Pracownik Stanowisko Prowadzone sprawy Nr pokoju Nr telefonu (wew.)
Gabriel Graczyk Wójt Gminy

Wójt przyjmuje interesantów:

 • w sprawach dotyczących gminy – poniedziałek 1000-1400;
 • w sprawach skarg i wniosków – środa 1515-1615.
108 19
Referat Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych
Aniela Kopaczewska Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
 • W przypadku nieobecności Wójta, skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz;
 • Sekretarz przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
116 15
Renata Frankiewicz Zastępca Kierownika Referatu
 • Organizowanie i realizacja zadań inwestycyjnych
  i remontowych przyjętych w Uchwale budżetowej
  do realizacji;
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych, zadań inwestycyjnych
  i remontowych, w tym:- przygotowanie dokumentów przetargowych z zachowaniem procedur ustawy
  o zamówieniach publicznych, a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, ogłoszeń, zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej,
  – udział w pracach komisji przetargowej, dokumentowanie prowadzonych postępowań.
104 22
Mateusz Żukowski Młodszy referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzeniem kryzysowym
001 21
Katarzyna Garstka Inspektor ds. edukacji
 • Sprawy z zakresu oświaty;
103 23
Martyna Goliszek Referent
ds. rolnych, ochrony środowiska
i przyrody
 • Sprawy rolne;
 • dbałość i kontrola przestrzegania norm i przepisów prawnych dot. ochrony środowiska;
 • sprawy związane z zezwoleniem na usuwanie drzew
  i krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalaniem
  i pobieraniem opłat z tego tytułu;
 • sprawy z zakresu sporządzania i aktualizacji programu ochrony środowiska;
 • edukacja ekologiczna;
 • prowadzenie postepowań o środowiskowych uwarunkowaniach;
114 23
Jolanta Stanisławska Inspektor ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowywanie opinii urbanistycznych przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  oraz robót budowlanych, przy których wykonywaniu
  nie  jest wymagane pozwolenie na budowę;
 • przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek
  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • udzielanie informacji w zakresie prawa budowlanego
  i warunków technicznych wykonywania robót budowlanych i usytuowania budynków i budowli;
 • udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania na terenie gminy Bulkowo.
114 18
Emilia Bigos Młodszy referent
ds. inwestycji
i zamówień publicznych (zastępstwo)
 • Organizowanie i realizacja zadań inwestycyjnych
  i remontowych przyjętych w Uchwale budżetowej
  do realizacji;
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych, zadań inwestycyjnych
  i remontowych, w tym:- przygotowanie dokumentów przetargowych z zachowaniem procedur ustawy
  o zamówieniach publicznych, a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, ogłoszeń, zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej,
  – udział w pracach komisji przetargowej, dokumentowanie prowadzonych postępowań.
104 22
Monika Grabarczyk Inspektor
ds. projektów unijnych
i programów zewnętrznych (zastępstwo)
 • Sprawy z zakresu projektów unijnych i programów zewnętrznych
104 25
Ilona Natkowska Młodszy referent
ds. administracyjnych, zdrowia
i kultury
 • Obsługa sekretariatu Wójta Gminy Bulkowo;
 • przyjmowanie korespondencji papierowej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z petycjami;
 • sprawy z zakresu zdrowia i kultury.
107 19
Elżbieta Goleniewska Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i realizacji programów gminnych
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami
 • prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków
 • prowadzenie spraw związanych z gminnym programem rewitalizacji.
114 10
Dariusz Kowalewski Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, Archiwista zakładowy
 • Obsługa Rady Gminy Bulkowo;
 • udostępnianie protokołów z sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji Rady Gminy oraz uchwał Rady Gminy;
 • udostępnianie dokumentów przechowywanych
  w archiwum zakładowym.
115 29
Piotr Banaś Inspektor
ds. informatycznych
i ewidencji działalności gospodarczej
 • Obsługa i ochrona sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Centrum Informacji;
 • publikacja i aktualizacja informacji na oficjalnej stronie
  i BIP Gminy Bulkowo;
 • Sprawy związane z działalnością gospodarczą;
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
115 29
Iwona Kamińska Inspektor ds. kadr
i płac
 • sprawy kadrowe i płacowe.
105 24
Krzysztof Tyski Referent ds. energetyki
i klimatu
 • Realizacja zadań wynikających z  zapisów  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo 2021-2025”
 • Monitorowanie i aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo na lata 2015-2030”
 • Współpraca z WFOŚiGW w ramach rządowego programu pn. „Czyste powietrze”
 • Współpraca z NFOŚiGW  w ramach rządowego programu pn. „Mój Prąd”
 • Realizacja polityki oraz wykonanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Bulkowo w zakresie energetyki, ochrony klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”.
012 26
Judyta Bratkowska Młodszy referent
ds. organizacyjnych, promocji
i sportu
 • Sprawy z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Sądem.
 012 26
Referat Finansowy
Mariola Rzymkowska Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu
 • Sprawy finansowe Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy.
109 28
Małgorzata Atleńska Zastępca Skarbnika Gminy,Zastępca Kierownika Referatu
 • Nadzór nad rozliczaniem VAT
 • ustalania prewspółczynnika dot. VAT
 • planowanie i wykonanie budżetu.
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów Gminy.
106 17
Magdalena Niemirowska Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

 • Sprawy finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości Urzędu oraz jednostek podległych
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostek
106 17
Alina Strzelczak Inspektor ds. księgowości budżetowej
 • Sporządzanie przelewów dla Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych   podległych gminie
 • sporządzanie list płac dla pracowników obsługi szkół, stołówki i nauczycieli
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostek oświatowych podległych  gminie
 • sporządzanie rocznych PIT-ów dla pracowników szkół
 • zastępstwo w prowadzeniu kasy w czasie nieobecności kasjerki.
110 11
Patrycja Szelągowska Młodszy referent
ds. księgowości budżetowej(zastępstwo)
 • Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy, GBP, Szkół, Gospodarki Komunalnej
 • sporządzanie raportów kasowych w dniu podjęcia gotówki z Banku, oddzielnie dla każdej jednostki przekazywanie oryginałów do księgowości Urzędu
 • ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Urzędu Gminy
 • prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • sporządzanie przelewów dla Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie.
110 11
Joanna Kochańska Podinspektor ds. księgowości budżetowej
 • przyjmowanie rachunków na stypendia i rozliczanie ich zgodnie z przyznaną decyzją
 • sprawy związane z wystawianiem faktur za czynsz mieszkaniowy, użytkowy, dzierżawny, ścieki dowożone i inne np. wynajem sali i itp.
 • sprawy związane z księgowaniem wpłat za czynsz mieszkaniowy, użytkowy, dzierżawny, ścieki dowożone i inne
 • sprawy związane z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych.
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem VAT.
110 11
Marzena Warda Inspektor
ds. księgowości podatkowej
 • Sprawy związane z księgowaniem wpłat podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za wodę i ścieki;
 • wystawianie upomnień na zaległości i tytułów egzekucyjnych;
 • przyjmowanie wniosków od rolników na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego
  do produkcji rolnej;
 • inne sprawy podatkowe.
002 14
Joanna Karwowska Inspektor
ds. księgowości podatkowej
 • Sprawy związane  z  opodatkowaniem  gospodarstw rolnych i nieruchomości;
 • rozpatrywanie wniosków o  umorzenie, odroczenie
  i rozkładanie na raty zaległości podatkowych;
 • udzielanie ulg  z tytułu nabycia gruntów i ulg inwestycyjnych;
 • przyjmowanie wniosków od rolników na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego
  do produkcji rolnej;
 • wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstw rolnych, oraz o niezaleganiu w podatkach;
 • inne sprawy podatkowe.
002 14
Urząd Stanu Cywilnego
Robert Wiśniewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Koordynator GKRPA
 • Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;
 • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa;
 • transkrypcje aktów zagranicznych;
 • prostowanie błędów w aktach;
 • odtwarzanie aktów zaginionych – zniszczonych
  przez okupanta ( lata 1940- 1945);
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 • wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego;
 • organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego;
 • wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk.
101 16
Jolanta Stanisławska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zastępuje Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
101 16
Mateusz Żukowski Młodszy referent ds. obywatelskich
 • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy;
 • wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego;
 • zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu oraz o numerze PESEL;
 • zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemców;
 • obsługa dowodów osobistych;
 • udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i cudzoziemców;
 • prowadzenie i obsługa rejestru wyborców.
001 21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie
Izabela Zuchora Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Prowadzenie oraz nadzór nad zadaniami własnymi
  oraz zleconymi z  zakresu pomocy społecznej;
 • wydawanie decyzji w sprawach pomocy społecznej
  z upoważnienia Wójta Gminy Bulkowo;
 • Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bulkowo.
 • Sprawy z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych
  oraz karty dużej rodziny.
004 31
Anna Jarocka Specjalista pracy socjalnej
 • Specjalista pracy socjalnej rejonu Bulkowo, Bulkowo Kolonia, Gniewkowo, Krubice Stare, Nowe Krubice, Nadułki, Nadułki Majdany, Nowy Podleck, Stary Podleck, Pilichówko, Pilichowo (Osiedle);
 • przyjmowanie wniosków ws.  dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego.
005 13
Beata Fortas Specjalista pracy socjalnej
 • Specjalista pracy socjalnej rejonu Blichowo, Dobra, Golanki, Krzykosy, Osiek, Sochocino Praga, Rogowo, Szasty, Włóki, Worowice;
 • sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej.
005 13
Joanna
Dominiak-Cylińska
Pracownik socjalny
 • Pracownik socjalny rejonu Słupca, Nowe Łubki, Stare Łubki, Pilichowo Wieś, Sochocino-Badurki, Sochocino-Czyżewo, Gocłowo, Wołowa, Chlebowo, Daniszewo.
005 13
Małgorzata Filipowicz Specjalista
ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 • Sprawy z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych
  oraz funduszu alimentacyjnego.
006 31
Monika Jóźwiak Asystent rodziny 006 13
Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie
Piotr Woźniak Kierownik Gospodarki Komunalnej
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach indywidualnych
  z  zakresu gospodarki wodno-ściekowej, mieszkaniowej, gospodarki odpadami, utrzymania dróg i terenów gminnych.
102 27
Piotr Kaźmierowski Inspektor
ds. biurowych
 • Lokalizacja zjazdów, urządzeń, obiektów oraz reklam w pasie drogowym;
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych;
 • wycinka drzew w pasie drogowym dróg gminnych;
 • konserwacja oraz bieżące remonty dróg gminnych.
118 12
Monika Górecka Młodszy referent
ds. biurowych
 • Konserwacja, utrzymanie oraz awarie gminnego wodociągu,
 • konserwacja, utrzymanie oraz awarie sieci kanalizacyjnej,
 • rozliczenie opłat za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków.
118 12
Katarzyna Dominiak Referent
ds. utrzymania czystości
i porządku
 • Przyjmowanie deklaracji/korekt deklaracji mieszkańców Gminy Bulkowo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie demontażu
  i utylizacji wyrobów azbestowych;
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia
  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej;
 • przyjmowanie wniosków o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.
118 30