Aktualności


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282) Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2012 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie z dnia 06 kwietnia 2012 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym
   na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
   do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • biegła znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych;

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości;
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 • doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
 • biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 • umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 • znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
 • dyspozycyjność,
 • bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie,

2) przygotowanie danych do sprawozdań finansowych i statystycznych,

3) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: Urząd Wojewódzki, GUS, MRiPS, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków,

3) przygotowanie danych do rozliczeń z ZUS i US,

4) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników jednostki,

5) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

6) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań zleconych,

7) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

8) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

9) przygotowanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji i konkursów,

10) przygotowanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

11) odpowiedzialność za pracę związaną z działalnością finansowo – księgową jednostki,

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320),
 2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
  w wymiarze jednego etatu,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na  parterze  budynku przy ul. Szkolnej 1 w Bulkowie. Budynek posiada podjazd dla osób
z niepełnosprawnością. Nie posiada windy.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą  przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 roku, do godz. 14,  pokój 20 (Biuro Podawcze)  na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem   naboru   można    zapoznać  się  w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej 1 w Bulkowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 13, 26 Osoba do kontaktu: Aniela Kopaczewska.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie  z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo i tablicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie działający poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w celu realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych drogą korespondencyjną, pisząc na adres wymieniony w pkt 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
  w celu: przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO).
 4. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji wykraczających poza ustawowy katalog lub obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru. Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło
  do momentu jej wycofania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację tego celu.