Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” – „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” Część I, Część II, Część III, polegająca na realizacji ww. zamówienia na terenie Gmin tj. Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta I Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin, Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano przez Wojew

ódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 194 048,46 zł.”

Cel programu

 • Oczyszczenie z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad na terenie gmin:
  Część I: Stara Biała, Brudzeń Duży, Drobin, Staroźreby
  Część II: Słupno, Wyszogród, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą
  Część III: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Pacyna, Gostynin
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców

Wykonawca

          LOGISTYKA ODPADÓW Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Termin realizacji zadania

od 15.10.2018 r. do 5 grudnia 2018 r.

Zakres czynności obejmował:

 • Demontaż, odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo – cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,
 • Odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo – cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,
 • Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia
 • Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

W czasie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu, odbioru, załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami dla każdej z części:

Część I – ok. 308,200 Mg
Część II – ok. 180,573 Mg
Część III – ok. 183,421 Mg

Efekt ekologiczny:

Ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do utylizacji 672,20 Mg

Koszt całkowity zadania: 242 560,57 zł