Aktualności


Informacja

Data:
Kategoria: Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Urząd Gminy Bulkowo informuje o zmianach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od 2019 roku zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych z 86 litrów na 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie uległa zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Ponadto, producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do chowu lub hodowli bydła w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku.

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Gminy Bulkowo, pokój nr 19 w terminach:

  • od 1 do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r.

Załączniki do pobrania poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bulkowo www.bip.bulkowo.pl, a także w Urzędzie Gminy Bulkowo, pokój nr 2.

Wniosek

Zestawienie faktur

Oświadczenie dzierżawcy