KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

                 Starosta Płocki zawiesza udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego, w  związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Decyzja ta ma  na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług. Usługi będą świadczone na odległość  poprzez telefon oraz
z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Zawieszenie działalności  następuje na okres od 13.03.2020r. do odwołania.

Starosta Płocki wyda odrębny Komunikat o przywróceniu dotychczasowego harmonogramu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail starostwo@powiat.plock.pl, fax 24 267 68 48 lub przez skrzynkę ePUAP na adres: 59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 

 Bliższe informacje są udzielane pod numerem telefonu 24 267 67 76.

Pobierz wniosek o udzielenie pomocy


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO
W 2020 ROKU

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

ü  Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

ü  Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie

pod  numerem telefonu 24 267 67 76,

 w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30.

 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mogą przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, skorzystać ze środków wspierających komunikowanie:

  • fax 24 267 68 48,
  • poczta elektroniczna strostwo@powiat.plock.pl,
  • skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka.

 

Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość.

 

Zgłoszenie można przekazać:

  • pocztą tradycyjną na adres:Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,
  • fax  na numer 24 267 68 48,
  • pocztą elektronicznej na adres: starostwo@powiat.plock.pl
  • skrytka ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka,
  • osobiście: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59 Płock.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 24 267 67 76.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna mediacja  obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja  nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub

postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator.

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy (część A), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania.

 

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczonym nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim.

 

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę
(tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie powiatu płockiego.

 

Ankietę należy złożyć:

ü  bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny znajdującej się w poczekalni  danego punktu, w którym udzielana była porada prawna lub,

ü  w późniejszym terminie przesłanie listownie wraz ze wskazaniem numeru punktu oraz nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Płocku

Wydział Organizacji i Nadzoru

ul. Bielska 59, 09-400 Płock

 

lub w formie elektronicznej na adres:

 

starostwo@powiat.plock.pl

ePUAP adres:59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka,

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. –Powiat Płocki

Punkt

Porozumienie z Gminą/Powiat Płocki

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uwagi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1

 

Gmina Staroźreby

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach, ul. Głowackiego 2, 09-440 Staroźreby.  

Poniedziałek

w godzinach 1300 – 1700

NPP/MEDIACJE

Fundacja TOGATUS PRO BONO

KRS 0000403888

10-544 Olsztyn

ul. Warmińska nr 7, lok. 1.

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30)

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

 

 

 

 

 

Gmina Bulkowo Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Wtorek

w godzinach 900 – 1300

 

Gmina Mała Wieś Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś.

 

Środa w godzinach

1200 – 1600

i piątek

w godzinach 800 – 1200

 

 

Gmina Słupno

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno (parter).  

Czwartek

w godzinach 1400 – 1800

 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2

 

Gmina Bulkowo

 

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Poniedziałek

w godzinach 900 – 1300

 

 

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo nr 3, 09-470 Bodzanów.

KRS 0000717180

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacje – w piątki w punkcie zlokalizowanym w Hali Sportowej w Łącku) będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Gmina Drobin Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin.

Wtorek

w godzinach 800 – 1200

 

Gmina Gąbin

 

Lokal w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie, ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin (parter) Środa

w godzinach 1300 – 1700

Gmina Bielsk  

Urząd Gminy w Bielsku

Pl. Wolności 3A, 09-230 Bielsk

Czwartek

w godzinach 800 – 1200

Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

 

Piątek

w godzinach 800 – 1200

MEDIACJE

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

3

Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pokój nr 1 (parter).

 

Poniedziałek

w godzinach 800-1200

Punkt prowadzony przez radców prawnych wyznaczonych przez OIRP. Porady nieodpłatnej pomocy

prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck.

 

Wtorek

w godzinach  800-1200

Gmina Drobin Lokal w budynku  Miejsko – Gminnej Biblioteki  w Drobinie, ul. Rynek 1,

09-210 Drobin.

