NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO
W 2019 ROKU

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do

podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub

2) spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu

problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu

działania i pomoc w jego realizacji.

3) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych

oraz zabezpieczenia  społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie

pod  numerem telefonu 24 267 67 76,

 w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30.

 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie  osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

 

Nieodpłatna mediacja  obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja  nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub

postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. – Powiat Płocki

Punkt

Porozumienie z Gminą/Powiat Płocki

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Uwagi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1

 

Gmina Gąbin

Urząd Miasta i Gminy Gąbin,

09- 530 Gąbin

ul. Stary Rynek 16, pokój nr 5 (parter)

 

Poniedziałek

w godzinach 800 – 1200

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

KRS 0000220959

09-402 Płock

ul. Pedagogiczna 7

 

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30)

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Gmina Bulkowo Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Wtorek

w godzinach 900 – 1300

Gmina Mała Wieś Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

 

Środa w godzinach

1200 – 1600

i piątek

w godzinach 800 – 1200

 

Gmina Słupno

Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

(parter)

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno

 

Czwartek

w godzinach 1400– 1800

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacje

2

Gmina Bulkowo Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

Poniedziałek

w godzinach 900 – 1300

 

 

 

Stowarzyszenie Mazowsze „Razem” Łętowo 3

09-470 Bodzanów

KRS 0000717180

 

 

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacje – w piątki w punkcie zlokalizowanym w Hali Sportowej w Łącku) będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Gmina Drobin Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin

Wtorek

w godzinach 800 – 1200

 

Gmina Gąbin

 

Urząd Miasta i Gminy Gąbin,

09- 530 Gąbin

ul. Stary Rynek 16, pokój nr 5 (parter)

Środa

w godzinach 1400– 1800

Gmina Bielsk  

Urząd Gminy Bielsk

Pl. Wolności 3a, 09-230 Bielsk

 

Czwartek

w godzinach 800 – 1200

Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

 

Piątek

w godzinach 800 – 1200

MEDIACJE

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

3

Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,

parter – pokój nr 1

Poniedziałek

w godzinach 800-1200

Łącznie 5 osób – 3 radców prawnych wyznaczonych przez OIRP

i 2 adwokatów wyznaczonych przez ORA.

 

Radcy prawni: poniedziałek, środa, piątek.

 

Adwokaci: wtorek i czwartek.

 

Porady nieodpłatnej pomocy

prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

 

Wtorek

w godzinach  800-1200

Gmina Drobin Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin

Środa

w godzinach 800-1200

Powiat Płocki Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

Czwartek

w godzinach 1300–1700

Gmina Słupno Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

(parter)

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno

Piątek

w godzinach 1400-1800

4

Gmina Mała Wieś Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

Poniedziałek

w godzinach 800-1200

Łącznie 5 osób – 2 radców prawnych wyznaczonych przez OIRP i 3 adwokatów wyznaczonych przez ORA.

Radcy prawni: wtorek i czwartek.

Adwokaci: poniedziałek, środa, piątek.

 

Porady nieodpłatnej pomocy

prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza  kolejnością.

Powiat Płocki Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

Wtorek, piątek

w godzinach 900–1300

Gmina Brudzeń Duży Urząd Gminy Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2,

09-414 Brudzeń Duży

Środa

w godzinach 1000–1400

Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

Czwartek

w godzinach 800–1200

 

 

Wszystkie lokale, w których funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego

L.p. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa

 

Rodzaj jednostki

 

Adres jednostki Dane kontaktowe jednostki Kryteria dostępu do usługi
publiczna niepubliczna, działająca na zlecenie prowadząca działalność pożytku publicznego, na zlecenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Poradnictwo rodzinne

 

 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Poradnictwo rodzinne      tak     09-400 Płock

ul. Bielska 57A

wtorek 1400– 1700

czwartek 1400– 1700 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym

nr telefonu 24 267 68 37.

www.pcpr.plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

 

Poradnictwo psychologiczne

 

