Bulkowo, 18 maja 2023 r.

Okólnik nr 15

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku do hodowców drobiu w sprawie przestrzegania zasad bioasekuracji, zalecenia utrzymania drobiu w zamknięciu oraz zachowania szczególnej ostrożności w gospodarstwie utrzymującym drób.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie sprawy i rozpowszechnienie informacji wśród hodowców drobiu.

Bulkowo 15 maja 2023r.

Okólnik nr 14

Szanowni Mieszkańcy Gminy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 08.05.2023 r. odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na której po raz pierwszy przekazano nam dość szczegółowe (do tej pory nie było takich informacji) przebiegi trzech wariantów (W1, W2, W3) trasy S10 z prośbą o zajęcie stanowiska co do najbardziej korzystnego przebiegu, bądź zaproponowanie własnej koncepcji. Ma to nastąpić najlepiej do końca maja.

Zapewniono nas, że na chwilę obecną żaden z wariantów nie jest priorytetowy. Wszystkie są traktowane równoważnie, a w terminach późniejszych będą również prowadzone konsultacje społeczne.

Informuję Państwa na bieżąco o zamiarach GDDKiA i zachęcam do wyrażenia opinii i rozwiązań najlepiej na piśmie w imieniu własnym bądź grupy osób skierowanym do Urzędu Gminy bądź przekazanym za pośrednictwem Pani/Pana Sołtys czy Pani Radnej/Radnego. Znacznie ułatwi to nam zajęcie stanowiska w sprawie, które jak już widzimy będzie bardzo trudne do wypracowania.

W załączeniu mapa z naniesionymi wariantami przebiegu trasy.

Więcej informacji: http://bulkowo.pl/gddkia-przedstawilo-warianty-trasy-s10/

Bulkowo, 9 maja 2023 r.

Okólnik Nr  13

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo w załączeniu przekazuje informacje dla rolników od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące dopłat do zbóż.

Aby otrzymać dopłatę należy:

– sprzedać zboże do 15 czerwca 2023 r.,

– okazać się fakturą VAT lub VAT RR za sprzedane zboże,

– złożyć wniosek w biurze Powiatowym ARiMR w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowych informacji udzielą powiatowe oddziały ARiMR.

W załączeniu przesyłam również Obwieszczenie Starosty Płockiego w sprawie ochrony przeciwpożarowej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu płockiego oraz  Obwieszczenie Starosty Płockiego o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

ulotka

obwieszczenie 1

obwieszczenie 2

Bulkowo, 17 kwietnia 2023 r.

Okólnik Nr 12

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, o rozpoczętym naborze wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu otrzymania pomocy finansowej dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-kukurydzy3

Wójt Gminy Bulkowo w załączeniu przekazuje również pismo Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku, dotyczące turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników.

Wnioski dot. turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników należy składać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do dnia 19 maja 2023 roku.

Formularz wniosku dostępny w linku poniżej:

http://bulkowo.pl/bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow/

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PT KRUS w Płocku, ul. Otolińska 25 pokój 3 lub pod numerem telefonu 24/267-44-13.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

pismo Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku

Bulkowo, 6 kwietnia 2023 r.

Okólnik Nr 11

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informujące, o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Bulkowo, 20 marca 2023 r.

Okólnik Nr 10

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku informujące, o wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, która będzie się odbywać w dniach 25 marca – 16 kwietnia 2023 r.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Pobierz pismo

Okólnik Nr 9

Bulkowo, 8 marca 2023 r.

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje Apel Wojewody do hodowców drobiu w sprawie „Zasad bioasekuracji w gospodarstwie utrzymującym drób”.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy i rozpowszechnienie informacji wśród hodowców drobiu.

Apel Wojewody do hodowców drobiu

W związku z wykryciem przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaapelował do hodowców drobiu o podjęcie działań mających na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, apeluję do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się zminimalizować rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Wojewoda przypomniał także o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 marca 2022 r. Zgodnie z jego zapisami:

Hodowcy powinni:

 • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
 • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
 • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
 • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
 • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

Hodowcy nie powinni:

 • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
 • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

Ulotka_zasady_bioasekuracji

Okólnik Nr 8

Bulkowo, dnia 8 marca 2023 r.

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na okres styczeń-czerwiec roku szkolnego 2022/23

 • Wnioski można pobrać TUTAJ
 • w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 9 (I piętro).

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bulkowo i uczęszczającym do szkół:

 • podstawowych, ponadpodstawowych,
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 600 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
 • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 345 zł,
 • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
 • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 9 (I piętro) od dnia 11.04.2023 r. do 28.04.2023 r.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Uwaga: Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu, tj. Wnioskodawcą o stypendium szkolne jest pełnoletni uczeń (uczeń podpisuje wniosek o stypendium).

Informacje dotyczące stypendium tel: 24 265 20 13 wew. 17 (Inspektor ds. edukacji Katarzyna Garstka)

Okólnik nr 7

Bulkowo, dnia 24 stycznia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Bulkowo

Wójt Gminy Bulkowo zawiadamia, że od dnia 25.01.2023 roku Wykonawca zadania pn.: „Budowa dróg gminnych nr 290404W i 290405W relacji Nowe Łubki – Słupca” zadeklarował rozpoczęcie prac związanych z budową przedmiotowych dróg.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Bulkowo, 23 stycznia 2023 r.

Okólnik Nr 6

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje informację o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt.:

 1. Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka.
 2. Dobre praktyki wodne.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 517 263 186, 690 311 591.

W załączeniu przesyłam również informację o Międzynarodowych Targach Ferma Bydła, Ferma Świń i Drobiu w Bydgoszczy.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Pobierz ulotki szkoleń

Bulkowo, 23 stycznia 2023 r.

Okólnik nr 5

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Apelujemy o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się psów.

Do Urzędu Gminy Bulkowo docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców jak również innych użytkowników dróg. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich posesji, tak aby wasze psy nie mogły ich samodzielnie opuszczać.

Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów tych podstawowych zasad stanowi wykroczenie z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 ze zm.), który stanowi:

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Proszę o odpowiedzialność i pilnowanie swoich psów!

Bulkowo, 13 stycznia 2023 r.

Okólnik Nr 4

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. o godzinie 8:00 w remizie OSP w Bulkowie, odbędzie się szkolenie uzupełniające organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku z zakresu: „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”.

Koszt szkolenia brutto 1 osoby – 160,00 zł.

Osoby zainteresowane proszę o zapisy telefoniczne: 24 264 60 84 lub 24 366 10 77.

Przesyłam również broszurę nt. nowej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz informacji dotyczącej możliwości internetowego składania przez rolników „Wniosków o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Pobierz załączniki

Bulkowo, dn. 11 stycznia 2023 r.

Okólnik Nr 3

Szanowni Mieszkańcy

W Urzędzie Gminy Bulkowo można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na II okres, czyli od 1 stycznia 2023 roku do 15 kwietnia 2023 roku.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

1) osoba, której już wypłacono dodatek węglowy,

2) osoba pozytywnie zweryfikowana oczekująca na wypłatę dodatku węglowego,

3) osoba, która nie złożyła jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoba ta ani żaden członek jej gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny, nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 3 ton.

Przypominamy:

1) Wnioski o zakup preferencyjny węgla dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Bulkowo oraz na biurze podawczym pokój Nr 3 Urzędu Gminy Bulkowo.

2) Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać do Urzędu Gminy Bulkowo:

– osobiście do pokoju nr 3,

– poprzez pocztę,

– lub elektronicznie (podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

Jednocześnie informujemy, że:

– Cena brutto zakupu paliwa stałego wynosi 1 970 zł za tonę.

– Limit zakupu paliwa stałego na okres od 1 stycznia 2023 wynosi 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe.

– W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony, ta niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na II okres, maksymalnie do 3 ton.

– Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

– Odbiór węgla przez mieszkańców jest możliwy nie wcześniej niż po upływie 2 dni roboczych od dnia opłacenia faktury i wcześniejszym kontakcie z firmą zajmującą się dystrybucją. Na terenie Gminy Bulkowo dystrybucją paliwa stałego zajmować się będzie „Amk-Trans” – Firma Handlowo-Usługowa Anna Jeziak, Bulkowo 27, tel. 511 919 524 lub tel. 504 020 328.

         Do okólnika załącza się formularz  „Wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

Bulkowo, 11 stycznia 2023 r.

Okólnik Nr 2

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 8 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w remizie OSP w Bulkowie, odbędzie się szkolenie stacjonarne organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na temat „Ekoschematy nowym instrumentem finansowym WPR 2023 – 2027”.

W ramach ekoschematów rolnicy mogą ubiegać się o płatności związane z:

– obszarami z roślinami miododajnymi,

– prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,

– biologiczną ochroną upraw,

– retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych,

– dobrostanem zwierząt,

– rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi.

Osoby zainteresowane szkoleniem, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 723 436 219, w celu zapisu do 31 stycznia 2023 r.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Okólnik nr 1

Bulkowo, dnia 4 stycznia 2023 r.

Szanowni rolnicy Gminy Bulkowo,
Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w 2023 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) powinni złożyć do Urzędu Gminy Bulkowo wniosek o udział w programie „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie od 9 stycznia 2023 roku do 27 stycznia 2023 roku.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania dot. zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsc wskazanych przez gminę, tak jak odbywało się to w poprzednim naborze.

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 3.

