Aktualności


Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w obrębie Włóki, gmina Bulkowo

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo, dnia 21 grudnia 2020 r.

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w obrębie Włóki, gmina Bulkowo

1. Data, miejsce i rodzaj przetargu:

– data przetargu: 14.12.2020 r., godz. 10ºº

– miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

– rodzaj przeprowadzonego przetargu: drugi przetarg ustny nieograniczony.

2. Przedmiot przetargu – niezabudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Włóki, oznaczona nr ew. 145/1 o pow. 1,28 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00085276/9.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Wadium w określonej wysokości tj. 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) wpłaciło dwóch uczestników, którzy zostali dopuszczeni do licytacji.

Liczba osób niedopuszczonych przetargu: 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 56 090,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych).

5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 64 300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).

5. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Pan Łukasz Dziełakowski

6. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.