ANKIETA dot. zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (dla nauczyciela, który nie uzyskał stopnia nauczyciela kontraktowego)

Formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (dla nauczyciela, który nie uzyskał stopnia nauczyciela kontraktowego)

Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (dla nauczyciela, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego)

Formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (dla nauczyciela, który do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2024

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH – załącznik do okólnika nr 20

Wniosek o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – wniosek i załączniki

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie – folia rolnicza

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP

Wniosek o oszacowanie szkód

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Podanie o wydanie zaświadczenia

Podanie o wydanie odpisu aktu USC

Wniosek o dokonanie poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie

Załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej

Wniosek o wydanie opinii o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/decyzją o warunkach zabudowy (w przypadku braku mpzp) proponowanego projektu podziału geodezyjnego nieruchomości

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Umowa o zaopatrzeniu w wodę

Umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców sezonowych

Wniosek o utylizację azbestu

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wnioski GOPS