Wnioski udostępnione są na stronie internetowej www.bulkowo.pl TUTAJ oraz w zakładce w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 3.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 265 20 13 wew. 30 lub wew. 12.

 

Bulkowo 22.12.2022r.

Okólnik Nr 27

Szanowni Sołtysi

Wójt Gminy Bulkowo zwraca się z prośbą o przekazanie informacji do Urzędu Gminy Bulkowo na temat liczby drobiu przyzagrodowego w sołectwach na terenie gminy Bulkowo.

W załączeniu przekazuję pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku w sprawie nakazu utrzymania drobiu w zamknięciu.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy oraz rozpowszechnienie wiadomości wśród hodowców drobiu. Proszę również w trybie pilnym o przekazanie informacji zwrotnej ile w Państwa Sołectwie jest drobiu przyzagrodowego.

Informację proszę o przekazanie pod nr tel.: 24 265 20 13 wew. 20, pok nr 3 Biuro podawcze Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Bulkowo 29.11. 2022r.

Okólnik Nr 26

Szanowni Mieszkańcy
OSIEDLA PILICHOWO

Serdecznie zapraszam na zebranie poświęcone sprawom Osiedla, które odbędzie się w dniu 05 grudnia br. (poniedziałek) – o godz. 14.00.

Miejsce zebrania – przy przystanku.

Bardzo dziękuję za przybycie.

Bulkowo, dn. 24 listopada 2022 r.

Okólnik Nr 25

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo podaje do informacji procedurę postępowania dotyczącą zakupu węgla na preferencyjnych warunkach:

 1. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o zakup węgla. Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego (zgodnie z treścią poprzedniego okólnika nr 24).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ.U. z 2022r. poz. 2236) zakup paliwa stałego przez gminę będzie realizowany od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Dla Gminy Bulkowo takim podmiotem jest spółka PGE Paliwa, z którą w dniu 18 listopada 2022 roku została podpisana stosowna umowa.
 3. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.
 4. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 1.970 zł brutto za 1000kg.
 5. Cena zakupu paliwa stałego, o którym mowa w punkcie 4, nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi wnioskodawca. Wnioskodawca może też dokonać odbioru osobiście.
 6. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 7. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wystawiana jest na rzecz wnioskodawcy faktura VAT za wnioskowane paliwo stałe.
 8. O wystawionej fakturze wnioskodawca zostanie poinformowany przez pracownika Urzędu Gminy w Bulkowie telefonicznie na nr telefonu, podany we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Po otrzymaniu informacji wnioskodawca powinien odebrać fakturę VAT a następnie dokonać zapłaty na wskazany w niej numer konta bankowego.
 9. Po uiszczeniu przez wnioskodawcę należnej opłaty, Urząd Gminy przesyła do firmy zajmującej się dystrybucją paliwa stałego na terenie Gminy informację, na podstawie której wnioskodawca będzie uprawniony do odbioru węgla. Informacja z danymi osób uprawnionych do odbioru będzie przekazywana do firmy dystrybuującej drogą elektroniczną każdego dnia do godziny 9.00.
 10. Odbiór węgla przez mieszkańców jest możliwy nie wcześniej niż po upływie 2 dni roboczych od dnia opłacenia faktury i wcześniejszym kontakcie z firmą zajmującą się dystrybucją. Na terenie Gminy Bulkowo dystrybucją paliwa stałego zajmować się będzie „Amk-Trans” – Firma Handlowo-Usługowa Anna Jeziak, Bulkowo 27, tel. 511 919 524 lub tel. 504 020 328.

Bulkowo, dn. 15 listopada 2022 r.

Okólnik Nr 24

GMINA BULKOWO ZAKUPI WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW

NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 2 listopada 2022 roku – Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym informuję, że Gmina Bulkowo zakupi węgiel dla mieszkańców po preferencyjnych cenach.

Przystępując do realizacji postanowień ustawy, zwracam się do Państwa z prośbą o złożenie wniosków na paliwo stałe typu orzech, groszek, miał,  na najbliższy sezon grzewczy. Jednocześnie informuję, że dotychczasowe Państwa zgłoszenia o chęci zakupu paliwa stałego miały jedynie charakter informacyjny służący określeniu wielkości zapotrzebowania na terenie gminy (zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego).

 1. Wnioski dostępne są  TUTAJ oraz w Biurze Podawczym pokój nr 3 Urzędu Gminy Bulkowo.
 2. Proszę o składanie wniosków na węgiel do Urzędu Gminy Bulkowo w następujący sposób:
 • osobiście do pokoju nr 3,
 • za pomocą poczty,
 • elektronicznie (podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
 1. Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego – ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wynosić będzie:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023.

 1. Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
 2. Wnioski można składać:
 • do 30 listopada 2022 roku,
 • od 1 stycznia 2023 roku do 15 kwietnia 2023 roku.
 1. Wniosków nie mogą składać Ci mieszkańcy, którzy zakupili już węgiel po cenach preferencyjnych (czyli poniżej 2000 zł brutto za tonę).
 2. Węgiel dla mieszkańców będzie sprzedawany za kwotę maksymalnie 2000 zł brutto za tonę.
 3. Na terenie Gminy Bulkowo dystrybucją węgla będzie zajmować się Firma Handlowo-Usługowa „AMK-TRANS” – Anna Justyna Jeziak, Bulkowo 27, 09-454 Bulkowo.
 4. Dowóz paliwa stałego ze „składu węgla” do miejsca zamieszkania wnioskodawcy, odbywać się będzie na własny koszt mieszkańca po uzgodnieniu z dostawcą bądź we własnym zakresie.
 5. Odbiór węgla będzie następował ze składu węgla po wcześniejszym opłaceniu otrzymanej od Urzędu Gminy faktury VAT.
 6. Informacje w sprawie wniosków można uzyskać pod numerami telefonów:
 • 24 265 20 13 wew. 20
 • 24 265 20 13 wew. 26.

Pobierz wniosek

Bulkowo, 7 listopada 2022r.

Okólnik Nr 25 

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że od dnia 3 listopada 2022 r. została znowelizowana ustawa o dodatku węglowym.

Ustawa wprowadza następujące zmiany: w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania – zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe).

Od 3 listopada 2022 roku gospodarstwa domowe, którym odrzucono wniosek o dodatek węglowy mogą złożyć wniosek ponownie.

Kilka dodatków węglowych przysługuje jeżeli:

 • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
 • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
 • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przyznanie kilku dodatków węglowych na jeden adres będzie możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych. Jeżeli pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie stwierdzą, że wszystkie powyższe wymagania zostaną spełnione, wydana zostanie decyzja o przyznaniu kilku dodatków do jedneg

Bulkowo, dn. 21 października 2022 r.

Okólnik Nr 23

Szanowni Mieszkańcy

GMINA BULKOWO DEKLARUJE ZAKUP WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

w nawiązaniu do otrzymanego pisma Wojewody Mazowieckiego zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel (miał, groszek/eko-groszek, orzech) na najbliższy sezon grzewczy. Deklarujemy przystąpienie do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach jakie określa procedowana „Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”.

Zapotrzebowanie na węgiel proszę o przekazanie do Urzędu Gminy Bulkowo:

 • do pokoju nr 3,
 • telefonicznie 24 265 20 13 wew. 20 lub 24 265 20 13 wew. 26
 • lub na e-mail zapotrzebowanie.wegiel@bulkowo.pl (co ułatwi Państwu przesyłanie zgłoszeń również w sobotę i niedzielę). W zgłoszeniu na e-mail proszę wpisać dane zgodnie z podaną niżej tabelą.

Imię
i nazwisko

Adres

Telefon

Czy jest zgłoszona DEKLARACJA
do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Zapotrzebowanie na węgiel
i paliwa węglopochodne
Miał Groszek/

Eko-groszek

Orzech

Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego – ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wynosić będzie:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023.

Na obecną chwilę do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

O miejscach i czasie zakupu węgla będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez okólnik, stronę internetową Urzędu, Facebook.

Bulkowo, 13 września 2022 r.

Okólnik Nr 22

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku informujące, o jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, która odbywać się będzie w dniach 10 – 24 września 2022 r.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Bulkowo, 19 sierpnia 2022 r.

Okólnik Nr 20

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że od dnia 18 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 pokój nr 4 na parterze oraz na biurze podawczym pokój nr 3 na parterze w godz. pracy, tj. pn.- śr godz. 7.15-15.15, czw. 8:00-17:00, pt.: godz. 8.00-15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: (24) 265-20-13 wew. 13

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodemizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r., poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się – węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przyznawany jest bez kryterium dochodowego.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie pokój nr 4 na parterze oraz na biurze podawczym pokój nr 3 na parterze do 30 listopada 2022, osobiście łub przez internet (e-puap).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wzór wniosku o dodatek węglowy można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Bulkowo, 30 czerwca 2022 r.

OKÓLNIK NR 16

Szanowni mieszkańcy

W załączeniu przekazujemy Komunikat Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o działaniach zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

Przesyłam również pismo Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku, informujące o IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pn.: „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych: www.krus.gov.pl oraz www.bulkowo.pl.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Pobierz Komunikat Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Bulkowo, 13 czerwca 2022 r.

OKÓLNIK NR 15

Szanowni mieszkańcy Sołectwa NOWE ŁUBKI

Serdecznie zapraszamy na zebranie poświęcone sprawom sołectwa oraz gminy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca br. (wtorek) o godz. 17.00.

