Aktualności


INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 79/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Bulkowo w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Bulkowo i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków.

Gmina Bulkowo złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.