Środa

w godzinach 800-1200

Powiat Płocki Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród. Czwartek

w godzinach 1300 –1700

NPP/MEDIACJE

Gmina Słupno Lokal w budynku  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie,

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno (parter).

Piątek

w godzinach 1400-1800

4

Gmina  Gąbin Lokal  w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie,

09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 14,  (parter).

Poniedziałek

w godzinach 800-1200

Punkt prowadzony przez adwokatów wyznaczonych przez  ORA. Porady nieodpłatnej pomocy

prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Powiat Płocki Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród. Wtorek

w godzinach 900–1300

 

Gmina Brudzeń Duży Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pokój nr 3.

Środa

w godzinach 1000–1400

Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

pokój nr 1,  (parter).

Czwartek

w godzinach 900–1300

NPP/MEDIACJE

Gmina Wyszogród Sala Posiedzeń  Gminy i Miasta Wyszogród w budynku Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

(parter).

Piątek

w godzinach 900–1300

Wszystkie lokale, w których funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego

L.p. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa

 

Rodzaj jednostki

 

Adres jednostki Dane kontaktowe jednostki Kryteria dostępu do usługi
publiczna niepubliczna, działająca na zlecenie prowadząca działalność pożytku publicznego, na zlecenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Poradnictwo rodzinne

 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Poradnictwo rodzinne      tak 09-400 Płock

ul. Bielska 57A

wtorek 1400– 1700

czwartek 1400– 1700 po  wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

nr telefonu 24 267 68 37

e-mail: oik@pcpr.plock.pl

www.pcpr.plock.pl

zasięg Powiat

Płocki

 

Poradnictwo psychologiczne

 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Poradnictwo psychologiczne        tak 09-400 Płock

ul. Bielska 57A

poniedziałek 1500 – 1700

wtorek 800-1800

środa  1500– 1700

czwartek 1500– 1700

piątek 700 – 1700

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

nr telefonu 24 267 68 37

e-mail: oik@pcpr.plock.pl

www.pcpr.plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku

 

Poradnictwo psychologiczne        tak 09-407 Płock

ul. Otolińska 21

od poniedziałku do piątku

w godz. od 730 do 1830 sobota w godz. od 800 do 1500

*po uprzednim zapisaniu się na wizytę

telefon 24 364 02 00

www.pppp-plock.pl

e-mail: pppp.plock@gmail.com

poradnia@pppp-plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Poradnictwo psychologiczne        tak 09-472 Słupno

ul. Warszawska

26 a

poniedziałek 900-1700

wtorek- piątek 800-1600

telefon 24 261 91 78

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg Gminy Słupno
4. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Gminny Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla Rodziny Poradnictwo psychologiczne        tak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 23 48, 24 265 20 13, 24 265 20 41 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

5. Gminny Punkt Konsultacyjny w Bielsku Poradnictwo psychologiczne         tak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku

Ul. Drobińska 19

09-230 Bielsk

Wtorek w godzinach 1300 – 1700

telefon 24 265 01 17

www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

zasięg Gminy Bielsk
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym Poradnictwo psychologiczne

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jana Pawła II 2a

09-414 Brudzeń Duży

4 godziny w miesiącu ustalone po podpisaniu umowy

tel. 24 260 40 79

gopsbrudzen@poczta.onet.pl

zasięg Gminy Brudzeń Duży
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała’’ Ośrodek Zdrowia w Białej Poradnictwo psychologiczne

tak

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała’’ Ośrodek Zdrowia w Białej

ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała

w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 1500-2000

tel. 24 367 66 31

zasięg Gminy Stara Biała

 

Poradnictwo pedagogiczne

 

 

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku Poradnia

Pedagogiczna

         tak 09-407 Płock

ul. Otolińska 21

od poniedziałku do piątku

w godz. od 730 do 1830 sobota w godz. od 800 do 1500 ( po uprzednim zapisaniu się na wizytę)

nr telefonu 24 364 02 00

www.pppp-plock.pl

e-mail: pppp.plock@gmail.com

poradnia@pppp-plock.pl

 

Zasięg Powiat Płocki
2.  

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku

Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.       tak Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku

Ul. Drobińska 19

09-230 Bielsk

Środa w godzinach 700 – 900 i 1700 – 1900 oraz w pierwszą środę miesiąca w godzinach 700-900 i 1400 – 1900

telefon 24 265 01 17 www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

zasięg Gminy  Bielsk
 

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku

ul. Medyczna 1

09-230 Bielsk

gopsbielsk.pl

telefon  24 265 01 17

zasięg Gminy

Bielsk

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

gops@bodzanow.pl

telefon 24 260 70 83 wew. 131

zasięg Gminy

Bodzanów

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

ul. Jana Pawła II

09-414 Brudzeń Duży

gopsbrudzen@poczta.onet.pl

telefon 24 260-40-79

zasięg Gminy Brudzeń Duży
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 23 48, 24 265 20 13, 265 20 41 wew. 13

zasięg Gminy Bulkowo
5. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

mgopsdrobin@wp.pl

telefon 24 260 14 41

zasięg Gminy Drobin
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

mgops-gabin@o2.pl

telefon 24 277-10-14

zasięg Gminy

Gąbin

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

ul. Gostynińska 2

09-520 Łąck

gops@gopslack.pl

telefon 384 10 02/07

 

zasięg Gminy Łąck
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

gops@malawies.pl

telefon 24 269 79 62

zasięg Gminy  Mała Wieś
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie

Ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów

gopsduninow@wp.pl

telefon 24 261 14 14

zasięg Gminy  Nowy Duninów
10.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

opsradzanowo@płock.home.pl

telefon 24 269 50 23

zasięg Gminy   Radzanowo
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

gopsslubice@wp.pl

telefon 24 231 17 44

zasięg Gminy  Słubice
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

sekretariat@gops.slupno.eu

telefon 24 261 91 78

261 94 56; 261 29 15

 

zasięg Gminy  Słupno
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej

ul. Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

gops@starabiała.pl

telefon 24 367 66 31

zasięg Gminy  Stara Biała
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

gopsstaroxreby@op.pl

telefon 24 261 70 03; 261 27 30

zasięg Gminy

Staroźreby

15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 42

09-450 Wyszogród

 

 

 

 

 

 

mgops@wyszogrod.pl

telefon 24 231 13 93

zasięg Gminy

Wyszogród

 

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

1. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych        tak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 20 13

24 265 23 48, 24 265 20 41 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słupno Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych        tak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

poniedziałek 9:00-17:00 wtorek-piątek 8:00-16:00 telefon 24 261 95 54 www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

zasięg  Gminy Słupno
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słubice Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

Punkt konsultacyjny, w którym przyjmuje specjalista psychoterapii uzależnień w każdy czwartek w godz. 1530-1730

Słubice, ul. Płocka 32 (budynek Urzędu Gminy)

telefon 24 231 17 44

zasięg Gminy Słubice
4. Punkt  Konsultacyjny Uzależnień  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych         tak ul. Warszawska

26a

09-472 Słupno

poniedziałek 9:00-17:00 wtorek-piątek 8:00-16:00

telefon 24 261 95 54 www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

zasięg  Gminy Słupno
5. Punkt Profilaktyki Uzależnień  i Przeciwdziałania Przemocy w Małej Wsi. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych         tak Urząd Gminy w Małej Wsi

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

poniedziałek 800-1100

telefon 24 269 79 62

zasięg Gminy Mała Wieś
6. Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Duninowie Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Niepubliczna na zlecenie GKRPA Urząd Gminy w Nowym Duninowie

09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

 

Dwa razy w miesiącu

w godzinach 1500-1800 w:

a)NZOZ „Rodzina” ul.

Długa 2,09-505 Nowy Duninów,

b)NZOZ „Rodzina” ul. Spacerowa 3,
09-506 Soczewka
telefon 24 261 14 14

telefon do psychoterapeuty
507 046 933

 

zasięg Gminy Nowy Duninów
7. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych         tak Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku

ul. Drobińska 19

09-230 Bielsk

Środa w godzinach 700 – 900 i 1700 – 1900 oraz w pierwszą środę miesiąca w godzinach 700-900 i 1400 – 1900.

telefon 24 265 01 17www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

zasięg Gminy Bielsk
8. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień w Gąbinie Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Niepubliczna  na zlecenie

M-GKRPA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

wtorek w godzinach

1600 – 1900  przyjmuje

psycholog kliniczny i specjalista psychiatrii

uzależnień.

czwartek 1700 – 2000 -przyjmuje

terapeuta uzależnień

sobota 900 – 1200 – przyjmuje

terapeuta uzależnień

telefon 24 277 10 17

e-mail: mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy Gąbin
 9. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gąbinie

Działająca przy  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gąbinie

Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych          tak Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

Telefon 24 277 10 17

e-mail: mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy

Gąbin

 10. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny  dla mieszkańców Gminy Bodzanów (spotkania indywidualne) Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych        tak Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Bodzanowie

Chodkowo-Działki ul. Miodowa  17

09-470 Bodzanów

pierwszy, trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach

1600-1900

 

 

 

 

 

 

 

 

zasięg Gminy

Bodzanów

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny  dla mieszkańców Gminy Bodzanów (spotkania grupowe) Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Miszewie Murowanym  DPS w Miszewie ul. Pałacowa 1

09-470 Bodzanów

pierwszą, drugą, trzecią środę miesiąca w godzinach

1800-2000

 

 

zasięg Gminy

Bodzanów

12. Psycholog w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym dla mieszkańców Gminy Bodzanów (spotkania indywidualne) Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Bodzanowie

Chodkowo-Działki ul. Miodowa  17

09-470 Bodzanów

drugi, czwarty czwartek miesiąca w godzinach 1600 – 1900 Zasięg Gminy Bodzanów
13. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie

Ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

ostatni poniedziałek miesiąca

telefon 24 260 14 41 wew. 103

zasięg Miasta i Gminy Drobin
14. Infolinia – Anonimowi Alkoholicy Infolinia skierowana jest do osób z problemem alkoholowym, osób

zainteresowanych tym problemem np. członków rodziny alkoholika

lub osób zawodowo zajmujących się problemem alkoholowym (tzw.

Profesjonalistów).

 

tak

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

codziennie od 800 do 2200

aa@aa.org.pl

telefon 801 033 242

zasięg Polska
 15. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania Pomoc osobom uzależnionym

tak

INFOLINIA 800 199 990

www.kbpn.gov.p

zasięg Polska
16. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

tak

ul. Toruńska 2

09-414 Brudzeń Duży

każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 900-1600

tel. 24 260 40 81 wew. 43

zasięg

Gminy Brudzeń Duży

17. Urząd Gminy Stara Biała Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

Urząd Gminy
Stara Białaul. Jana
Kazimierza 1
09-411 Biała
każdy piątek miesiąca w godz. 1300-1600

tel. 24 367 66 31

gmina@starabiala.pl

zasięg Gminy Stara Biała
18. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach

ul. Floriańska 4

09-412 Stare Proboszczewice

w ostatnią środę miesiąca w godz. 1500-1800

tel. 24 367 66 31

gmina@starabiala.pl

zasięg Gminy Stara Biała
19. Certyfikowany terapeuta uzależnień w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Bodzanowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

a)      Chodkowo-Działki, ul. Miodowa 17, 09-470 Bodzanów (budynek ośrodka zdrowia w Bodzanowie-wejście obok Biblioteki Centrum Kultury)

b)      w
„spichlerzu” DPS w Nowym Miszewie, ul. Pałacowa 1 09-470 Bodzanów

a)      w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 1600 -1900-spotkania indywidualne

b)      w pierwszą, drugą i trzecią środę miesiąca w godz. 1800-2000--spotkania grupowe