Miejsce zebrania – remiza OSP w Nowych Łubkach.

Bardzo dziękuemy za przybycie.

Bulkowo, 9 czerwca 2022 r.

OKÓLNIK NR 14

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego będą mogli ubiegać się o pomoc. W załączeniu informacja ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioski o wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

Pragnę poinformować o możliwości ubiegania się przez Rolników o kredyt preferencyjny w Banku Spółdzielczym. Podstawą ubiegania się o kredyt jest Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych za 2021 rok.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w lokalnych oddziałach Banku Spółdzielczego oraz ARiMR.

Bardzo proszę o pilne rozpowszechnienie informacji.

Załącznik

Bulkowo, dnia 7 czerwca 2022 r.

Okólnik nr 13

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

 • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku.
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
 2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bulkowo (biuro podawcze lub pok. nr 19).
 • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Przypominamy, że termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Jej niezłożenie w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową. Zgodnie z art. 27h. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków: ”Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny”.

Bulkowo, 25 maja 2022 r.

Okólnik Nr 12

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w remizie OSP w Bulkowie odbędzie się pokaz wymiany osłon wałów odbioru mocy wraz z możliwością zakupu nowych osłon.

Pokaz przeprowadzony zostanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Palcówka Terenowa w Płocku wraz z firmą SIPMA S.A. z Lublina w ramach kampanii prewencyjnej „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

Bulkowo, 25 kwietnia 2022 r.

Okólnik Nr 10

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku informujący, że powiat płocki, miasto Płock oraz powiat gostyniński zostały wyznaczone jako obszary zagrożone wścieklizną.

W załączeniu przesyłam również obwieszczenie Starosty Płockiego o ochronie przeciwpożarowej w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu płockiego.

Bardzo proszę w trybie pilnym przekazać załączoną informację oraz zachowanie wszelkiej ostrożności zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii, a także w przypadku stwierdzenia takiej konieczności o powiadomienie właściwych służb.

Bulkowo, 21 kwietnia 2022 r.

Okólnik Nr 9

Szanowni mieszkańcy

  Wójt Gminy Bulkowo przekazuje Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie dotyczący ochrony pszczół.

  Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji.

komunikat Wiorin pszczoly 2022

Bulkowo, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Okólnik nr 8

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całym kraju rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu – aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl nacisnąć -> złóż deklarację <- wypełnić ją i wysłać.

Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bulkowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Terminy złożenia deklaracji:

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021r., należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021r., należy składać do 30 czerwca 2022 r.

 • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

ulotka informacyjna przypominająca o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania budynku

Bulkowo, 12 kwietnia 2022 r.

Okólnik Nr 7

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku dotyczące obowiązującego rozporządzenia nr 48 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie nakazu utrzymania drobiu w zamknięciu.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy i rozpowszechnienie informacji wśród hodowców drobiu.

pismo

Bulkowo, 22 marca 2022 r.

Okólnik Nr 6

Szanowni mieszkańcy!

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 25 marca 2022r. (piątek) o godz. 10.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie odbędą się konsultacje w związku z opracowywaną dokumentacją projektową dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice na odcinku od km 0+000 do km 2+017 o długości 2,017 km”.

Bardzo proszę o przybycie właścicieli działek, które graniczą z przedmiotową drogą. Jest to doskonała okazja, aby z projektantem ustalić chociażby lokalizację zjazdów, a także inne istotne uwarunkowania drogi.

Ze względu na wagę omawianych spraw, a także bezkonfliktową realizację przedsięwzięcia na etapie budowy proszę o niezawodne przybycie, za co z góry dziękuję.

Okólnik Nr 5

Bulkowo, dnia 10 marca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bulkowo,

w związku z rosyjską agresją na Ukrainę do naszego kraju uciekają setki tysięcy uchodźców szukających schronienia, a miliony Polaków niosą pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Najważniejszą pomocą w obecnej sytuacji jest udzielenie schronienia uchodźcom. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przyjęciem do swoich domów uchodźców z Ukrainy, proszę o zgłaszanie się telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy w Bulkowie lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek – środa od godz. 7:15 do godz. 15:15

czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00

piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Kontakt telefoniczny:

24 265 20 13 wew. 13, 36, 21.

Bliższych informacji w sprawie zasad przyjmowania uchodźców, udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie pod numerem telefonu 24 265 20 13 wew. 13, 36, 31.

Okólnik nr 4

Bulkowo, dnia 8.03.2022 r.

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na okres styczeń-czerwiec roku szkolnego 2021/22

Wnioski można pobrać tutajw Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 23 (biuro podawcze).                                   

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bulkowo i uczęszczającym do szkół:

 • podstawowych, ponadpodstawowych,
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 600 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy ( dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
 • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  – 345 zł,
 • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
 • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy  Bulkowo pokój nr 9 ( I piętro ) od dnia 11.04.2022 r. do 29.04.2022 r.  

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

 Uwaga:  Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu, tj. Wnioskodawcą o stypendium szkolne jest pełnoletni uczeń (uczeń podpisuje wniosek o stypendium).

 Informacje dotyczące stypendium tel: 24 265 20 13 wew. 17 (Inspektor ds. edukacji Katarzyna Garstka)

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

Okólnik nr 3

Bulkowo, dnia 25.02.2022 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z nasileniem się problemu wałęsających się bez żadnego nadzoru psów, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci – przypominamy właścicielom czworonogów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami (trzymaniu psów na terenie własnej posesji) i możliwości wyprowadzania  psów na zewnątrz  ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, fakt ten należy zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na właściciela zwierzęcia.

Przypominamy! Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.

Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń: ,,Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany’’.

Bardzo prosimy zatem o zwiększoną kontrolę i odpowiedzialność społeczną dotyczącą nadzoru nad psami.

Okólnik nr 2

Bulkowo, dnia 23.02.2022 r.

Sołtysi gminy Bulkowo

/wszyscy/

W związku z wystąpieniem w dniu 17.02.2022 r. oraz 19.02.2022 r. na terenie gminy Bulkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty w budynkach gospodarczych położonych na terenie sołectwa o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 4 marca 2022 roku.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronach internetowych: www.mazowieckie.pl, www.bulkowo.pl lub w Urzędzie Gminy Bulkowo.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, który będzie można dostarczyć w terminie późniejszym oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt /IRZ/.

Bardzo prosimy o dokładne wskazanie daty wstąpienia zdarzenia we wniosku.

Osoby do kontaktu:

Martyna Goliszek, tel. 24 265 20 13 wew. 23.

Załącznik:

Wzór wniosku o szacowanie szkód

Okólnik nr 1

Bulkowo, dnia 26 stycznia 2022 r.

Szanowni mieszkańcy sołectwa Chlebowo

Wójt Gminy Bulkowo zaprasza na spotkanie w celu omówienia realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 36/2, 37/2, 38/1, 41, 53, 54, 55 oraz 40, 57 w obrębie Chlebowo, gmina Bulkowo”.

Zebranie odbędzie się 3 lutego 2022 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w budynku remizy OSP w Blichowie.

Serdecznie zapraszam.

OKÓLNIK NR 14

Bulkowo, dnia 29.12.2021 r.

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Bulkowo, przekazuje Rozporządzenie nr 48 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w którym nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Pobierz Rozporzadzenie

Bulkowo, 17.11.2021 r.

Okólnik Nr  12

Sołtysi gminy Bulkowo

/wszyscy/

UWAGA! – wydłużenie terminu składania „Planu bezpieczeństwa biologicznego”!

Przypominamy o obowiązku złożenia „Planu bezpieczeństwa biologicznego” dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Ostateczny termin upływa 30.11.2021 r.

Od 21 kwietnia 2021 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje unijne rozporządzenie (2021/605), które ustanawia szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki te mają być stosowane przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami.

W pierwszej kolejności ma być wdrożony tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego”, który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii. Plan ten zawiera znane już wymagania jak m.in. konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich – jak i nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza, oraz strefę brudną – podwórko, magazyny sprzętu rolniczego i część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

Rolnicy muszą samodzielnie przygotować taki dokument w odniesieniu do sytuacji w swoim gospodarstwie. Wytyczne do wdrażania wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 można znaleźć na stronie:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021.

Okólnik Nr  9

Bulkowo, 2021-07-15

Sołtysi gminy Bulkowo

/wszyscy/

W związku z wystąpieniem w nocy 14/15 lipca 2021 r. na terenie gminy Bulkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty w uprawach położonych na terenie sołectwa o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 22 lipca 2021 roku.

 Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronach internetowych: www.mazowieckie.pl , www.bulkowo.pl lub w Urzędzie Gminy Bulkowo.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, który będzie można dostarczyć w terminie późniejszym oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt / IRZ/.

Bardzo prosimy o dokładne wskazanie daty wstąpienia zdarzenia we wniosku, gdyż ma to istotny wpływ na termin składania wniosków!

Zdarzenie powstałe w dniu 09 lipca 2021 r. należy zgłaszać we wniosku o oszacowanie szkód do dnia 19 lipca 2021 r.

Zdarzenie powstałe w nocy z 14/15 lipca 2021 r. należy zgłaszać we wniosku o oszacowanie szkód do dnia 22 lipca 2021 r.

Osoby do kontaktu:

Karina Kalinowska, tel. 24 265 20 13 wew. 21.

