Aktualności


Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej – dwór oraz park dworski w Nadułkach

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo, dnia 23 marca 2021 r.

Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej – dwór oraz park dworski w Nadułkach

Sporządzona zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami).

  1. Data, miejsce rokowań:

– data rokowań: 15 marca 2021 r., godz. 10ºº,

– miejsce przeprowadzenia rokowań: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: zabudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Nadułki, oznaczona nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00077571/8.
  2. Liczba dopuszczonych osób oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w rokowaniach:

– firmy dopuszczone do uczestnictwa w rokowaniach: 1

– osoby niedopuszczone do uczestnictwa w rokowaniach: 0

  1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:

– cena wywoławcza nieruchomości: 395000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

– najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach: 395200,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

– informacja o złożonych ofertach: złożono 1 ofertę.

  1. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Nabywcą w/w nieruchomości została firma BOTI C.E.L. Sp. z o.o.