 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Poradnictwo psychologiczne        tak     09-400 Płock

ul. Bielska 57A

poniedziałek 700 – 1430

środa  700– 1430

czwartek 1130– 1630 w godzinach ustalonych indywidualnie z klientem po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym

nr telefonu 24 267 68 37.

www.pcpr.plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku Poradnictwo psychologiczne        tak     09-407 Płock

ul. Otolińska 21

od poniedziałku do piątku

w godz. od 730 do 1830 sobota w godz. od 800 do 1500 ( po uprzednim zapisaniu się na wizytę), oraz nieodpłatne poradnictw psychologiczne w każdą środę tygodnia w godz. od 900 do 1200,

nr telefonu 24 364 02 00

www.pppp-plock.pl

e-mail: pppp.plock@gmail.com

poradnia@pppp-plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Poradnictwo psychologiczne        tak     09-472 Słupno

ul. Warszawska

26 a

poniedziałek 900-1700

wtorek- piątek 800-1600

telefon 24 261 91 78

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg Gminy Słupno
4. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Gminny Punkt Poradnictwa Psychologicznego dla Rodziny. Poradnictwo psychologiczne        tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 242652013 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

5. Gminny Punkt Konsultacyjny w Bielsku Poradnictwo psychologiczne         tak     Urząd Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A,     09-230 Bielsk Wtorek w godzinach 1300 – 1700.

telefon nr 24 265 01 01,

24 265 01 26,

www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

zasięg Gminy Bielsk
6. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Bodzanowie (spotkania indywidualne) Poradnictwo  Psychologiczne tak     Urząd Gminy w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Bodzanowie Chodkowo-Działki

ul. Miodowa 17

09-470 Bodzanów

II , IV czwartek miesiąca w godzinach 1600 – 1900.

 

Zasięg Gminy Bodzanów
 

Poradnictwo pedagogiczne

 

 
1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku Poradnia

Pedagogiczna

         tak     09-407 Płock

ul. Otolińska 21

od poniedziałku do piątku

w godz. od 730 do 1830 sobota w godz. od 800 do 1500 ( po uprzednim zapisaniu się na wizytę), oraz nieodpłatne poradnictw pedagogiczne w każdą środę tygodnia w godz. od 900 do 1200,

nr telefonu 24 364 02 00

www.pppp-plock.pl

e-mail: pppp.plock@gmail.com

poradnia@pppp-plock.pl

 

Zasięg Powiat Płocki
2.  

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku

Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.       tak     Urząd Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A,     09-230 Bielsk Środa w godzinach 700 – 900 i 1700 – 1900 oraz w pierwszą środę miesiąca w godzinach 700-900 i 1400 – 1900.

telefon nr 24 265 01 01,

24 265 01 26,

www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

zasięg Gminy  Bielsk
 

 

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

ul. Medyczna 1

09-230 Bielsk

opsbielsk@plock.home.pl

telefon 24 265 01 02/22

zasięg Gminy

Bielsk

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

gops@bodzanow.pl

telefon 24 260 70 06 wew. 31

zasięg Gminy

Bodzanów

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

ul. Jana Pawła II

09-414 Brudzeń Duży

gopsbrudzen@poczta.onet.pl

telefon 24 260-40-79

zasięg Gminy Brudzeń Duży
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 24 265 20 31; 265 20 13 265 20 41  wew. 13

zasięg Gminy Bulkowo
5. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

Od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530, czwartek w godzinach 830-1630

mgopsdrobin@wp.pl

telefon 24 260 10 42

zasięg Gminy Drobin
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

mgops-gabin@o2.pl

telefon 24 277 10 14/48

zasięg Gminy

Gąbin

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

ul. Gostynińska 2

09-520 Łąck

gops@gopslack.pl

telefon 384 10 02/07

 

zasięg Gminy Łąck
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

gops@maławies.pl

telefon 24 269 79 62

zasięg Gminy  Mała Wieś
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie

Ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów

gopsduninow@wp.pl

telefon 24 261 14 14

zasięg Gminy  Nowy Duninów
10.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

opsradzanowo@płock.home.pl

telefon 24 269 50 23

zasięg Gminy   Radzanowo
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

ul. Płocka 34

09-533 Słubice

gopsslubice@wp.pl

telefon 24 231 17 44

zasięg Gminy  Słubice
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

sekretariat@gops.slupno.eu

telefon 24 261 91 78; 261 94 56; 261 29 15

 

zasięg Gminy  Słupno
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej

ul. Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

gops@starabiała.pl

telefon 24 367 66 30

zasięg Gminy  Stara Biała
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

gopsstaroxreby@op.pl

telefon 24 261 70 03; 261 27 30

zasięg Gminy

Staroźreby

15. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 42

09-450 Wyszogród

 

 

 

 

 

 

mgops@wyszogrod.pl

telefon 24 231 13 93

zasięg Gminy

Wyszogród

 

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

 
1. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych        tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 242652013 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słupno Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych        tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

poniedziałek 900-1700

wtorek- piątek 800-1600

telefon 24 261 95 54

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg  Gminy Słupno
3. Punkt  Konsultacyjny Uzależnień  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych         tak     ul. Warszawska

26a

09-472 Słupno

piątek  1230-1430

telefon 24 261 95 54

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg  Gminy Słupno
4. Punkt Profilaktyki Uzależnień  i Przeciwdziałania Przemocy w Małej Wsi. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych         tak     Urząd Gminy w Małej Wsi

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

poniedziałek 1200-1500

telefon 24 269 79 62

e-mail:

gops@malawies.pl

 

zasięg Gminy Mała Wieś
5. Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Duninowie Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych   Niepubliczna na zlecenie GKRPA   Urząd Gminy w Nowym Duninowie

09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1  telefon 24261 02 36

e-mail:

nowyduninow.inf.pl

 

Dwa razy w miesiącu

w godzinach 1500-1800 w:

a)NZOZ „Rodzina” ul.

Długa 2,09-505 Nowy Duninów,

b)Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie Filia w Soczewce, ul. Ks. Pawła  Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka.

telefon 507 046 933

 

zasięg Gminy Nowy Duninów
6. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych         tak     Urząd Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A,     09-230 Bielsk Środa w godzinach 700 – 900 i 1700 – 1900 oraz w pierwszą środę miesiąca w godzinach 700-900 i 1400 – 1900.

telefon nr 24 265 01 01,

24 265 01 26,

www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

 

zasięg Gminy Bielsk
7. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień w Gąbinie Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych   Niepubliczna  na zlecenie

M-GKRPA

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

wtorek w godzinach

1600 – 1900  przyjmuje

psycholog kliniczny i specjalista psychiatrii

uzależnień.

Środa 1700 – 2000

Sobota 900 – 1200 przyjmuje

terapeuta uzależnień

telefon 24 277 10 17

e-mail: mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy Gąbin
 8. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gąbinie

Działająca przy  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gąbinie

Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych          tak     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

Telefon 24 277 10 17

e-mail: mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy

Gąbin

 9. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny  dla mieszkańców Gminy Bodzanów (spotkania indywidualne) Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych        tak     Urząd Gminy w Bodzanowie           ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów

 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Bodzanowie

Chodkowo-Działki ul. Miodowa  17

09-470 Bodzanów

I, II, III poniedziałek miesiąca w godzinach

1515-1715

 

 

 

 

 

 

 

 

zasięg Gminy

Bodzanów

 

10.

 

 

 

 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny  dla mieszkańców Gminy Bodzanów (spotkania grupowe) Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych tak     Urząd Gminy w Bodzanowie           ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów

 

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Miszewie Murowanym  DPS w Miszewie ul. Pałacowa 1

09-470 Bodzanów

I, II, III środę miesiąca w godzinach

1800-2000

 

 

zasięg Gminy

Bodzanów

11. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych tak     Urząd Miasta i Gminy w Drobinie

Ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

Ostatni poniedziałek miesiąca

telefon 24 260 14 41 wew. 103

zasięg Miasta i Gminy Drobin
12. Infolinia – Anonimowi Alkoholicy Infolinia skierowana jest do osób z problemem alkoholowym, osób

zainteresowanych tym problemem np. członków rodziny alkoholika

lub osób zawodowo zajmujących się problemem alkoholowym (tzw.

Profesjonalistów).

 

tak     Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

aa@aa.org.pl

telefon 801 033 242 codziennie od 800 do 2200

zasięg Polska
 13. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania Pomoc osobom uzależnionym        tak       INFOLINIA 801 19 99 90

www.narkomania.org.pl

zasięg Polska
 

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 
1. Gminny Punkt Poradnictwa  dla mieszkańców Gminy Bulkowo – Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

        tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

gops@bulkowo.pl

telefon 242652013 wew.13

zasięg Gminy

Bulkowo

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

         tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

ul. Warszawska 26a

09-472 Słupno

poniedziałek 900-1700

wtorek- piątek 800-1600

telefon 24 261 95 54

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg  Gminy Słupno
4. Punkt Profilaktyki Uzależnień  i Przeciwdziałania Przemocy w Małej Wsi. Przeciwdziałanie przemocy domowej i  rozwiązywanie problemów okresu dojrzewania.          tak     Urząd Gminy w Małej Wsi

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

poniedziałek 1200-1500

telefon 24 269 79 62

e-mail:

gops@malawies.pl

 

zasięg Gminy Mała Wieś
5. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Bielsku Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

        tak     Urząd Gminy w Bielsku, Plac Wolności 3A,     09-230 Bielsk Środa w godzinach 700 – 900 i 1700 – 1900 oraz w pierwszą środę miesiąca w godzinach 700-900 i 1400 – 1900.

telefon nr 24 265 01 01,

24 265 01 26,

www.bielsk.pl

www.ugbielsk.bip.org.pl

 

zasięg Gminy Bielsk
6. Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałań Przemocy w Rodzinie  działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąbinie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

        tak     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

ul. Stary Rynek 14

09-530 Gąbin

Telefon 24 277 10 17

e-mail: mgops-gabin@o2.pl

 

zasięg Gminy Gąbin
7. Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tak     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

07-470 Bodzanów

Telefon 24 260 70 83 wew. 131 zasięg Gminy Bodzanów
8. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Drobin Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tak     Urząd Miasta i Gminy Drobin

Ul. Marszałka Piłsudskiego 12

09-210 Drobin

Telefon 24 260 14 41 wew. 103 zasięg Miasta i Gminy Drobin
9. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Kierowane jest do osób doznających przemocy domowej lub jej świadkowie.          tak     Aleje Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 020 –  „Niebieska Linia”

www.niebieskalinia.info

 

 

 

 

 

zasięg Polska
 

Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

 

 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego           tak     ul. Bielska 57A

09-400 Płock

RODZINNE

wtorek 1400– 1700

czwartek 1400– 1700

PSYCHOLOGICZNE

poniedziałek 700 – 1430

środa 700– 1430

czwartek 1130– 1630

PRAWNE

poniedziałek 900– 1700

od wtorku do piątku

800– 1600

nr telefonu 24 267 68 37.

www.pcpr.plock.pl

 

zasięg Powiat

Płocki

 

Poradnictwo dla bezrobotnych

 

 
1. Powiatowy Urząd Pracy

Płocku

Poradnictwo dla osób bezrobotnych.      tak     ul. Kostrogaj 1

09-400 Płock

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30.- 15.30

przyjęcia interesantów w godzinach 8.00 -15.00

Informacja ogólna tel. 24 267 46 80

Sekretariat 24 267 46 30

email:

sekretariata@pup.plock.pl

 

zasięg Powiat Płocki
2.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Poradnictwo dla osób bezrobotnych.      tak     09-472 Słupno

ul. Warszawska

26 A

poniedziałek 900-1700

wtorek – piątek 800-1600

telefon 24 261 91 78

www.gops.slupno.eu

e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu

 

zasięg Gminy Słupna
3.. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Poradnictwo dla osób bezrobotnych      tak     ul. Cieszyńska 3A