 

telefon: 24 260 70 83 wew.131

Zasięg Gminy Bodzanów
20. Psycholog w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Bodzanowie Poradnictwo w zakresie spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

tak

Chodkowo-Działki, ul. Miodowa 17, 09-470 Bodzanów (budynek ośrodka zdrowia w Bodzanowie-wejście obok Biblioteki Centrum Kultury) w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 1600 – 1900

 

telefon: 24 260 70 83 wew.131

Zasięg Gminy Bodzanów

 

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

1. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

        tak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 20 13, 24 265 23 48, 24265 20 41 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bulkowo Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 20 13, 24 265 23 48, 24265 20 41 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

         tak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

poniedziałek 900-1700

wtorek- piątek 800-1600

telefon 24 261 95 54

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg  Gminy Słupno
4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Słubice

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

poniedziałek- piątek             w godz. 730-1530

telefon 24 231 17 44

Zasięg Gminy Słubice
5. Punkt Profilaktyki Uzależnień  i Przeciwdziałania Przemocy w Małej Wsi. Przeciwdziałanie przemocy domowej i  rozwiązywanie problemów okresu dojrzewania.          tak Urząd Gminy w Małej Wsi

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

poniedziałek 800-1100

telefon 24 269 79 62

 

zasięg Gminy Mała Wieś
6. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

        tak Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku

Ul. Drobińska 19

09-230 Bielsku

Środa w godzinach 700 – 900 i 1700 – 1900 oraz w pierwszą środę miesiąca w godzinach 700-900 i 1400 – 1900.

telefon 24 265 01 17 www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

 

zasięg Gminy Bielsk
7. Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałań Przemocy w Rodzinie  działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąbinie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

        tak Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

Telefon 24 277 10 17

e-mail: mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy Gąbin
8. Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

07-470 Bodzanów

Telefon 24 260 70 83 wew. 131 zasięg Gminy Bodzanów
9. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Drobin Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

tak

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

Telefon 24 260 14 41 wew. 103 zasięg Miasta i Gminy Drobin
10. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Kierowane jest do osób doznających przemocy domowej lub jej świadkowie.          tak Aleje Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 020 –  „Niebieska Linia”

www.niebieskalinia.info

 

 

 

 

 

zasięg Polska

 

Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego           tak ul. Bielska 57A

09-400 Płock

RODZINNE

wtorek 1400– 1700

czwartek 1400– 1700

* po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

PSYCHOLOGICZNE

poniedziałek 1500 – 1700

wtorek 800-1800

środa 1500– 1700

czwartek 1500– 1700

piątek 700-1700

*po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

PRAWNE

poniedziałek 900– 1700

od wtorku do piątku

800– 1600

*po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

nr telefonu 24 267 68 37

www.pcpr.plock.pl

email: oik@pcpr.plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

 

Poradnictwo dla bezrobotnych

 

 

1. Powiatowy Urząd Pracy Płocku Poradnictwo dla osób bezrobotnych.

tak

ul. Kostrogaj 1

09-400 Płock

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30.- 15.30

przyjęcia interesantów w godzinach 8.00 -15.00

Informacja ogólna tel. 24 267 46 80

Numer wewnętrzny:

24 267 46 62

Sekretariat 24 267 46 30

plock.praca.gov.pl

email:

sekretariata@pup.plock.pl

 

 

zasięg Powiat Płocki
2.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Poradnictwo dla osób bezrobotnych.

tak

09-472 Słupno

ul. Warszawska

26 A

poniedziałek 900-1700

wtorek – piątek 800-1600

telefon 24 261 91 78

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg Gminy Słupna
3. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Poradnictwo dla osób bezrobotnych

tak

ul. Cieszyńska 3A

15-371 Białystok

INFOLINIA  19524

https://zielonalinia.gov.pl/

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym Poradnictwo dla osób bezrobotnych.

tak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

ul. Jana Pawła II 2a

09-414 Brudzeń Duży

Poniedziałek- piątek w godz. 730-1530

gopsbrudzen@poczta.onet.pl

telefon 24 260 40 79

zasięg Gminy Brudzeń Duży
 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

1. Fundacja  Dajemy Dzieciom Siłę Porady psychologiczne, psychiatryczne oraz porady prawne dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

tak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00

biuro@fdds.pl

telefon 22 616 02 68

zasięg Polska
 

                                                                                                       Poradnictwo w zakresie praw konsumentów

 

 

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Porady prawne dla konsumentów (osoby

fizyczne), które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy.

           tak Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

www.uokik.gov.pl

801 440 220 lub
22 290 89 16 INFOLINIA

e-mail: uokik@uokik.gov.pl

zasięg Polska
2, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Porady prawne dla konsumentów (osoby

Fizyczne), które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy

           tak Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

ostatni czwartek miesiąca w godz. 11.00-13.00

gmina@bulkowo.pl

tel. 24 265 20 13

24 265 20 41

24 265 23 48

zasięg Powiat Płocki
3. Centrum Informacji Konsumenckiej Porady w zakresie usług pocztowych i telekomunikacyjnych.            tak ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

INFOLINIA  22 330 40 00

https://cik.uk.e.gov.pl/

 

zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie praw dziecka

 

 

1. Rzecznik Praw Dziecka Udzielanie porad dzieciom i młodzieży, jak również dorosłym mającymi problemy z nieletnimi.            tak ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

http://brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

zasięg Polska
2. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Pomoc dzieciom i młodzieży oczekującym na wsparcie, opiekę i ochronę.            tak https://116111.pl/

INFOLINIA 116 111

od poniedziałku do niedzieli

w godz. Od 12.00 do 2.00 w nocy.

zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta

 

 

 1. Rzecznik Praw Pacjenta Porady prawne dla wszystkich obywateli, a w szczególności dla pacjentów, których prawa zostały naruszone.           tak ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

http://www.rpp.gov.pl/

 

800 190 590 – INFOLINIA

zasięg Polska
 

Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Płocku

Udzielanie informacji w zakresie emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, kapitału początkowego oraz odszkodowań z tytułu wypadków pracy itp.          tak ul. Jachowicza 1

09-402 Płock

Poniedziałek 800 -1800

wtorek – piątek 800 – 1500 obsługa  klientów

Al. marsz.

Józefa Piłsudskiego 2B

CENTRUM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

22 560 16 00

 

 

 

zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie prawa pracy

 

 

 1. Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Oddział w Płocku.

 Porady prawne w zakresie prawa pracy.      tak ul. 1-go Maja 7a
09-400 Płock
poniedziałek – piątek w godzinach 800 – 1600
telefon 24 262 99 60 lub24 264 06 63
zasięg Polska

 

Poradnictwo w zakresie prawa podatkowego

 

 

1. Krajowa Infolinia Podatkowa Poradnictwo związane z prawem podatkowym, służbami celnymi        tak INFOLINIA 801 055 055

telefon 22 330 03 30,

od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1800

 

 

 

zasięg Polska
2. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie Poradnictwo związane z prawem podatkowym.

tak

Ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

Poniedziałek-piątek w godz. 730-1530, czwartek w godz. 830-1630

telefon 24 260 14 41

zasięg Miasta i Gminy Drobin

Poradnictwo dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

 

 

1. Rzecznik Finansowy Sprawy związane z ubezpieczycielami, bankami i innymi podmiotami rynku kapitałowego oraz z formami oszczędzania na emeryturę           tak Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

rf.gov.pl

telefon
+48 22 333-73-26 – Recepcja

+48 22 333-73-27 – Recepcja

zasięg Polska

 

Poradnictwo inne, w zakresie wyżej nie wymienionym

 

 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich Kierowane jest do wszystkich obywateli Polskich oraz cudzoziemców przebywających na terenie kraju.           tak Al. Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

www.rpo.gov.pl
800 676 676 – INFOLINIA
zasięg Polska
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Poradnictwo prawne.

