Powierzchnia miejscowości Bulkowo wynosi 1002 ha, co stanowi 8,6% ogólnej powierzchni gminy. Około 91% całkowitej powierzchni wsi zajmują użytki rolne (914 ha). Lasy i grunty leśne stanowią ok. 0,5% (5,2ha) obszaru Bulkowa, a grunty zadrzewione i zakrzewione ok. 0,4%  (4ha).