INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ASF – WNIOSKI OD 27 CZERWCA

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski od 27 czerwca

O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

 • posiadać nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • prowadzić zarejestrowane tam:
 1. chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub
 2. chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub
 3. hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;
 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieć ukończone 18 lat (osoby fizyczne);
 • mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Pomoc udzielana będzie w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

 • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
 • 2960 zł za jedną bramę;
 • 1000 zł za jedną furtkę.

Do 10% inwestycji mogą stanowić tzw. koszty ogólne.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Nabór potrwa od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze – otwórz

ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WSI – IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY

Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

Świat się kręci wokół wsi – IV ogólnopolski konkurs filmowy

Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia.

Cel konkursu

Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rozwój polskiej wsi. Chcemy zaprezentować, że rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki narodowej, która efektywnie wykorzystuje fundusze unijne, i która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. Naszym celem jest również pokazanie rolników, którzy pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Dodatkowe informacje

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod linkami:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi—2024-r

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci

KAMPANIA DOPŁAT 2024 – TERMIN NABORU WNIOSKÓW WYDŁUŻONY DO 1 LIPCA

Do 1 lipca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Kampania dopłat 2024 – termin naboru wniosków wydłużony do 1 lipca

O przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. można się starać do 1 lipca. Z kolei na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył termin składania wniosków w związku z postulatami rolników – komunikat MRiRW.

Te zmiany nie dotyczą wniosków o przyznanie nowych form płatności bezpośrednich – płatności dla małych gospodarstw i ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji” – tu termin pozostaje bez zmian i jest nim 31 sierpnia. Ważne jest, że aby ubiegać się o te dwie nowe płatności trzeba najpierw złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie w podstawowym terminie na dotychczasowych zasadach.

O wsparcie po raz kolejny można się ubiegać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała ponad 547 tys. wniosków. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii Agencji. Także w tym roku bezpłatną pomocą służą eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą. Muszą oni posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chcą otrzymać dofinansowanie, powinna być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie przysługuje także gospodarzom, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. Jak poinformowało MRiRW, będą też nowe. Jedna z nich to płatność dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej. Będą też zmiany w zasadach dotyczących warunkowości. W odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich modyfikacje przepisów mają dotyczyć:

 • zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;
 • większej swobody w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5 proc. w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1)
 • większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6);
 • uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC 7 – o tym także);
 • zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8 – o tym także);

Z tą ostatnią zmianą związane jest wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji. Więcej informacji o planowanych zmianach na portalu MRiRW: Nowe płatności w Planie Strategicznym WPR oraz Planowane zmiany w płatnościach bezpośrednich.

Szanowni rolnicy
Wójt Gminy Bulkowo, na prośbę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział w Płocku, przekazuje informację na temat bezpłatnego szkolenia pn.: „Ekoschematy: wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, dobrostan zwierząt”, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godzinie 10:00, w OSP Bulkowo, 09-454 Bulkowo 26 A.Osoby zainteresowane proszę o zapisy pod nr tel. 723 436 219.ekoschematy szkolenie

DOPŁATY DO KUKURYDZY – WNIOSKI DO 29 LUTEGO, BIURA POWIATOWE CZYNNE DŁUŻEJ

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

 • w dni robocze od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

 • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
 • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać od 22 do 29 lutego 2024 r. bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl).

INFORMACJA NT. WYDANIA INFORMACJI O ŚREDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE DJP ZWIERZĄT/LICZBIE ŚWIŃ W GOSPODARSTWIE

logo ARiMR 30 lat

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Płocku zachęca do składania Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt/liczbie świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pośrednictwem aplikacji IRZplus.

Ścieżka postępowania:

 • arimr.gov.pl
 • Systemy teleinformatyczne ARiMR
 • IRZ plus -> przejdź do IRZplus irz.arimr.gov.pl -> logowanie do serwisu IRZplus (podajemy login i hasło ->zaloguj)
 • utwórz nowy dokument
 • DJP3 – wniosek o wydanie informacji o DJP – podatek akcyzowy
 • Wypełniamy pola w zgłoszeniu: numer producenta, rok 2023 (w zaświadczeniu system oblicza średnią roczną liczbę DJP w gospodarstwie za rok ubiegły), opcjonalnie zgodę na kontakt telefoniczny oraz numer telefonu oraz preferowany sposób odbioru odpowiedzi
 • Zaświadczenie zostanie przekazane do producenta zgodnie z zaznaczonym we wniosku sposobem odbioru odpowiedzi.

 Kierownik Biura Powiatowego

– Grzegorz Szykulski-

SZKOLENIE „UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY”

logo MODR

logo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Dnia 1.03.2024 o godzinie 10:00 planowane jest szkolenie przy współudziale Powiatowego Lekarza Weterynarii, dla wszystkich hodowców chcących ubijać zwierzęta we własnym gospodarstwie na potrzeby domowników.

Szkolenie jest bezpłatne, osoby chcące uzyskać zaświadczenie PLW muszą być pełnoletnie i wnieść opłatę skarbową na konto podane w czasie wydarzenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę kontaktować się z organizatorem : doradca Marta Sieklucka tel. 785-876-748

SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU SUSZY – POMOC DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Plakat "Susza"

Dla kogo przeznaczona jest pomoc

O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wynoszące powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej.

Termin składania wniosków i wysokość pomocy

Termin składania wniosków o pomoc oraz wysokość stawki pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu z tym, że wysokość tej stawki ogłosi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Informacje zawarte w aplikacji

Jednocześnie przypominamy, że każdy protokół i kalkulacja oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy sporządzone za pośrednictwem aplikacji Zgłoś szkodę rolniczą, w części Wysokość oszacowanych szkód zawierają m.in. informacje dotyczące:

 • szkody w produkcji roślinnej,
 • szkody w produkcji zwierzęcej (bez produkcji ryb),
 • wysokość oszacowanych szkód (łącznie z produkcji roślinnej i zwierzęcej).

A zatem, zarówno protokół jak i kalkulacja oszacowania szkód zawierają oddzielne dane dotyczące wysokości szkód w produkcji roślinnej, które mogą być niezbędne do ubiegania się o pomoc.

SPIS STANU STADA ŚWIŃ – DRUGI TERMIN MIJA 31 GRUDNIA

zdjęcie świń

Zgodnie z przepisami posiadacze świń muszą raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada (nie później niż do końca czerwca i grudnia). Dokumenty złożone przez hodowców są przyjmowane za pośrednictwem aplikacji IRZplus lub w biurach powiatowych ARiMR. Na przekazanie spisu jest 7 dni od jego sporządzenia. Prawo dostarczenia formularza w formie papierowej przysługuje jedynie prowadzącym działalność o typie siedziba stada i rodzaju działalności:

 • chów lub hodowla,
 • pastwisko,
 • siedziba stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Formularz do pobrania – otwórz

Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH PRZEDŁUŻONY

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

plakat MRiRW

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze rozwiązania

 • Obecnie termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy upływa 30 października 2023 r. Jednak ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych, rząd przedłuża ten termin do 17 listopada 2023 r.
 • Ponadto umożliwione zostanie udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy, z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
 • Możliwość uzyskania pomocy powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej rolników, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej.

MRIRW INFORMUJE: TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SUSZY W APLIKACJI „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ” WYDŁUŻONY

Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej został wydłużony do 30 października br.

Rada Ministrów przyjęła 11 października br. zmianę przepisów w tej sprawie. Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych.

plakat MRiRW

UTRZYMYWANIE ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

KAŻDY POSIADACZ ŚWIŃ MA OBOWIĄZEK:

 • posiadać numer producenta nadawany przez BP ARiMR
 • posiadać świnie oznakowane zgodnie z przepisami prawa
 • świnie muszą być urodzone w tym gospodarstwie lub przebywać w nim przynajmniej 30 dni przed ubojem (dla obszarów objętych ograniczeniami ASF)
 • świnie, które przybyły do gospodarstwa muszą być zaopatrzone we właściwe świadectwo zdrowia
 • świnie muszą być zgłoszone do BP ARiMR
 • świnie muszą być utrzymywane według przepisów dotyczących wymagań i sposobu utrzymywania zwierząt gospodarskich (dobrostan)
 • utrzymywać świnie w odrębnych pomieszczeniach od innych zwierząt
 • zabezpieczyć budynek przed zwierzętami dzikimi i domowymi
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń lub budynków, w których utrzymywane są świnie i utrzymywać je w stanie ciągłego działania środka dezynfekującego
 • używać odzieży ochronnej podczas obsługi świń
 • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich i domowych
 • przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz określających wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny – zasady uboju na użytek własny na terenie gospodarstwa
 • zgłaszać planowany ubój do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku przynajmniej na 48 godzin przed jego przeprowadzeniem i do ARiMR po jego przeprowadzeniu
 • badać mięso na obecność włośni

Pamiętajmy: mięso pochodzące ze świń ubitych na własny użytek musi być przeznaczone na własne, domowe potrzeby i nie może być wprowadzane do obrotu. Liczba świń, które będą utrzymywane dla zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa, będzie ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa. Co do zasady należy przyjąć, że z punktu widzenia przeciętnego gospodarstwa domowego liczba świń przeznaczonych do chowu w celu produkcji mięsa na własny użytek wynosić może przeciętnie 10 sztuk w danym roku, przy czym dopuszcza się utrzymywanie w takim gospodarstwie lochy, chociaż obowiązujące prawo nie określa liczby świń, która może być utrzymywana z przeznaczeniem na użytek własny. Nie jest dopuszczona możliwość posiadania przez jednego producenta w jednym gospodarstwie 10 sztuk świń na użytek własny oraz innej liczby świń z przeznaczeniem do umieszczenia na rynku.