Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego realizuje zadania związane z koordynacją rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

Ekonomia społeczna jest formą działalności gospodarczej, w której obok elementu ekonomicznego ważny jest także aspekt społecznej reintegracji pracowników, defaworyzowanych na rynku pracy.

Informacje o podmiotach ekonomii społecznej, działających w naszym regionie dostępne są na stronie internetowej MCPS.