Martyna Goliszek, tel. 24 265 20 13 wew. 23

 

Okólnik Nr 8

Bulkowo, 12.07.2021 r.

Sołtysi gminy Bulkowo

(wszyscy)

W związku z wystąpieniem w dniu 09 lipca 2021 r. na terenie gminy Bulkowo gradobicia oraz deszczu nawalnego, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty w uprawach położonych na terenie sołectwa o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 19 lipca 2021 roku.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać TUTAJ oraz na stronach internetowych:  www.mazowieckie.pl, www.bulkowo.pl lub w Urzędzie Gminy Bulkowo.

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, który będzie można dostarczyć w terminie późniejszym oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt / IRZ/.

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. /pobierz wzór/

Osoby do kontaktu:

Karina Kalinowska, tel. 24 265 20 13 wew. 21,

Martyna Goliszek, tel. 24 265 20 13 wew. 23.

Okólnik nr 7

Bulkowo, 15.06.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy sołectw Pilichowo i Osiek

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że został rozstrzygnięty kolejny nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie było skierowane dla gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y).

Gmina Bulkowo w ramach przedmiotowego naboru złożyła 3 wnioski o dofinansowanie tj.:

 1. ,,Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na osiedlach mieszkaniowych w m.Osiek i Pilichowo”,
 2. ,,Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w m. Osiek i Pilichowo”,
 3. ,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na osiedlu w m. Osiek”.

Niestety żaden z ww. wniosków nie został pozytywnie rozpatrzony.

Okólnik Nr 6

Bulkowo, dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku nauki.
Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Przepis art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat i zmianach w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, pok. nr 23 (Biuro podawcze) – lub na adres mailowy: k.garstka@bulkowo.pl do dnia 30 września 2021 r.  POWIADOMIENIA o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat.

Druki POWIADOMIENIA można pobrać ze strony internetowej www.bulkowo.pl TUTAJ (zakładka okólniki), w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 23 (biuro podawcze).

Brak dostarczenia POWIADOMIENIA będzie skutkował wszczęciem postępowaniem
na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), zgodnie z którym niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą, informacja o spełnianiu obowiązku powinna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego – do ukończenia przez ucznia 18 lat.

Okólnik nr 5

Bulkowo, dnia 9 czerwca 2021 r.

 Szanowni rolnicy Gminy Bulkowo,
Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w 2021 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) powinni złożyć do Urzędu Gminy Bulkowo wniosek o udział w programie „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie od 9 czerwca 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsc wskazanych przez gminę, tak jak odbywało się to w poprzednim naborze.

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku.

Wnioski udostępnione są na stronie internetowej www.bulkowo.pl TUTAJ, a także w zakładce w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 265 20 13 wew. 30 lub wew. 12.

Okólnik nr 4
Okólnik nr 3
  Bulkowo, dnia 30.04.2021 r.

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo, informuję, że nasza gmina znalazła się w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku z powyższym zwracam się z pilną prośbą o przekazanie informacji do sołtysów dotyczących przyzagrodowej hodowli drobiu, osób które dotychczas nie przekazały tych informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku. Proszę o wskazanie adresu nieruchomości oraz ilości drobiu na niej przebywającej tj. ilości kur, kaczek, gęsi, indyków, perliczek, gołębi, innych / jakich.

Przedmiotowe informacje są kluczowe do prowadzenia działań zapobiegawczych, związanych z rozprzestrzenianiem się ognisk ptasiej grypy w powiecie płockim. Proszę o możliwie szybkie dostarczenie adnotacji o ilości drobiu znajdującej się na terenie każdego sołectwa do Gminy Bulkowo.

Ponadto prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

Zakazy na obszarze zapowietrzonym:

 1. Przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.
 2. Wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych.
 3. Organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.
 4. Organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego.
 5. Przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.
 6. Transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.
 7. Wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 8. Targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.
 9. Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Zakazy na obszarze zagrożonym:

 1. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.
 2. Przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 3. Wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 4. Wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych.
 5. Organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.
 6. Organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego.
 7. Transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 8. Wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 9. Targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.
 10. Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Przypominamy o nakazanie utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzega się przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła.

Przypominamy także zachowaniu szczególnej ostrożności i bezwzględnym stosowaniu odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:

 • zabezpieczenia paszy przed dostępem zwierząt dzikich;
 • niekarmienia drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • stosowania w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umycia rąk wodą z mydłem;
 • stosowania mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • zgłaszania niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

Okólnik nr 2

Bulkowo, dnia 18.03.2021 r.

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na okres styczeń-czerwiec roku szkolnego 2020/21

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bulkowo.pl (zakładka okólniki), w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 23 (biuro podawcze).

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bulkowo i uczęszczającym do szkół:

 • podstawowych, ponadpodstawowych,
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 528 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy ( dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
 • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 308 zł,
 • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
 • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Bulkowo pokój nr 23 (biuro podawcze) od dnia 15.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Uwaga: Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu, tj. Wnioskodawcą o stypendium szkolne jest pełnoletni uczeń (uczeń podpisuje wniosek o stypendium).

Pobierz wniosek

Okólnik nr 1

Bulkowo, 5.02.2021r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Apelujemy o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się psów.

Do Urzędu Gminy Bulkowo docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców jak również innych użytkowników dróg. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich posesji, tak aby psy nie mogły ich samodzielnie opuszczać.

Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów tych podstawowych zasad stanowi wykroczenie z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2019r. poz. 821 ze zm.), który stanowi:

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Proszę o odpowiedzialność i pilnowanie swoich psów.

Okólnik nr 14

Bulkowo, dnia 31.12.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

mając na uwadze obowiązek gmin dotyczący wprowadzania danych do Bazy Azbestowej, uprzejmie informuję, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby azbestowe (eternit) są zobowiązane  inwentaryzować wyroby poprzez sporządzanie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji należy ująć w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” – stanowiącej załącznik do niniejszego okólnika i przedkładać ją corocznie w terminie do 31 stycznia Wójtowi Gminy Bulkowo.

Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010  r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr. 8 poz. 31), jest dostępny na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku.

Ilość „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jaką właściciel powinien złożyć jest równa ilości obiektów z eternitem.

Należy podkreślić, że w/w informacja jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie na utylizację wyrobów azbestowych stanowiących pokrycia dachowe.

Okólnik nr 13

Bulkowo, dnia 31.12.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 stycznia 2021 r. wdrażamy w naszej gminie zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynikają one, po pierwsze z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po drugie są konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku”.

Obszary tematyczne objęte zmianami to przede wszystkim:

 1. Obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców;
 2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. Kompostowanie bioodpadów wyłącznie dla zabudowań jednorodzinnych
 4. Stawki opłat za odpady;
 5. Nowy numer konta bankowego, na który należy uiszczać opłatę wyłącznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Wzór deklaracji mieszkańca gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nowelizacja w/w ustawy nałożyła na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów. Nowe przepisy nie dopuszczają braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zamian za podwyższoną opłatę. Wiąże się to z brakiem możliwości składania deklaracji o niesegregowaniu odpadów.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie w/w powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt określa, w  drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Zasady segregacji odpadów nie ulegają zmianie. Oznacza to, że odpady będziemy segregować w podziale na cztery rodzaje worków:

 • niebieski, oznaczony napisem „Papier”,
 • zielony, oznaczony napisem „Szkło”,
 • żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • brązowy, oznaczony napisem „Bio”.

Nowe zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzają jednak zmiany dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób:

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/pozostałości po segregacji oraz bioodpady z częstotliwością:
  a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października – 1 raz na dwa tygodnie,
  b) zabudowa wielolokalowa – 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października – 1 raz na tydzień,
 2. Odpady zbierane w sposób selektywny z częstotliwością:
  a)zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa – 1 raz w miesiącu.

Powyższe odpady będą odbierane od właścicieli nieruchomości z częstotliwością zgodną z harmonogramem dostarczonym przez firmę (dostępny na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → Czystość i porządek).

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Remondis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Płocku,
ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock, dotychczasowa firma świadcząca usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo.

Na podstawie art. 6f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawę wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowi stawka za 1 Mg (tonę) odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Ponadto zgodnie z art. 6k ust. 4a w/w ustawy możliwe jest kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie bioodpadów dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. W ramach tego w/w właściciele, którzy zadeklarują posiadanie przydomowego kompostownika będą w części zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy pamiętać, że skorzystanie z niższej stawki za odpady (tj. ulgi za kompostownik) oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W takim przypadku wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku, gdyż nie będzie możliwości otrzymania brązowego worka z napisem „Bio”.

W związku z powyższym, Rada Gminy Bulkowo uchwałą nr 139/XXIII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, przyjęła następujące stawki opłat:

 • 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
 • 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca.

Opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące roku 2021 wszyscy mieszkańcy powinni są dokonywać na odrębny rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach
20 9008 0005 0260 0026 2000 0710

Tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(podając dodatkowo za jakie miesiące oraz imię, nazwisko i adres nieruchomości, której dotyczy wpłata).

Opłaty należy dokonywać bez wezwania, raz na miesiąc do ostatniego dnia każdegomiesiąca. Dopuszcza się wnoszenie opłaty za więcej niż jeden miesiąc z góry.

