SPIS STANU STADA ŚWIŃ – DRUGI TERMIN MIJA 31 GRUDNIA

zdjęcie świń

Zgodnie z przepisami posiadacze świń muszą raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada (nie później niż do końca czerwca i grudnia). Dokumenty złożone przez hodowców są przyjmowane za pośrednictwem aplikacji IRZplus lub w biurach powiatowych ARiMR. Na przekazanie spisu jest 7 dni od jego sporządzenia. Prawo dostarczenia formularza w formie papierowej przysługuje jedynie prowadzącym działalność o typie siedziba stada i rodzaju działalności:

 • chów lub hodowla,
 • pastwisko,
 • siedziba stada, w której dokonywany jest ubój zwierząt w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Formularz do pobrania – otwórz

Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH PRZEDŁUŻONY

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

plakat MRiRW

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze rozwiązania

 • Obecnie termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy upływa 30 października 2023 r. Jednak ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych, rząd przedłuża ten termin do 17 listopada 2023 r.
 • Ponadto umożliwione zostanie udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy, z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
 • Możliwość uzyskania pomocy powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej rolników, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej.

MRIRW INFORMUJE: TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SUSZY W APLIKACJI „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ” WYDŁUŻONY

Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej został wydłużony do 30 października br.

Rada Ministrów przyjęła 11 października br. zmianę przepisów w tej sprawie. Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych.

plakat MRiRW

UTRZYMYWANIE ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

KAŻDY POSIADACZ ŚWIŃ MA OBOWIĄZEK:

 • posiadać numer producenta nadawany przez BP ARiMR
 • posiadać świnie oznakowane zgodnie z przepisami prawa
 • świnie muszą być urodzone w tym gospodarstwie lub przebywać w nim przynajmniej 30 dni przed ubojem (dla obszarów objętych ograniczeniami ASF)
 • świnie, które przybyły do gospodarstwa muszą być zaopatrzone we właściwe świadectwo zdrowia
 • świnie muszą być zgłoszone do BP ARiMR
 • świnie muszą być utrzymywane według przepisów dotyczących wymagań i sposobu utrzymywania zwierząt gospodarskich (dobrostan)
 • utrzymywać świnie w odrębnych pomieszczeniach od innych zwierząt
 • zabezpieczyć budynek przed zwierzętami dzikimi i domowymi
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń lub budynków, w których utrzymywane są świnie i utrzymywać je w stanie ciągłego działania środka dezynfekującego
 • używać odzieży ochronnej podczas obsługi świń
 • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich i domowych
 • przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz określających wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny – zasady uboju na użytek własny na terenie gospodarstwa
 • zgłaszać planowany ubój do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku przynajmniej na 48 godzin przed jego przeprowadzeniem i do ARiMR po jego przeprowadzeniu
 • badać mięso na obecność włośni

Pamiętajmy: mięso pochodzące ze świń ubitych na własny użytek musi być przeznaczone na własne, domowe potrzeby i nie może być wprowadzane do obrotu. Liczba świń, które będą utrzymywane dla zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa, będzie ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa. Co do zasady należy przyjąć, że z punktu widzenia przeciętnego gospodarstwa domowego liczba świń przeznaczonych do chowu w celu produkcji mięsa na własny użytek wynosić może przeciętnie 10 sztuk w danym roku, przy czym dopuszcza się utrzymywanie w takim gospodarstwie lochy, chociaż obowiązujące prawo nie określa liczby świń, która może być utrzymywana z przeznaczeniem na użytek własny. Nie jest dopuszczona możliwość posiadania przez jednego producenta w jednym gospodarstwie 10 sztuk świń na użytek własny oraz innej liczby świń z przeznaczeniem do umieszczenia na rynku.