Aktualności


Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej – dwór oraz park dworski w Nadułkach

Data:
Kategoria: Aktualności

Bulkowo, dnia 21 grudnia 2020 r.

 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej – dwór oraz park dworski w Nadułkach

1.Data, miejsce rokowań:

– data rokowań: 18 grudnia 2020 r., godz. 10ºº ,

– miejsce przeprowadzenia rokowań: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

2.Przedmiot rokowań: zabudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Nadułki, oznaczona nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku – VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00077571/8.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 395000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych złotych). Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

4. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do rokowań. W wyznaczonym terminie, formie i wysokości nie wpłynęło:

– pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,

– zaliczka oraz uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku – co było warunkiem przystąpienia do rokowań.