Aktualności


DODATEK OSŁONOWY

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Bulkowo zaprasza do złożenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności. Dodatek osłonowy wypłacany będzie 2 razy w roku,  tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 roku i 2 rata do 2 grudnia 2022 roku. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody określone zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

DODATEK OSŁONOWY WYNOSI ROCZNIE:

400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

600 zł dla 2- 3 osobowego.

850 zł dla 4 – 5 osobowego,

1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum 6 osób.

Wysokość dodatku osłonowego powiększona będzie o 25% w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ustaleniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę” co oznacza iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). INFORMACJA o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazane przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć do 31 stycznia 2022 roku lub do 31 października 2022 roku.  W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych do 31 stycznia 2022 roku wypłata zostanie zrealizowana w 2022 roku w 2 równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które na nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 roku, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 roku – wówczas w tym przypadku wypłata w 100 % dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022r

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w formie papierowej bezpośrednio: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie,  na biurze podawczym lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie 24 265 20/13 wew. 13,31.

Do pobrania:

WNIOSEK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych