Aktualności


Nabór na wolne stanowisko – inkasenta

Data:
Kategoria: Aktualności

KIEROWNIK GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZY URZĘDZIE GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA

STANOWISKO-INKASENTA

(w wymiarze ½ etatu)

 

1 . Wymagania niezbędne:

a) posiadanie polskiego obywatelstwa ,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d) brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie a w szczególności za przestępstwa karnoskarbowe,

e) posiadanie prawa jazdy kategoria B oraz własnego samochodu,

f) dobra znajomość terenu gminy Bulkowo,

g) wykształcenie min. zawodowe.

 

2 . Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi urządzeń elektronicznych,

b) sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków,

c) wysoka kultura osobista,

d) brak nałogów,

e) umiejętność pracy w zespole i terenie,

f) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.

g) dobra umiejętność organizacji pracy

Przewidywane zatrudnienie od 16.09.2020 r.

 

3 . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Pobieranie opłat za wodę i wystawianie faktur za pomocą przenośnego komputera HP iPAQ,

b) Plombowanie wodomierzy i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji plombowań,

c) Dokonywanie sprawdzeń poprawności działania przyłącza w tym wodomierza oraz wykrywanie nielegalnych poborów wody,

d) Przekazywanie bieżącej informacji o stanie wodomierzy,

e) Rozwieszanie ogłoszeń Gospodarki Komunalnej na terenie gminy Bulkowo,

f) Wykonywanie innych poleceń kierownika Gospodarki Komunalnej.

 

4 . Wymagane dokumenty:

– życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

– list motywacyjny;

– ksero prawa jazdy;

– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

– kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy;

– kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kopię dowodu osobistego);

– pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych;

– pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione nieumyślnie;

– pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia

 14 września 2020 roku, do godz.  10.00, pokój nr 7   lub pod adresem:

Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo

09-454 Bulkowo

ul.Szkolna 1

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 „ Nabór na wolne stanowisko inkasenta”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ul. Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu  24  265 23 48 wew.12

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie  po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bulkowo.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 , poz.926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 z póź. zmianami)”.