W związku z powyższymi zmianami, wszyscy właściciele nieruchomości, również tej na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mają obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 04.01.2021 r. – 18.01.2021 r.  W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt Gminy Bulkowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe obowiązujące druki deklaracji dla mieszkańców Gminy Bulkowo oraz dla mieszkańców sezonowych dostępne są na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → Czystość i porządek oraz w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy pok. nr 23 wejście od strony Banku;
 • przesłać pocztą na adres: Gmina Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo;
 • przez epuap.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 265-20-13 wew. 30 lub wew. 12.

UWAGA!!!

Wszystkie opłaty i zaległości z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnoszące się do ubiegłych lat i do 31.12.2020 r. włącznie, należy dokonywać na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

OKÓLNIK NR 12

Bulkowo, 01.12.2020 r.

Sołtysi Gminy Bulkowo

(wszyscy)

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo oraz komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie nakazu zgłaszania przez posiadaczy drobiu przyzagrodowego miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków otrzymywanych w stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Bardzo proszę o przekazanie informacji posiadaczom drobiu przyzagrodowego w celu wykonania zgłoszenia według załączonego wzoru na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku

ul. Piękna 6

09-402 Płock,

fax 24 268 93 93 lub piwplock@gmail.com.

Dokumenty do pobrania:

Druk zgłoszeniaKomunikat Powiatowego Lekarza WeterynariiPismo Powiatowego Lekarza WeterynariiPismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Okólnik Nr 11

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

             Wójt Gminy Bulkowo w załączeniu przekazuje pismo z Urzędu Statystycznego w Warszawie dot. spisu rolnego, który będzie przeprowadzony w dniach od 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Pobierz pismo

 

Okólnik Nr 10

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

 

W załączeniu przesyłam Komunikat Mazowieckiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

„Sadza Płonie. Czad zabija. Żyj.”

Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Bardzo proszę Państwa o zapoznanie się z komunikatem.

 

 

 

 

Okólnik Nr 9

Bulkowo, dnia 12.08.2020 r.

Szanowni mieszkańcy,

 

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na okres wrzesień – grudzień roku szkolnego 2020-21.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bulkowo.pl (zakładka okólniki),        

w szkołach na terenie gminy lub w Urzędzie Gminy Bulkowo – pokój nr 23 (biuro podawcze)                                   

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bulkowo                                    i uczęszczającym do szkół:

 • podstawowych, ponadpodstawowych,
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 528,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy ( dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
 • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  – 308,00 zł
 • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
 • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku.

W przypadku składania oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów lub braku dochodów konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy
o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy  Bulkowo pok. nr 23 od dnia 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r.a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15.10.2020 r.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Uwaga:  Uczeń pełnoletni składa wniosek osobiście lub dołącza do wniosku upoważnienie dla rodzica lub osoby składającej wniosek w jego imieniu.

 

Pobierz wniosek

Okólnik nr 8

Mieszkańcy Gminy Bulkowo

„Ostrzeżenie przed oszustami”

 

W ostatnim czasie nasiliła się przestępcza aktywność oszustów działających metodą „na wnuczka” oraz „na Policjanta”. Przestępcy podszywają się pod Policjantów oraz inne służby ratownicze i wymuszają pieniądze szczególnie od osób w wieku senioralnym. Oszuści proszą o przekazanie różnych kwot pieniędzy, rzekomo dla kogoś bliskiego z rodziny, kto ma kłopoty.
To oszustwo!

Proszę pamiętać, że Policja oraz inne służby ratownicze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy. Jeśli otrzymacie Państwo telefon z takim bądź innym żądaniem lub macie podejrzenie, że ktoś próbuje Państwa oszukać – proszę natychmiast skontaktować się z Policją pod numerem alarmowym 112 lub 997 lub Posterunkiem Policji w Bodzanowie pod numerem telefonu 663 033 453.  

Oszuści najczęściej na swoje ofiary wybierają osoby samotne, w wieku senioralnym oraz z niepełnosprawnościami.

Proszę wszystkich mieszkańców o czujność i troskę o bliskich oraz sąsiadów – o tych, którzy mogą paść ofiarą oszustów.

Okólnik nr 7

Mieszkańcy Gminy Bulkowo

W związku z wystąpieniem w dniu 21 – 22 maja  2020 r na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych, proszę o poinformowanie rolników, którzy posiadają straty w uprawach położonych na terenie sołectwa o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Bulkowo w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronach internetowych:

Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, który będzie można dostarczyć w terminie późniejszym oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt / IRZ/.

Osoba do kontaktu: Alina Borzewska, tel. 24 265 20 13 wew. 21.

Okólnik nr 6

Mieszkańcy Gminy Bulkowo

Szanuj wodę !!!

Apelujemy do mieszkańców Gminy Bulkowo o racjonalne korzystanie z zasobów wodnych. Brak opadów występujący na terenie całego kraju spowodował drastyczny spadek wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Woda to bezcenny surowiec, dlatego tak ważne jest, by nią mądrze i oszczędnie dysponować. Prosimy, żeby wody używać tylko do celów bytowych – wówczas nikomu jej nie zabraknie. Zaniechajmy podlewania trawników i upraw.

Każda najmniejsza Nasza codzienna czynność, choćby nie odkręcanie kranu w pełni podczas mycia rąk, to na koniec roku oszczędność na poziomie kilku tysięcy litrów wody.

Zakręcaj wodę w trakcie mycia zębów, twarzy lub golenia. W trakcie mycia rąk nie odkręcaj wody w pełni. Napraw kapiące krany. Bierz prysznic zamiast kąpieli. Nie wylewaj wody, jeśli możesz ją wykorzystać ponownie np. do podlania kwiatów lub sprzątania. Jeśli masz taką możliwość wymień krany na takie, które oszczędzają wodę. Używaj jednouchwytowych baterii. W miarę możliwości wymień spłuczkę na model z opcję mniejszego spłukiwania. Pralkę i zmywarkę uruchamiaj dopiero wtedy, kiedy są pełne lub ustawiaj program „eko”, zużywający wodę w ilości odpowiadającej wielkości załadunku.

To tylko niektóre codzienne czynności, dzięki którym można przeciwdziałać zagrożeniom jakie niesie spadek zasobów wody w przyrodzie.

Szanuj lasy !!!

W związku z pogłębiającą się suszą oraz trudną sytuacją hydrometeorologiczną w całej Polsce prosimy, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy, o rozważne zachowywanie się i korzystanie z lasów podczas spacerów rekreacyjnych, a także o niezaśmiecanie lasów. Znajdujemy tam niestety duże ilości śmieci – to bardzo źle o nas świadczy, nie dajmy powodu innym do złej oceny i zachowujmy się tak, żeby wrócić w to samo miejsce z przyjemnością.

Pojawiają się przypadki pożarów ściółki i traw, a także samych lasów bardzo groźne dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców oraz przynoszące duże straty w zasobach przyrodniczych – zachowajmy daleko idącą rozwagę.

W związku z powyższym apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zastosowanie się do powyższego komunikatu.

Okólnik nr 5

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Serdecznie zapraszam na szkolenie pod tytułem „Ochrona i znaczenie pszczoły miodnej w rolnictwie – wpływ zagrożeń antropogenicznych na zdrowie i życie pszczół” organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Płocku w dniu 13 marca 2020 roku o godz. 9.00 w Remizie OSP Bulkowo.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać również informację dotyczące płatności bezpośrednich.

 

Okólnik nr 4

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Pragnę poinformować, że trwają konsultacje Centralnego Portu Komunikacyjnego dot. dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

W związku z planowanym przez CPK przebiegiem niektórych wariantów drogi ekspresowej S10 przez tereny Gminy Bulkowo, zachęcam Państwa do zapoznania się z przesłaną informacją.

Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno- projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Do informacji dotyczących konsultacji społecznych odnośnie przebiegu Korytarza Kolejowego i Drogowego (S10) Centralnego Portu Komunikacyjnego dla mieszkańców gminy Bulkowo załączamy wybraną część mapy.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej. Studium https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

https://cpk.pl/webimages/uploads/media/5e2f77b3b42a9/s10-oaw-arkusz-3-z-8.jpg?fit=max&h=400

 

 

Okólnik nr 3

Bulkowo, 06.03.2020r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem

województwo dolnośląskie

 1. Bolesławiec – Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Jeleniogórska 4
 2. Wałbrzych – Specjalistyczny Szpital Im. Dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych Ul. S. Batorego 4
 3. Wrocław-Psie Pole – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego, I i Ii Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5
 4. Wrocław-Śródmieście – Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a (Oddział dziecięcy) Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

województwo kujawsko-pomorskie

 1. Bydgoszcz – Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny Im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych I Hepatologii, Św. Floriana 12
 2. Świecie – NZOZ „Nowy Szpital Sp. Z O.O.” Prowadzony Przez Nowy Szpital Sp. z o.o., Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Wojska Polskiego 126
 3. Toruń – Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Hepatologiczny I Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Krasińskiego 4/4a

województwo lubelskie

 1. Biała Podlaska – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Terebelska 57-65
 2. Biłgoraj – Arion Szpitale Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Oddział Zakaźny, Pojaska 5
 3. Chełm – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Szpitalna 53b/Paw.B
 4. Lublin – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, Oddział Chorób Zakaźnych, Staszica 16
 5. Lublin – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Jana Bożego W Lublinie, Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych, Mieczysława Biernackiego 9
 6. Łuków – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Oddział Obserwacyjno- Zakaźny, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3
 7. Puławy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, Oddział Obserwacyjno-Zakaźnych Dla Dorosłych I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci, Józefa Bema 1
 8. Tomaszów Lubelski – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych i Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy, Aleje Grunwaldzkie 1

województwo lubuskie

 1. Zielona Góra – Szpital Uniwersytecki Imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych, Zyty 26

województwo łódzkie

 1. Bełchatów – Szpital Wojewódzki Im. Jana Pawła Ii w Bełchatowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Czapliniecka 123
 2. Łódź-Bałuty – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego, Oddział Chorób Zakaźnych I Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych I Chorób Wątroby UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych I Hepatologii UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM w Łodzi, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny I Chorób Wątroby, Gen. Karola Kniaziewicza 1 / 5
 3. Radomsko – Szpital Powiatowy w Radomsku, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Jagiellońska 36
 4. Tomaszów Mazowiecki – Tomaszowskie Centrum Zdrowia, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Jana Pawła II 35

województwo małopolskie

 1. Dąbrowa Tarnowska – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Szpitalna 1
 2. Kraków – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Macieja Jakubowskiego 2
 3. Kraków – Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Oddział Chorób Infekcyjnych I Pediatrii I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Os. Na Skarpie 66
 4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków, ul. Prądnicka 80
 5. Miechów – Szpital Św. Anny w Miechowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Szpitalna 3
 6. Myślenice – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Oddział Chorób Zakaźnych, Ul. Szpitalna 2
 7. Olkusz – Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Obserwacyjno Zakaźny Z Izbą Przyjęć, 1000-Lecia 13
 8. Proszowice – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Mikołaja Kopernika 13
 9. Tarnów – Specjalistyczny Szpital Im. E. Szczeklika w Tarnowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dzieci, Szpitalna 13
 10. Wielogłowy – Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Oddział Chorób Zakaźnych, Dąbrowa 1

województwo mazowieckie

 1. Ciechanów – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Powst. Wielkopolskich 2
 2. Kozienice – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Oddział Zakaźny, Al. Wł. Sikorskiego 10
 3. Ostrołęka – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Jana Pawła Ii 120a
 4. Płock – Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Medyczna 19
 5. Radom – Radomski Szpital Specjalistyczny Im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Jednego Dnia Leczenia Chorób Wątroby, Tochtermana 1
 6. Siedlce – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Oddział Chorób Zakaźnych, Starowiejska 15
 7. Warszawa – Praga-Południe – Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Infekcyjnych I Alergologii, Szaserów 128
 8. Warszawa – Wola – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Oddział Chorób Zakaźnych, Wolska 37
 9. Warszawa – Mokotów Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, ul. Wołoska 13
 10. Warszawa – Ochota Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno – Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A

województwo opolskie

 1. Nysa – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Bohaterów Warszawy 23
 2. Opole – Szpital Wojewódzki w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Kośnego 53

województwo podkarpackie

 1. Dębica – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby, Krakowska 91
 2. Jarosław – Centrum Opieki Medycznej, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Hepatologicznym i Ośrodkiem Leczenia WZW, 3 Maja 70
 3. Jasło – Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny I WZW, Lwowska 22
 4. Łańcut – Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. Z O.O., Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych Z Pododdziałem Hepatologicznym, Ignacego Paderewskiego 5
 5. Mielec – Szpital Specjalistyczny Im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny I Chorób Wątroby, Żeromskiego 22
 6. Przemyśl – Wojewódzki Szpital Im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Rogozińskiego 30
 7. Sanok – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, 800-Lecia 26

województwo podlaskie

 1. Augustów – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Szpitalna 12
 2. Białystok – Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. Zamenhofa W Białymstoku, Klinika Obserwacyjno – Zakaźna Dzieci, Waszyngtona 17
 3. Białystok – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Klinika Chorób Zakaźnych I Chorób Wątroby, Klinika Chorób Zakaźnych I Hepatologii Z Pododdziałami: Obserwacyjnym, Zakażonych HIV, Klinika Chorób Zakaźnych I Neuroinfekcji, Żurawia 14
 4. Bielsk Podlaski – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Oddział Obserwacyjno- Zakaźny, Kleszczelowska 1
 5. Grajewo – Szpital Ogólny Im. Dr Witolda Ginela w Grajewie, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Konstytucji 3 Maja 34
 6. Hajnówka – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Doc. Adama Dowgirda 9
 7. Łomża – Szpital Wojewódzki Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Obserwacyjno- Zakaźnym Dziecięcym, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11
 8. Suwałki – Szpital Wojewódzki Im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Oddział Chorób Zakaźnych, Szpitalna 60

województwo pomorskie

 1. Gdańsk – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, II Oddział Chorób Zakaźnych, IV Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, IX Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla dzieci, Mariana Smoluchowskiego 18
 2. Gdynia – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Oddział Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Powstania Styczniowego 9B

województwo śląskie

 1. Bytom – Szpital Specjalistyczny Nr 1 W Bytomiu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Aleja Legionów 49
 2. Chorzów – Szpital Specjalistyczny W Chorzowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny, Ul. Zjednoczenia 10
 3. Cieszyn – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Bielska 4
 4. Częstochowa – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. N.M.P., Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Polskiego Czerwonego Krzyża 7
 5. Racibórz – Szpital Rejonowy Im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Gamowska 3
 6. Tychy – Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Edukacji 102
 7. Zawiercie – Szpital Powiatowy w Zawierciu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym, Miodowa 14

województwo świętokrzyskie

 1. Busko-Zdrój – Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Oddział Chorób Zakaźnych, Bohaterów Warszawy 67
 2. Kielce – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Chorób Zakaźnych, Radiowa 7, Oddział zakaźny Dziecięcy, ul. Grunwaldzka 45
 3. Starachowice – Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Chorób Zakaźnych, Radomska 70
 4. Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 25

województwo warmińsko-mazurskie

 1. Elbląg – Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu, Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym, Żeromskiego 22
 2. Giżycko – „Szpital Giżycki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Chorób Zakaźnych, Warszawska 41
 3. Olsztyn – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Oddział Pediatryczny V Chorób Zakaźnych, Żołnierska 18 A
 4. Ostróda – Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna, Oddział Chorób Zakaźnych, Jagiełły 1
 5. Pisz – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Sienkiewicza 2

województwo wielkopolskie

 1. Kalisz – Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Oddział Chorób Zakaźnych, Toruńska 7
 2. Konin – Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym, Szpitalna 45
 3. Poznań-Jeżyce – Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział V Chorób Zakaźnych I Neurologii, Pediatryczny, Szpitalna 27/33
 4. Poznań-Nowe Miasto – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Oddział Zakaźny, Szwajcarska 3
 5. Poznań-Stare Miasto – Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Nowowiejskiego 56/58

województwo zachodniopomorskie

 1. Koszalin – Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chałubińskiego 7
 2. Szczecin – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Oddział Chorób Zakaźnych, Hepatologii I Transplantacji Wątroby I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, oraz Oddział dziecięcy zakaźny Arkońska 4

Wałcz – 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, Oddział Chorób Zakaźnych, Kołobrzeska 44

 

Pobierz informacje w pdf:

Jak chronić się przed koronawirusem

Koronawirus

Koronawirus

Koronawirus

Wykaz Stacji Sanitarno Epidemiologicznych

Okólnik nr 2

Bulkowo, 06.03.2020r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Wójt Gminy Bulkowo uprzejmie informuje, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na okres styczeń-czerwiec roku szkolnego 2019/2020.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bulkowo.pl (zakładka okólniki), w szkołach na terenie gminy lub w Urzędzie Gminy Bulkowo pok. nr 9.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bulkowo i uczęszczającym do szkół:

 • podstawowych, ponadpodstawowych,
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 528 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy ( dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
 • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  – 308 zł
 • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
 • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku.

W przypadku składania oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów lub braku dochodów konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy
o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy  Bulkowo pok. nr 9 od dnia 15.04.2020 r. do 30.04.2020 r.  

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

 Uwaga:  Uczeń pełnoletni składa wniosek osobiście lub dołącza do wniosku upoważnienie dla rodzica lub osoby składającej wniosek w jego imieniu.

Pobierz Wniosek

 

 

 

Okólnik nr 1

Bulkowo, 21.01.2020r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

          Ze względu na dużą liczbę interwencji, Wójt Gminy Bulkowo pragnie zwrócić uwagę na zjawisko błąkających się bez żadnego nadzoru psów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg a zwłaszcza dzieci.

Przypominamy, że każdy właściciel jest odpowiedzialny za swojego psa.

Apeluję o pilnowanie swoich czworonogów i skuteczne zabezpieczanie bram, furtek i ogrodzeń posesji, tak aby psy nie mogły ich samodzielnie opuszczać.

Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów tych podstawowych zasad stanowi wykroczenie z art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.), który stanowi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Proszę o odpowiedzialność i pilnowanie swoich psów.

 

 

 

 

Okólnik nr 16

Bulkowo, dnia 02.10.2019r.

 

                                                                             Sołtysi sołectw Gminy Bulkowo

                                                                             ( wszyscy)

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje, informację otrzymaną z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku dotyczącą składania wniosków o pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z informacją o obowiązujących terminach oraz dokumentach wymaganych do kompletności wniosku.

Pobierz informację

 

 

 

 

Okólnik nr 15

Bulkowo, dnia 19 września 2019r.

