Aktualności


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

 

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
   2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
   3. do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
    • pedagogika,
    • pedagogika specjalna,
    • politologia,
    • polityka społeczna,
    • psychologia,
    • socjologia,
    • nauki o rodzinie.
  • obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy
   o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków pracownika socjalnego;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
 1. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
  • umiejętność obsługi programów MS Windows oraz Office,
  • dyspozycyjność,
  • bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin,
  • umiejętność zachowanie tajemnicy zawodowej.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy,
  • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz ich aktualizacja u osób ubiegających się o przyznanie pomocy, w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa,
  • kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej,
  • prowadzenie dokumentacji rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  • wprowadzenie wniosków, wywiadów środowiskowych oraz pozostałych danych do systemu komputerowego,
  • prowadzenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców,
  • pełna informacja i udzielenie porad osobom zgłaszających się do Ośrodka,
  • pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie  działań samopomocowych,
  • współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania negatywnych zjawisk społecznych,
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bulkowie,
  • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw z zakresu pomocy społecznej,
  • sporządzenie list płac i przelewów realizowanych spraw podopiecznych,
  • przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań,
  • prowadzenie korespondencji, niezbędnych pism dotyczących podejmowanych spraw, w tym skierowań do Domów Pomocy Społecznej, od wołań od decyzji administracyjnych i innych, wynikających z przepisów prawa,
  • przygotowanie projektów pomocowych, wynikających z rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego,
  • nawiązywanie współpracy, inicjowanie i wdrażanie nowych form pomocy mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych.

4. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320),
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
   w wymiarze jednego etatu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na  parterze  budynku przy ul. Szkolnej 1 w Bulkowie. Budynek posiada podjazd dla osób
z niepełnosprawnością. Nie posiada windy.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą  przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym oraz na pracy w terenie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 roku, do godz. 14,  pokój 20 (Biuro Podawcze)  na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 609 222 804.

 Osoba do kontaktu: Aniela Kopaczewska.

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie działający poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą korespondencyjną, pisząc na adres wymieniony w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu: przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 4. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji wykraczających poza ustawowy katalog lub obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru. Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło
  do momentu jej wycofania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.