Aktualności


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Data:
Kategoria: Aktualności


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– EDYCJA 2022
DOFINANSOWANIE – 252 756 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 252 756 ZŁ

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i skierowany jest do :
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na odstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
Przewidziano, że z programu będzie korzystało 9 osób niepełnosprawnych.
Usługi świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej:
• wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych
• wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania)
• wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
• wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem
Załączniki
Klauzula informacyjna w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2022
Karta zgloszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2022
Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2022