 

                                                                   Sołtysi sołectw Gminy Bulkowo

                        (wszyscy)

 

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo otrzymane z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku dotyczące terminów składania zgłoszeń przez posiadaczy trzody chlewnej w odniesieniu do terenów objętych ASF.

Bardzo proszę w trybie pilnym przekazać załączoną informację.

Pobierz informację

 

 

 

 

Okólnik nr 14

Bulkowo, dnia 18 września 2019r.

 

                                                                   Szanowni rolnicy Gminy Bulkowo,

 

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem w 2019 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ( tj. folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) powinni złożyć do Urzędu Gminy Bulkowo wniosek o udział w programie „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od 18 września 2019 roku do 25 września 2019 roku do godz. 12.00.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Bulkowo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2019 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo (pok. 7)

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 265 20 13 wew. 30.

Pobierz wniosek

Okólnik nr 13

Bulkowo, dnia 5 września 2019r.

                                                                      Sołtysi sołectw Gminy Bulkowo

                          (wszyscy)

Wójt Gminy Bulkowo przekazuje pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń z informacją, że do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) włączona została w całości gmina Bulkowo.

Bardzo proszę w trybie pilnym przekazać załączoną informację posiadaczom trzody chlewnej w celu zastosowania wszelkich środków ostrożności w zakresie zwalczania ASF zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2

 

 

 

 

Okólnik nr 12

Bulkowo, dnia 28.08.2019r.

 

Szanowni rolnicy Gminy Bulkowo

 

Uprzejmie informuję, że Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oszacowała dotychczas szkody w zbożach jarych, zbożach ozimych, kukurydzy, rzepaku, ziemniakach, drzewach i krzewach owocowych oraz warzywach gruntowych.

Do chwili obecnej – zgodnie z raportami IUNG w Puławach szacowaniu nie podlegają buraki cukrowe, chociaż na plantacjach buraka cukrowego widać ogromne straty nawet gołym okiem.

W tej sprawie skierowałem pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektora Naczelnego IUNG w Puławach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, proszę o zgłaszanie do Urzędu Gminy Bulkowo szkód w uprawach buraka cukrowego, jeżeli jeszcze nie zostały zgłoszone oraz w przypadku niezgłoszenia w lipcu 2019r. – również szkód w uprawie ziemniaków.

Chcemy w ten sposób przyspieszyć proces szacowania szkód przez komisję, gdyby kolejny raport na 31.08.2019r. już obejmował tę uprawę.

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 3 września 2019r. (wtorek) na załączonym druku.

Podkreślamy, że uprawy buraków cukrowych będą oszacowane a szkody protokołach szkód będą uwzględniane pod warunkiem, że buraki będą ujęte w kolejnym raporcie IUNG.

Aktualnie oczekujemy na raport IUNG nr XI – wg stanu na 31.08.2019r.

Pobierz druk

 

 

 

 

Okólnik Nr  11

Bulkowo, dnia 24.07.2019  r.

Szanowni mieszkańcy,  

Uprzejmie informujemy, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym
w postaci stypendium szkolnego na okres wrzesień – grudzień roku szkolnego 2019/2020.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bulkowo.pl (zakładka okólniki),  w szkołach na terenie gminy lub w Urzędzie Gminy Bulkowo pok. nr 9.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy i uczęszczającym do szkół:

 • podstawowych, ponadpodstawowych,
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 528 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy ( dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
 • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  – 308 zł
 • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
 • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku,

W przypadku składania oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów lub braku dochodów konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy
o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy  Bulkowo pok. nr 9 od dnia 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r.  

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Uwaga:  Uczeń pełnoletni składa wniosek osobiście lub dołącza do wniosku upoważnienie dla rodzica lub osoby składającej wniosek w jego imieniu.

 

Pobierz wniosek

 

 

 

 

Okólnik nr 10

Bulkowo, dnia 02.07.2019 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – zagrożenie suszą

NA TERENIE GMINY BULKOWO

W nawiązaniu do okólnika nr 9/2019 z dnia 1 lipca 2019r., informujemy, że zgodnie z 05 raportem monitoringu suszyprowadzonym przez IUNG – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który ukazał się w dniu 2 lipca 2019r, zagrożenie suszą na terenie Gminy Bulkowo wystąpiło jak niżej:

 1. Kategoria gleby I ( bardzo lekkie – bardzo podatne na suszę):
 • Zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe , truskawki, rośliny strączkowe
 1. Kategoria gleby II ( lekkie – podatne na suszę):
 • Zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe

Na glebach kategorii III ( średnio podatne na suszę) i glebach kategorii IV (mało podatne na suszę) – zagrożenia suszą w 05 raporcie monitoringu suszy nie stwierdzono.

Wnioski o oszacowanie szkód od rolników będą przyjmowane do 5 lipca 2019r.

 

 

 

 

Okólnik nr 9

Bulkowo, dnia 01.07.2019 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW — zagrożenie suszą

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Bulkowo zagrożenia suszą, Urząd Gminy Bulkowo rozpoczyna procedurę związaną z przyjmowaniem wniosków o oszacowanie szkód. Zgodnie z raportem 03 oraz 04 monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie Gminy Bulkowo wystąpiło w uprawach zbóż jarych na glebach bardzo lekkich ( kategoria 1).

Zagrożenie zjawiskiem suszy dotyczy głównie terenów północno – zachodniej części gminy (Sochocino – Praga, Sochocino – Czyżewo, Sochocino – Badurki, Stare Łubki, Nowe Łubki, Słupca, część Blichowa i Wołowa) oraz w mniejszym stopniu pozostałych miejscowości Gminy — zgodnie z mapą przedstawiającą kategorie glebowe IUNG (mapa glebowa jest dostępna na stronie internetowej JUNG — system monitoringu suszy).

Wnioski o oszacowanie szkód będą przyjmowane do dnia 5 lipca 2019r.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo oraz można pobrać ze strony urzędu www.bulkowo.pl

Jednocześnie informujemy, że Gmina oczekuje na wyniki 05 raportu systemu monitoringu suszy rolniczej wg stanu na 30 czerwca 2019r. Podkreślamy, że szacowaniu podlegać będą tylko uprawy ujęte w raportach monitoringu suszy rolniczej.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy załączyć:

 1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2019 rok.
 2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ( IRZ ) I księga stada / paszporty — w przypadku posiadania zwierząt.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 265 20 13 wew. 21.

UWAGA ! !

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Podkreślamy, że powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wniosku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o płatności bezpośrednie.

W załączeniu: Formularz wniosku o oszacowanie szkód

 

 

 

 

Okólnik nr 8

Bulkowo, dnia 01.07.2019 r.

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 lipca 2019 r. wdrażamy w naszej gminie zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynikają one, po pierwsze z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), po drugie są konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 roku”. Obszary tematyczne objęte zmianami to przede wszystkim:

 1. Zasady segregacji odpadów komunalnych;
 2. Stawki opłat za odpady;
 3. Wzór deklaracji mieszkańca gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe zasady segregacji odpadów czyli tzw. wspólny system segregacji odpadów (WSSO), docelowo ma obowiązywać na terenie całego naszego kraju. Oznacza to, że od
1 lipca 2019 roku będziemy segregować odpady w podziale na cztery rodzaje worków:

 • niebieski, oznaczony napisem „Papier”,
 • zielony, oznaczony napisem „Szkło”,
 • żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • brązowy, oznaczony napisem „Bio”.

Informacje nt. zasad segregacji odpadów (co można, a czego nie można
wrzucać do danego worka) szczegółowo zaprezentowano na stronie www.bulkowo.pl
w zakładce Dla mieszkańców → Czystość i porządek, w ulotce, a także w najnowszym wydaniu Kuriera Gminy Bulkowo nr 2/2019.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania własnego gminy jakim jest odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych
w terminie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Pierwszą, a zrazem najkorzystniejszą złożyła firma Remondis Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Płocku
ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock, drugą firma  SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock. Niestety, każda z ofert znacząco przewyższała środki zarezerwowane przez Gminę Bulkowo na ten cel. W związku z tym, że system gospodarki odpadami komunalnymi może być finansowany tylko i wyłącznie z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą solidarnie wszyscy mieszkańcy naszej gminy
 należało zmienić, podwyższyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Bulkowo uchwałą nr 44/VI/19 z dnia 14 maja 2019 r
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty przyjęła następujące stawki opłat:

– 16 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
– 30 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Należy podkreślić, że na podwyżkę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miał wpływ tylko i wyłączniewzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę. Koszty obsługi administracyjnej systemu nie zwiększyły się, pozostają na niezmiennym poziomie od 2017 roku. Nieprawdziwym jest twierdzenie, że „gmina zarabia na gospodarce odpadami komunalnymi”.

W całej Polsce rosną ceny za wywóz odpadów, w gminach ościennych które podpisują umowy tak jak nasza gmina, w 2019 roku stawka za odpady segregowane waha się
od 15 zł/osobę do nawet 25 zł/osobę, a za odpady niesegregowane od 24 zł/osobę do nawet
50 zł/osobę.

To co determinuje tak gwałtowny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów to przede wszystkim:

 • monopolizacja rynku (coraz mniej firm stratuje w przetargach);
 • rejonizacja rynku odpadów (zakaz wywożenia odpadów poza rejon zachodni (dawniej płocki), ograniczenie konkurencji pomiędzy Regionalnymi Instalacjami Przetwarzającymi Odpady Komunalne);
 • wzrost kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, jak
  i surowcowych;
 • brak ostatecznych miejsc przetwarzania odpadów nienadających się do recyklingu, liczba spalarni i cementowni jest niewystarczająca do wyprodukowanej frakcji palnej;
 • bardzo skomplikowane i długotrwałe procedury zmierzające do powstania nowych instalacji;
 • wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych (120,76 zł/t w 2017 roku; 170 zł/t w 2019 roku i 270 zł/t w 2020 roku).

