Aktualności


Ogłoszenie

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej

          Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) oraz rozdziału 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Bulkowo o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo – dwór oraz park dworski w Nadułkach (pierwszy przetarg odbył się w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo w dniu 2.10.2018r. o godz. 10.00 i zakończył się wynikiem negatywnym):

 1. Obręb NADUŁKI – zabudowana nieruchomość gminna oznaczona nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha. Dla nieruchomości nr ew. 11/19 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr KW PL1P 00077571/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.
 2. Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gminna położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, trasa Bulkowo – Góra. Działka nie jest ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się wpisany do gminnej ewidencji zabytków dwór murowany parterowy z poddaszem użytkowym. Ponadto na działce usytuowana jest zabudowa gospodarcza. Dwór i zabudowania gospodarcze znajdują się w parku dworskim wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

– Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992 r., który to plan obowiązywał do 2003r. oraz w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonym uchwałą nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z 07.02.2012 r., przedmiotowa działka nr ew. 11/19 położona jest w parku dworskim z końca XIX wieku wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego: 6, data wpisania: 24.08.1976r. Obecnie na w/w działce znajduje się dwór z pocz. XX wieku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków. Dwór ten ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków założonej 15 czerwca 2016 r.

W zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie prace i roboty przy zabytkach, w jego strefie konserwatorskiej i w sąsiedztwie muszą być prowadzone za zezwoleniem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę nr 260/ XXXIV/ 18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017-2025. Przedmiotowa działka nie leży w strefie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji, który zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

– W budynku gminnym (dworku) przez wiele lat funkcjonowała szkoła podstawowa, która z dniem 30 sierpnia 2012 r. uległa likwidacji.

 

– Aktualnie w budynku gminnym (dworku) w jednym lokalu zamieszkuje najemca. Z chwilą podpisania aktu notarialnego przez nowego właściciela nieruchomości (nabywcę), najemca otrzyma lokal zastępczy – na podstawie podpisanego porozumienia i oświadczenia notarialnego o poddaniu się dobrowolnej egzekucji.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: pięć lat od daty nabycia nieruchomości.

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia – nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Gminy.

 

 1. 1. Cena wywoławcza nieruchomości: W oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy majątkowego, cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości nr ew. 11/19 po zastosowaniu 50% obniżki od wartości gruntów (grunty – wpisane do rejestru zabytków) wynosi 573000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

2.Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

 

 1. Obciążenia nieruchomości: nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Zawarta jest umowa najmu z jednym najemcą. Z chwilą sprzedaży najemca otrzyma lokal zastępczy.

 1. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2019r., o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, sala 23.

 

10.W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu (z zastrzeżeniem par. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.).

 

 1. a/ Wysokość wadium ustala się na kwotę 30000,00 zł – słownie: trzydzieści tysięcy złotych

b/ wadium w określonej wysokości należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Bulkowo: BS Staroźreby 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030, w terminie, aby wpłynęło na konto Gminy najpóźniej do dnia 12 marca 2019 r.

c/ wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Kandydaci na nabywcę przedmiotowej nieruchomości winni posiadać na dzień przetargu (przedłożyć komisji przetargowej) uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości – art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.).

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w umowie sprzedaży przedmiotowego zabytku wpisanego do rejestru zabytków, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku będzie nałożony na nabywcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich – w zakresie parku, takich jak: zabiegi konserwatorskie na drzewostanie, a w zakresie dworu: remont i rewaloryzacja. Zalecany przez WUOZ sposób użytkowania dworu – mieszkalny.

 

 1. W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w przetargu jednego ze współmałżonków wymaga okazania pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w przetargu ze środków pochodzących ze wspólnego majątku za cenę ustaloną w przetargu.

 

 1. 1 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 2278) i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.
  2 Nabycie nieruchomości przez osoby prawne wymaga przedłożenia pełnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
  3 Nabycie nieruchomości przez Spółkę Cywilną wymaga przedłożenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.

 

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. – w tym przypadku nie może być niższe niż 5730,0 zł – słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych.

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, wadium podlega przepadkowi. Wadium ulega również przepadkowi, w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

 1. Koszty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.) ponosi w całości nabywca nieruchomości.

 

 1. Z dniem 24.07.2018r. upłynął termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 121 ze zm.).

 

 1.  Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać jak niżej:
 1. Pan Tomasz Kolczyński – Sekretarz Gminy, tel. 24 265 20 13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
 2. Pani Maria Jakubiak – Inspektor ds. rolnych i gospodarki nieruchomościami – tel. 24 265-20-13 w 23, rolnictwo@bulkowo.pl
 1. Wójt Gminy Bulkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
 2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu bulkowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na:

ogloszenia.plock.pl

portalenieruchomosci.pl

– domy.pl

– morizon.pl

– oferty.net

– gratka.pl

– facebook.com

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie codziennej ogólnokrajowej tj. Gazecie Wyborczej – wydanie z dnia 15 stycznia 2019r. (na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu).