Aktualności


INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOCKU

Data:
Kategoria: Aktualności

W związku ze wzrostem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu (36 ognisk) oraz u ptaków dzikich (31 ognisk) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku rekomenduje utrzymywanie drobiu w hodowlach przydomowych w zamknięciu w maksymalnym zakresie czasowym oraz nieutrzymywanie kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że wirus grypy ptaków cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska zewnętrznego, długo przeżywa w niskich temperaturach – w temperaturze +4°C, w zbiornikach wodnych ponad 2 miesiące, w zamrożeniu wiele miesięcy, a nawet lat. Tak więc zbiorniki wodne, łąki i pola, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. Wirus bardzo szybko i łatwo rozprzestrzenia się w środowisku. Istotne jest, aby w okresie wysokiego ryzyka utrzymywać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, zabezpieczyć słomę szczelnym przykryciem lub dezynfekować ją przed użyciem. Wirus zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka. Drób i jaja właściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne – wirus wrażliwy jest na wysoką temperaturę i pod działaniem 70°C ginie prawie natychmiast. Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty bardzo skutecznie eliminują zagrożenie.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że na obszarze całego kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków {Dz. U. z 2022r., poz. 768), na mocy którego zakazuje się:

  1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą za zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

oraz nakaząje się:

  1. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  3. utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  4. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka, w sposób zabezpieczający paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  5. Karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  6. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
  7. powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
  8. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych.

Posiadacz drobiu ma także obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu: zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania wody i paszy, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki i nagłego spadku nieśności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku apeluje do wszystkich o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków, które mają na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa grypy ptaków z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach, także w tzw. chowie przyzagrodowym. Jednocześnie informuje, że osoby łamiące zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty odszkodowań za utracony drób, w przypadku konieczności likwidacji powstałych w ich gospodarstwach ognisk grypy ptaków,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku

lek. wet. Marek Sankiewicz