Aktualności


Informacja o wyniku rokowań

Data:
Kategoria: Aktualności
  1. Data, miejsce rokowań:
  • data rokowań – 10 lipca 2019 r., godz. 1000,
  • miejsce przeprowadzenia rokowań – siedziba Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, sala posiedzeń nr 23,
  1. Przedmiot rokowań – zabudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Nadułki, oznaczona nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku prowadzona jest księga wieczysta nr KW PL1P/00077571/8.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości – 492 780,0 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych). Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem
  3. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do rokowań. W wyznaczonym terminie, formie i wysokości nie wpłynęło:

pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,

zaliczka oraz uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku – co było warunkiem przystąpienia do rokowań.