Analiza przytoczonych wyżej czynników pozwala stwierdzić jednoznacznie, że jednostka samorządu terytorialnego tj. gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Jako mieszkańcy powinniśmy przede wszystkim zadeklarować selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych i dbać o jak najwyższą jakość segregacji. Oznacza to, że niedopuszczalne są przypadki gdy odpady surowcowe typu słoiki, butelki plastikowe trafiają do pojemnika na odpady zmieszane, albo gdy w workach na segregację znajdują się odpady nie nadające się do recyklingu (np. zatłuszczony papier).

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia nowej deklaracji w terminie 01.07.2019 r. – 14.07.2019 r. W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Wójt Gminy Bulkowo jest zobowiązany ustalić wysokość opłaty w drodze decyzji, przy uwzględnieniu stawki podwyższonej, czyli 30 zł/osoby.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo (pok. 7)
lub dzwoniąc na nr tel. 24 265 20 13 wew. 30.

 

 

 

 

Okólnik nr 5

Bulkowo, dnia 08.03.2019 r.

Szanowni mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym
w postaci stypendium szkolnego na okres styczeń-czerwiec roku szkolnego 2018/2019.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bulkowo.pl (zakładka okólniki), w szkołach na terenie gminy lub w Urzędzie Gminy Bulkowo pok. nr 9.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy i uczęszczającym do szkół:

 • podstawowych, klas gimnazjów, ponadpodstawowych,
 • słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium nie może przekraczać 528 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku, gdy o pomoc materialną ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy ( dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,
 • zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  – 308 zł
 • w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,
 • inne dokumenty zgodnie z objaśnieniem załączonym do wniosku,

W przypadku składania oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów lub braku dochodów konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy
o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy  Bulkowo pok. nr 9 od dnia 18.03.2019 r. do 30.03.2019 r.  

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Uwaga:  Uczeń pełnoletni składa wniosek osobiście lub dołącza do wniosku upoważnienie dla rodzica lub osoby składającej wniosek w jego imieniu.

Pobierz wniosek

 

 

 

Okólnik nr 4

Bulkowo, dnia 06.03.2019 r.

 

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo zaprasza na spotkanie w celu omówienia założeń projektowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych nr 290404W i nr 290405W relacji Nowe Łubki – Słupca, gmina Bulkowo”. Zebranie odbędzie się we wtorek 12 marca 2019 r. o godzinie 11:00 w budynku remizy OSP w Nowych Łubkach.

Podczas spotkania będzie ustalony dokładny przebieg i szerokość projektowanej drogi (poszerzenie), lokalizacja zjazdów jak również wiele innych, bardzo istotnych kwestii. Proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej i liczne przybycie.

 

 

 

Okólnik nr 3

Bulkowo, dnia 07.02.2019 r.

 

Urząd Gminy Bulkowo przesyła w załączeniu apel do hodowców trzody chlewnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii oraz zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń – z prośbą o jak najszerszą dystrybucję wśród hodowców trzody chlewnej na terenie sołectwa.

– Opublikowano materiały (apel oraz zasady bioasekuracji) na stronie internetowej: www.bulkowo.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo.

 

 

Okólnik nr 2

Bulkowo, dnia 03.01.2019 r.

 

Szanowni mieszkańcy,

Mając na uwadze obowiązek gmin dotyczący wprowadzania danych do Bazy Azbestowej, Wójt Gminy Bulkowo informuje, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby azbestowe (eternit) są zobowiązane  inwentaryzować wyroby poprzez sporządzanie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji należy ująć w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkładać ją corocznie w terminie do 31 stycznia Wójtowi Gminy Bulkowo. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010  r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr. 8 poz. 31), jest dostępny na stronie internetowej www.bulkowo.pl w zakładce Dla Mieszkańców → pliki do pobrania, a także w budynku Urzędu Gminy Bulkowo, pokój nr 7. Ilość „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jaką właściciel powinien złożyć jest równa ilości obiektów z eternitem.
Należy podkreślić, że w/w informacja jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych stanowiących pokrycia dachowe.

 

 

 

 

Okólnik nr 1

Bulkowo, dnia 03.01.2019 r.

BEZPŁATNA ZBIÓRKA MEBLI I INNYCH ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

 

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo przypomina, że dnia 30 stycznia 2019 r. (środa) odbędzie się bezpłatna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie osoby zainteresowane oddaniem w/w odpadów, proszone są o zapisanie się na listę bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bulkowo (pokój nr 7) lub dzwoniąc na numer (24) 265 20 13 wew. 30 do 25 stycznia 2019 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy, rodzaj i ilość odpadów do oddania.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, kołdry itp.) będą odebrane przez firmę REMONDIS Sp. z o.o.
          Odpady należy wystawić do drogi publicznej (w miejscu wystawiania pojemników i worków z odpadami). Przy dużej ilości odpadów zbiórka będzie kontynuowana w dniu kolejnym.

 

 

 

 

Okólnik nr 42

Bulkowo, dnia 07.12.2018 r.

Zakaz wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej!!!

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo przypomina,

że obowiązuje zakaz odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

          Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000zł.

Mając powyższe na uwadze, Gospodarka Komunalna wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Informujemy, że Gospodarka Komunalna będzie przeprowadzała kontrole w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Pamiętajmy, że wprowadzając wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej musi dokonać się proces oczyszczania ogromnych ilości dodatkowych ścieków dopływających do oczyszczalni, w skład którego wchodzą: pompowania ścieków, ich przetłaczanie, transport, natlenianie, mieszanie, i wiele innych podprocesów wymagających zasilenia w energię, eksploatacji urządzeń, paliwa i innych składników znacząco wpływających na koszty.

 

 

 

Okólnik nr 41

Bulkowo, dnia 15.11.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bulkowo!

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców naszej Gminy, dotyczącymi osób utrzymujących zwierzęta domowe – w tym psy, przypominam ponownie, że na właścicielach i opiekunach zwierząt domowych ciążą obowiązki, mające na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku – pismo w tym zakresie było rozpowszechnione w terenie w marcu 2018r. W dalszym ciągu jednak spływają do Urzędu Gminy informacje dotyczące zagrożenia (szczególnie dla dzieci dochodzących do przystanków szkolnych) ze strony psów, których właściciele nie dopełnili obowiązku właściwego zabezpieczenia zwierząt.
Informuję, że obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo, przyjęty uchwałą Nr 128/XVII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2016 r., zgodnie z którym:

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości,
 2. Wyprowadzanie psa w miejsce publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
  1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych bądź uznanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny – na smyczy lub kagańcu – wyłącznie przez osoby dorosłe,
  2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,
 3. Zabronione jest:
  1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,
  2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
  3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych),
 4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych, bądź w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
 5. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, przekazując ją firmie mającej zezwolenie na odbiór i transport zwłok zwierzęcych.
  Proszę o przestrzeganie powyższych ustaleń wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo.
  Nie przestrzeganie powyższych ustaleń może spowodować sankcje karne nałożone na właścicieli psów przez Policję, bądź inne służby.

 

 

 

 

Okólnik nr 40

Bulkowo, dnia 29.10.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bulkowo!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową do 16 listopada 2018r. Informuję Państwa, że do oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku można składać kopię protokołów (bez podpisu Wojewody). W związku z powyższym, jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze podpisanych protokołów przez Wojewodę Mazowieckiego i nie otrzymaliście kopii protokołu, proszę zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Gminy Bulkowo.

 

 

 

 

Okólnik nr 39

Bulkowo, dnia 01.10.2018 r.

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW ROLNICZYCH

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Bulkowo informuje, że w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) odbędzie sic bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych. Zakres zbiórki obejmuje odbiór:

 • folii popryzmowych, po sianokiszonce (złożonych i związanych w paczki do 25 – 30 kg).
 • worków po nawozach sztucznych, big bag, sznurków, siatek (spakowanych w oddzielne małe worki).
 • baniek, kanistrów (związanych, wypłukanych i odkręconych pojemników).
 • skrzynek i wiaderek (spakowanych w worki lub związanych).

Odpady podlegające odbiorowi nie mogą być zanieczyszczone w znaczny sposób ziemią, obornikiem, słomą. Odbiorowi nie podlegają odpady komunalne, odpady organiczne, styropian, metal.
Odpady rolnicze należy przygotować do odbioru w sposób wskazany powyżej i wystawić w dniu odbioru, przed godziną 7:00 rano. poza granice nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przy drodze publicznej. Samochód zbierający odpady rolnicze, o pojemności ładunkowej 120 m3 nic będzie wjeżdżał do prywatnych posesji.
W przypadku dużej ilości odpadów zbiórka będzie kontynuowana w dniach następnych, do dnia 19 października 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane oddaniem w/w odpadów, proszone są o zapisanie się na listę bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bulkowo (pokój nr 7) lub dzwoniąc na numer (24) 265 20 13 wew. 30 do dnia II października 2018 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy, rodzaj i ilość odpadów do oddania.