg Powiat Płocki
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Płocku – zapisy na wizyty w czterech punktach prowadzonych przez Powiat Płocki, wg poniższej szczegółowości:

 

 

  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

tak

    09-400 Płock

ul. Bielska  59

 

 

 

 

 

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

w dni powszednie

w godz. od 730  do 1530

 

zasięg Polska;

 

każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasięg Polska;

 

każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasięg Polska;

 

każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasięg Polska;

 

każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem w Łętowie.

KRS 0000717180

 

PUNKT 1:

  Nieodpłatna Pomoc Prawna    

tak

10-544 Olsztyn
ul. Warmińska 7/1
Gmina Staroźreby- Gminny Ośrodek Kultury  w Staroźrebach   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-440 Staroźreby ul. Głowackiego 2 Poniedziałek                         w godz. 1300-1700

NPP/MEDIACJE

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub  www.np.ms.gov.pl

Gmina Bulkowo -Szkoła Podstawowa we

Włókach

  Nieodpłatna  Pomoc Prawna       Włóki 16, 09-454 Bulkowo

pok. nr 1 i 2

Wtorek

w godz. 900 – 1300,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

Gmina Mała Wieś – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-460 Mała Wieś

ul. Płońska 4

Środa

w godz. 1200-1600,

Piątek

w godz. 800  – 1200.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub  www.np.ms.gov.pl

Gmina Słupno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

 

  Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-472 Słupno

ul. Warszawska 26A

Czwartek

w godz. 1400 – 1800

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

Stowarzyszenie Mazowsze Razem w Łętowie.

KRS 0000717180

 

PUNKT 2:

  Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie        tak Łętowo 3,

09-470 Bodzanów

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub  www.np.ms.gov.pl
 

Gmina Bulkowo – Szkoła Podstawowa we Włókach

 

   

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

       

Włóki 16, 09-454 Bulkowo

pok nr 1 i 2

 

Poniedziałek

w godz. 900 -1300,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub np.ms.gov.pl

Gmina Drobin – Miejsko-Gminna Bibliotek w Drobinie   Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie       09-210 Drobin

ul. Rynek 1

Wtorek

w godz. 800 – 1200,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub np.ms.gov.pl

Gmina Gąbin – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie   Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie       09-350 Gąbin

ul. Stary Rynek 14

(parter)

Środa

w godz. 1300 – 1700,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub np.ms.gov.pl

Gmina Bielsk – Urząd Gminy Bielsk   Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie       09-230 Bielsk

Pl. Wolności 3a

Czwartek

w godz. 800 – 1200 ,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub np.ms.gov.pl

Gmina Łąck – Hala Sportowa w Łącku   Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie – MEDIACJE       09-520 Łąck

ul. Gostynińska 2

Piątek

w godz. 800 -1200 ,

MEDIACJE

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

  Radcy prawni

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

PUNKT 3:

Gmina Nowy Duninów – Urząd Gminy w Nowym Duninowie   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

pok. nr 1 (parter)

Poniedziałek

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub  www.np.ms.gov.pl

Gmina Łąck – Hala Sportowa w Łącku   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-520 Łąck

ul. Gostynińska 2

Wtorek

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

Gmina Drobin – Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie.   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-210 Drobin

ul. Rynek 1

Środa

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-450 Wyszogród

ul. Niepodległości 11a

Czwartek

w godz. 900 – 1300,

radca prawny/mediator

NPP/MEDIACJE

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www. np.ms.gov.pl

Gmina Słupno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-472 Słupno

ul. Warszawska 26A

(parter)

Piątek

w godz. 1400 – 1800,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub  www.np.ms.gov.pl

  Adwokaci

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

PUNKT 4:

Gmina Gąbin- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-530 Gąbin

ul. Stary Rynek 14

(parter)

Poniedziałek

w godz. 800 – 1200,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-450 Wyszogród

ul. Niepodległości 11a

Wtorek

w godz. 1300 – 1700,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub  www.np.ms.gov.pl

Gmina Brudzeń Duży – Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-414 Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

pok. nr. 3

Środa

w godz. 1000 – 1400,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

Gmina Nowy Duninów – Urząd Gminy w Nowym Duninowie   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

pok. nr 1(parter)

Czwartek

w godz. 900 – 1300,

adwokat/mediator

NPP/MEDIACJE

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub www.np.ms.gov.pl

  Gmina Wyszogród- Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie   Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-450 Wyszogród ul. Niepodległości 11 (parter) Piątek

w godz. 900-1300,

adwokat

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76, 734 – 464 – 323 lub  www.np.ms.gov.pl

 

 

Do pobrania:

Poradnik cz. III PRawo do pracy oraz do ubezpieczeń jako Prawo Socjalne