Aktualności


Informacja

Data:
Kategoria: Aktualności

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA

PRZEZ GMINĘ BULKOWO W 2020 ROKU

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia  

Orientacyjna wartość zamówienia [zł]

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 2 3 4 5 6
1. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce
nr ew. 166 w m. Daniszewo
Robota budowlana Przetarg nieograniczony 255 080,33 II
2. Przebudowa ulicy Szkolnej w zakresie chodnika i oświetlenia oraz budowa obiektów małej architektury w tym oświetlenia parkowego na skwerze i centrum Bulkowa Robota budowlana Przetarg nieograniczony 186 591,79 III
3. Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wschodnia,
ul. Ostatnia, ul. Zachodnia, ul. Północna,
ul. Kredytowa, ul. Osiedlowa, ul. Sezamkowa) gm. Bulkowo – etap I
Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1 504 800,00  

III

4. Budowa drogi gminnej nr 290410W
w m. Sochocino – Praga
Robota budowlana Przetarg niegraniczony 752 817,39 I
5. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki
gm. Bulkowo –etap I
Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1 253 096,36 III
6. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gm. Bulkowo, na działce nr ewid. 186/2 położonej w m. Bulkowo Kolonia gm. Bulkowo – etap I

 

Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1 441 578,46 I
1 2 3 4 5 6
7. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo Usługa Przetarg nieograniczony 789 454,80 III
8. Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo w roku szkolnym 2020/2021 Usługa Zapytanie o cenę 365 302,36 III
9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bulkowo w sezonie 2020/2021 Usługa Przetarg nieograniczony 140 000,00 IV
10. Dostawa oleju opałowego do Szkół na terenie Gminy Bulkowo oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w sezonie grzewczym 2020/2021 Dostawa Przetarg nieograniczony 300 000,00 IV