15-371 Białystok

INFOLINIA  19524

https://zielonalinia.gov.pl/

 
 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

1. Fundacja  Dajemy Dzieciom Siłę Porady psychologiczne, psychiatryczne oraz porady prawne dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat) tak     Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00

biuro@fdds.pl

telefon 22 616 02 68

zasięg Polska
 

                                                                                                       Poradnictwo w zakresie praw konsumentów

 

 
1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Porady prawne dla konsumentów (osoby

fizyczne), które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy.

           tak     Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

https://www.uokik.gov.pl/index.php

https://uokik.gov.pl/pomoc.php

801 440 220 INFOLINIA

zasięg Polska
2, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Porady prawne dla konsumentów (osoby

Fizyczne), które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy

           tak     ul. Bielska 59

09-402 Płock

http://powiat-plock.pl

telefon 24 267 67 20

zasięg Powiat Płocki
3. Centrum Informacji Konsumenckiej Porady w zakresie usług pocztowych i telekomunikacyjnych.            tak     ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

INFOLINIA  22 330 40 00

https://cik.uk.e.gov.pl/

 

zasięg Polska
 

Poradnictwo w zakresie praw dziecka

 

 
1. Rzecznik Praw Dziecka Udzielanie porad dzieciom i młodzieży, jak również dorosłym mającymi problemy z nieletnimi.            tak     ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

http://brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania

800 12 12 12

zasięg Polska
2. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Pomoc dzieciom i młodzieży oczekującym na wsparcie, opiekę i ochronę.            tak       https://116111.pl/

INFOLINIA 116 111

od poniedziałku do niedzieli

w godz. Od 12.00 do 2.00 w nocy.

zasięg Polska
 

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta

 

 
 1. Rzecznik Praw Pacjenta Porady prawne dla wszystkich obywateli, a w szczególności dla pacjentów, których prawa zostały naruszone.           tak     ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

http://www.bpp.gov.pl/

 

800 190 590 – INFOLINIA

zasięg Polska
 

Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

 
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Płocku

Udzielanie informacji w zakresie emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, kapitału początkowego oraz odszkodowań z tytułu wypadków pracy itp.          tak     ul. Jachowicza 1

09-402 Płock

Poniedziałek 800 -1800

wtorek – piątek 800 – 1500 obsługa  klientów

Al. marsz.

Józefa Piłsudskiego 2B

CENTRUM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ

22 560 16 00

e-mail:cot@zus.pl

 

 

zasięg Polska
 

Poradnictwo w zakresie prawa pracy

 

 
 1. Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Oddział w Płocku.

 Porady prawne w zakresie prawa pracy.      tak     ul. 1-go Maja 7a
09-402 Płock
pokój nr 301.
Osobiście poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 – 13:00.
Wtorek, czwartek w godz.11:00 – 16:00.

INFOLINIA  801 002 006

lub 459 599 000

zasięg Polska
 

Poradnictwo w zakresie prawa podatkowego

 

 
1. Krajowa Infolinia Podatkowa Poradnictwo związane z prawem podatkowym, służbami celnymi        tak       INFOLINIA 801 055 055

telefon 22 330 03 30,

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00

 

 

 

zasięg Polska
Poradnictwo dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

 

 
1. Rzecznik Finansowy Sprawy związane z ubezpieczycielami, bankami i innymi podmiotami rynku kapitałowego oraz z formami oszczędzania na emeryturę           tak     Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

https://rf.gov.pl

 

zasięg Polska
 

Poradnictwo inne, w zakresie wyżej nie wymienionym

 

 
1. Rzecznik Praw Obywatelskich Kierowane jest do wszystkich obywateli Polskich oraz cudzoziemców przebywających na terenie kraju.           tak     Al. Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

www.brpo.gov.pl

800 676 676 – INFOLINIA

zasięg Polska
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Poradnictwo prawne.

 

          tak     09-400 Płock

ul. Bielska 57A

poniedziałek 700– 1400

od wtorku do piątku 800– 1600

nr telefonu 24 267 68 37.

www.pcpr.plock.pl

zasięg Powiat Płocki
3. Starostwo Powiatowe w Płocku – zapisy na wizyty w czterech punktach prowadzonych przez Powiat Płocki, wg poniższej szczegółowości:

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

         tak     09-400 Płock

ul. Bielska  59

 

 

 

 

 

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

w dni powszednie

w godz. od 730  do 1530

 

zasięg Polska;

 

każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku

KRS 0000220959

 

PUNKT 1:

Nieodpłatna Pomoc Prawna          tak 09-402 Płock

ul. Pedagogiczna 7

Gmina Gąbin -Urząd Miasta i Gminy Gąbin Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-350 Gąbin

ul. Stary Rynek 16

pok.nr 5

Poniedziałek

w godz. 800 – 1200,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

 

Gmina Bulkowo -Szkoła Podstawowa we

Włókach

Nieodpłatna  Pomoc Prawna       Włóki 16, 09-454 Bulkowo

pok nr 1 i 2

Wtorek

w godz. 900 – 1300,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

 

Gmina Mała Wieś – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-460 Mała Wieś

ul. Płońska 4

Środa

w godz. 1200-1600,

Piątek

w godz. 800  – 1200.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Gmina Słupno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-472 Słupno

ul. Warszawska 26A

Czwartek

w godz. 1400 – 1800

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Stowarzyszenie Mazowsze Razem w Łętowie.

KRS 0000717180

 

PUNKT 2:

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie        tak Łętowo 3,

09-470 Bodzanów

 

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

w dni powszednie

w godz. od 730  do 1530

 

 

Gmina Bulkowo – Szkoła Podstawowa we Włókach

 

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

       

Włóki 16, 09-454 Bulkowo

pok nr 1 i 2

 

 

Poniedziałek

w godz. 900 -1300,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

Gmina Drobin – Miejsko-Gminna Bibliotek w Drobinie Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie       09-210 Drobin

ul. Rynek 1

Wtorek

w godz. 800 – 1200,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

 

Gmina Gąbin – Urząd Miasta i Gminy Gąbin Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie       09-350 Gąbin

ul. Stary Rynek 16

pok.nr 5

Środa

w godz. 1400 – 1800,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

Gmina Bielsk – Urząd Gminy Bielsk Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie       09-230 Bielsk

Pl. Wolności 3a

Czwartek

w godz. 800 – 1200 ,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

Gmina Łąck – Hala Sportowa w Łącku Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie – MEDIACJE       09-520 Łąck

ul. Gostynińska 2

Piątek

w godz. 800 -1200 ,

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

 

Adwokaci i radcy prawni

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

PUNKT 3:

Gmina Nowy Duninów – Urząd Gminy w Nowym Duninowie Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

pok. nr 1

Poniedziałek

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Gmina Łąck – Hala Sportowa w Łącku Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-520 Łąck

ul. Gostynińska 2

Wtorek

w godz. 800 – 1200,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Gmina Drobin – Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie. Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-210 Drobin

ul. Rynek 1

Środa

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-450 Wyszogród

ul. Niepodległości 11

Czwartek

w godz. 1300 – 1700,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Gmina Słupno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-472 Słupno

ul. Warszawska 26A

Piątek

w godz. 1400 – 1800,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24267 67 76

Adwokaci i radcy prawni

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

PUNKT 4:

Gmina Mała Wieś – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Małej Wsi Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-460 Mała Wieś

ul. Płońska 4

Poniedziałek

w godz. 800 – 1200,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Powiat Płocki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-450 Wyszogród

ul. Niepodległości 11

Wtorek

w godz. 900 – 1300,

radca prawny.

Piątek

w godz. 900 – 1300,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Gmina Brudzeń Duży – Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-414 Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

Środa

w godz. 1000 – 1400,

adwokat.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76

Gmina Nowy Duninów –Urząd Gminy w Nowym Duninowie Nieodpłatna Pomoc Prawna       09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

pok. nr 1

Czwartek

w godz. 800 – 1200,

radca prawny.

Zapisy na wizyty pod nr telefonu 24 267 67 76