Aktualności


Nabór na wolne stanowisko – Asystent Rodziny

Data:
Kategoria: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09 – 454  Bulkowo poszukuje kandydatatki na stanowisko ASYSTENTA RODZINY (umowa o pracę  1 etat)

OD KANDYDATÓW/TEK OCZEKUJEMY: SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, CO DO WYKSZTAŁCENIA, o którym mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

  • kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
  • kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
  • kandydat/ka nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • kandydat/ka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych;
  • kandydat/ka posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

DODATKOWE OCZEKIWANIA:

· dyspozycyjność,
· samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
· komunikatywność, zaangażowanie, odporność na sytuacje stresowe,
· umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
· prawo jazdy kat. B.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i wkonsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych
5) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
6) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
8) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
9) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;
10) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 20l6 r. o wspieraniu kobiet  i rodzin „Za życiem”;
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  i rodzin;
12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół rok i przekazywanie tej oceny podmiotowi,
15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
16) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa wart. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Cv i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
5. Oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego.
6. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu wykonawczego.
7. Oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny w GOPS w Bulkowie.
8. Oświadczenie dotyczące informacji o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz o zapoznaniu się z informacją o przysługujących na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawach.

UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY MAJA BYĆ PODPISANE ZAŚ KOPIE DOKUMENTÓW OPATRZONE KLAUZULA: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kompletne dokumenty należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09 – 454 Bulkowo do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny”.

Bulkowo, dnia 26 maja 2022 r.

 Izabela Zuchora

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie