Aktualności


BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Data:
Kategoria: Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku informuje, że w 2023 roku w okresie wakacji letnich zostanie zorganizowany bezpłatny turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Rehabilitacja będzie przeprowadzona w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie od 25 czerwca do 15 lipca 2023 roku i skierowana jest do dzieci z chorobami układu ruchu.

Skorzystać z niej mogą dzieci urodzone w latach 2008-2016 (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Podstawą skierowania jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz.2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub w najbliższej placówce terenowej KRUS. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony wypełniony przez rodziców (opiekunów prawnych) załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka oraz inne oświadczenia wymagane w procesie rozpatrywania wniosków o skierowanie dziecka na rehabilitację leczniczą. Należy dołączyć dokumentację medyczną związaną z leczeniem specjalistycznym dziecka oraz jeżeli dziecko pozostaje pod opieką specjalisty zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. Kwalifikacji wniosku dokonuje Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności) z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

Turnus trwa 21 dni. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

Wnioski należy składać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do dnia 19 maja 2023 roku

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PT KRUS w Płocku, ul. Otolińska 25 pokój 3 lub pod numerem telefonu 24/267-44-13.

Wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny