Aktualności


Informacja do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Data:
Kategoria: Aktualności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży – stosownie do treści art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego, która to obejmuje między innymi sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych w których ciąg kominowy jest wymuszony praca urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Ponadto przypominam, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.
Jednocześnie przypominam, że do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżenia dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać , że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie zarówno dla budynku jak i dla osób wykonujących tę pracę. Stosownie do treści art. 9la ustawy Prawo budowlane – kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

 

Pobierz informację