 

          tak 09-400 Płock

ul. Bielska 57A

poniedziałek 900– 1700

od wtorku do piątku 800– 1600

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie

nr telefonu 24 267 68 37

e-mail: oik@pcpr.plock.pl

www.pcpr.plock.pl

zasięg Powiat Płocki
3. Starostwo Powiatowe w Płocku – zapisy na wizyty w czterech punktach prowadzonych przez Powiat Płocki, wg poniższej szczegółowości:

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

         tak 09-400 Płock

ul. Bielska  59

 

 

 

 

 

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

w dni powszednie

w godz. od 730  do 1530

 

zasięg Polska;

 

każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Fundacja Togatus Pro Bono w Olsztynie

KRS 0000403888

 

PUNKT 1:

Nieodpłatna Pomoc Prawna      tak 10-544 Olsztyn
ul. Warmińska 7/1
Gmina Staroźreby- Gminny Ośrodek Kultury  w Staroźrebach Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-440 Staroźreby ul. Głowackiego 2 Poniedziałek                         w godz. 1300-1700

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

 

Gmina Bulkowo -Szkoła Podstawowa we

Włókach

Nieodpłatna  Pomoc Prawna Włóki 16, 09-454 Bulkowo

pok nr 1 i 2

Wtorek

w godz. 900 – 1300,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

 

Gmina Mała Wieś – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-460 Mała Wieś

ul. Płońska 4

Środa

w godz. 1200-1600,

Piątek

w godz. 800  – 1200.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

 

Gmina Słupno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-472 Słupno

ul. Warszawska 26A

Czwartek

w godz. 1400 – 1800

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem w Łętowie.

KRS 0000717180

 

PUNKT 2:

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie    tak Łętowo 3,

09-470 Bodzanów

 

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

w dni powszednie

w godz. od 730  do 1530

 

 

Gmina Bulkowo – Szkoła Podstawowa we Włókach

 

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

Włóki 16, 09-454 Bulkowo

pok nr 1 i 2

 

 

Poniedziałek

w godz. 900 -1300,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

Gmina Drobin – Miejsko-Gminna Bibliotek w Drobinie Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 09-210 Drobin

ul. Rynek 1

Wtorek

w godz. 800 – 1200,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

 

Gmina Gąbin – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 09-350 Gąbin

ul. Stary Rynek 14

(parter)

Środa

w godz. 1400 – 1800,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

Gmina Bielsk – Urząd Gminy Bielsk Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 09-230 Bielsk

Pl. Wolności 3a

Czwartek

w godz. 800 – 1200 ,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

Gmina Łąck – Hala Sportowa w Łącku Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie – MEDIACJE 09-520 Łąck

ul. Gostynińska 2

Piątek

w godz. 800 -1200 ,

MEDIACJE

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

Radcy prawni

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

PUNKT 3:

Gmina Nowy Duninów – Urząd Gminy w Nowym Duninowie Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

pok. nr 1 (parter)

Poniedziałek

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Gmina Łąck – Hala Sportowa w Łącku Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-520 Łąck

ul. Gostynińska 2

Wtorek

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Gmina Drobin – Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie. Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-210 Drobin

ul. Rynek 1

Środa

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-450 Wyszogród

ul. Niepodległości 11a

Czwartek

w godz. 1300 – 1700,

radca prawny.

MEDIACJE

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Gmina Słupno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-472 Słupno

ul. Warszawska 26A

(parter)

Piątek

w godz. 1400 – 1800,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Adwokaci

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

PUNKT 4:

Gmina Gąbin- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-530 Gąbin

ul. Stary Rynek 14

(parter)

Poniedziałek

w godz. 800 – 1200,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-450 Wyszogród

ul. Niepodległości 11a

Wtorek

w godz. 900 – 1300,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Gmina Brudzeń Duży – Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-414 Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

pok. nr. 3

Środa

w godz. 1000 – 1400,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Gmina Nowy Duninów –Urząd Gminy w Nowym Duninowie Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

pok. nr 1(parter)

Czwartek

w godz. 800 – 1200,

adwokat.

MEDIACJE

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Gmina Wyszogród- Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie Nieodpłatna Pomoc Prawna 09-450 Wyszogród ul. Niepodległości 11

(parter)

Piątek

W godz. 900-1300,

adwokat

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76