INFORMACJA NT. WYDANIA INFORMACJI O ŚREDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE DJP ZWIERZĄT/LICZBIE ŚWIŃ W GOSPODARSTWIE

logo ARiMR 30 lat

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Płocku zachęca do składania Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt/liczbie świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pośrednictwem aplikacji IRZplus.

Ścieżka postępowania:

 • arimr.gov.pl
 • Systemy teleinformatyczne ARiMR
 • IRZ plus -> przejdź do IRZplus irz.arimr.gov.pl -> logowanie do serwisu IRZplus (podajemy login i hasło ->zaloguj)
 • utwórz nowy dokument
 • DJP3 – wniosek o wydanie informacji o DJP – podatek akcyzowy
 • Wypełniamy pola w zgłoszeniu: numer producenta, rok 2023 (w zaświadczeniu system oblicza średnią roczną liczbę DJP w gospodarstwie za rok ubiegły), opcjonalnie zgodę na kontakt telefoniczny oraz numer telefonu oraz preferowany sposób odbioru odpowiedzi
 • Zaświadczenie zostanie przekazane do producenta zgodnie z zaznaczonym we wniosku sposobem odbioru odpowiedzi.

 Kierownik Biura Powiatowego

– Grzegorz Szykulski-

SZKOLENIE „UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY”

logo MODR

logo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Dnia 1.03.2024 o godzinie 10:00 planowane jest szkolenie przy współudziale Powiatowego Lekarza Weterynarii, dla wszystkich hodowców chcących ubijać zwierzęta we własnym gospodarstwie na potrzeby domowników.

Szkolenie jest bezpłatne, osoby chcące uzyskać zaświadczenie PLW muszą być pełnoletnie i wnieść opłatę skarbową na konto podane w czasie wydarzenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę kontaktować się z organizatorem : doradca Marta Sieklucka tel. 785-876-748

SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU SUSZY – POMOC DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Plakat "Susza"

Dla kogo przeznaczona jest pomoc

O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wynoszące powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej.

Termin składania wniosków i wysokość pomocy

Termin składania wniosków o pomoc oraz wysokość stawki pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu z tym, że wysokość tej stawki ogłosi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Informacje zawarte w aplikacji

Jednocześnie przypominamy, że każdy protokół i kalkulacja oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy sporządzone za pośrednictwem aplikacji Zgłoś szkodę rolniczą, w części Wysokość oszacowanych szkód zawierają m.in. informacje dotyczące:

 • szkody w produkcji roślinnej,
 • szkody w produkcji zwierzęcej (bez produkcji ryb),
 • wysokość oszacowanych szkód (łącznie z produkcji roślinnej i zwierzęcej).

A zatem, zarówno protokół jak i kalkulacja oszacowania szkód zawierają oddzielne dane dotyczące wysokości szkód w produkcji roślinnej, które mogą być niezbędne do ubiegania się o pomoc.

SPIS STANU STADA ŚWIŃ – DRUGI TERMIN MIJA 31 GRUDNIA

zdjęcie świń

Zgodnie z przepisami posiadacze świń muszą raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada (nie później niż do końca czerwca i grudnia). Dokumenty złożone przez hodowców są przyjmowane za pośrednictwem aplikacji IRZplus lub w biurach powiatowych ARiMR. Na przekazanie spisu jest 7 dni od jego sporządzenia. Prawo dostarczenia formularza w formie papierowej przysługuje jedynie prowadzącym działalność o typie siedziba stada i rodzaju działalności:

 • chów lub hodowla,
 • pastwisko,
 • siedziba stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Formularz do pobrania – otwórz

Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH PRZEDŁUŻONY

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

plakat MRiRW

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze rozwiązania

 • Obecnie termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy upływa 30 października 2023 r. Jednak ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych, rząd przedłuża ten termin do 17 listopada 2023 r.
 • Ponadto umożliwione zostanie udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy, z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
 • Możliwość uzyskania pomocy powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej rolników, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej.

MRIRW INFORMUJE: TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SUSZY W APLIKACJI „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ” WYDŁUŻONY

Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej został wydłużony do 30 października br.

Rada Ministrów przyjęła 11 października br. zmianę przepisów w tej sprawie. Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych.

plakat MRiRW

UTRZYMYWANIE ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

KAŻDY POSIADACZ ŚWIŃ MA OBOWIĄZEK:

 • posiadać numer producenta nadawany przez BP ARiMR
 • posiadać świnie oznakowane zgodnie z przepisami prawa
 • świnie muszą być urodzone w tym gospodarstwie lub przebywać w nim przynajmniej 30 dni przed ubojem (dla obszarów objętych ograniczeniami ASF)
 • świnie, które przybyły do gospodarstwa muszą być zaopatrzone we właściwe świadectwo zdrowia
 • świnie muszą być zgłoszone do BP ARiMR
 • świnie muszą być utrzymywane według przepisów dotyczących wymagań i sposobu utrzymywania zwierząt gospodarskich (dobrostan)
 • utrzymywać świnie w odrębnych pomieszczeniach od innych zwierząt
 • zabezpieczyć budynek przed zwierzętami dzikimi i domowymi
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń lub budynków, w których utrzymywane są świnie i utrzymywać je w stanie ciągłego działania środka dezynfekującego
 • używać odzieży ochronnej podczas obsługi świń
 • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich i domowych
 • przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz określających wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny – zasady uboju na użytek własny na terenie gospodarstwa
 • zgłaszać planowany ubój do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku przynajmniej na 48 godzin przed jego przeprowadzeniem i do ARiMR po jego przeprowadzeniu
 • badać mięso na obecność włośni

Pamiętajmy: mięso pochodzące ze świń ubitych na własny użytek musi być przeznaczone na własne, domowe potrzeby i nie może być wprowadzane do obrotu. Liczba świń, które będą utrzymywane dla zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa, będzie ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa. Co do zasady należy przyjąć, że z punktu widzenia przeciętnego gospodarstwa domowego liczba świń przeznaczonych do chowu w celu produkcji mięsa na własny użytek wynosić może przeciętnie 10 sztuk w danym roku, przy czym dopuszcza się utrzymywanie w takim gospodarstwie lochy, chociaż obowiązujące prawo nie określa liczby świń, która może być utrzymywana z przeznaczeniem na użytek własny. Nie jest dopuszczona możliwość posiadania przez jednego producenta w jednym gospodarstwie 10 sztuk świń na użytek własny oraz innej liczby świń z przeznaczeniem do umieszczenia na rynku.