Aktualności


Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w obrębie Nadułki, gmina Bulkowo

Data:
Kategoria: Aktualności
  1. Data, miejsce i rodzaj przetargu:

– data przetargu: 7.04.2021r., godz. 12ºº

– miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

– rodzaj przeprowadzonego przetargu: przetarg ustny nieograniczony.

  1. Przedmiot przetargu: niezabudowana nieruchomość gminna oznaczona według ewidencji gruntów i budynków nr ew. 11/6 o pow. 1,45 ha, położona w obrębie Nadułki, nr KW PL1P/00085276/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Wadium w określonej wysokości tj. 6 630,00 zł (sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100) wpłaciły dwie osoby, które zostały dopuszczone do licytacji.

Liczba osób niedopuszczonych przetargu: 0

Cena wywoławcza nieruchomości: 66 300,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).

  1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 70 500,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).
  2. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Pan Janusz Budek