Aktualności


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

       Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnych, ochrony środowiska i przyrody.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

1.                  Wymagania niezbędne:

1.1.     obywatelstwo polskie;

1.2.     pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

1.3.     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;

1.4.     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

1.5.      nieposzlakowana opinia;

1.6.      posiadanie wyższego wykształcenia;

1.7.     biegła znajomość programów komputerowych niezbędnych do pracy na danym stanowisku;

1.8.     dobra znajomość  procedury administracyjnej.

2.                  Wymagania dodatkowe:

2.1.            znajomość przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku:

2.1.1.      ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;

2.1.2        ustaw „Prawo ochrony środowiska” , „Ustawy o ochronie przyrody” i „Prawo wodne”

2.1.3        ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych;

2.2.     znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2.3.     staranność i wnikliwość w przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji.

2.4.     odpowiedzialność i systematyczność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Sprawy rolne:

3.1.1. Nadzór nad ochroną roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami.

3.1.2. Realizacja obowiązków w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich.

3.1.3. Podejmowanie działań w zakresie zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.

3.1.4. Profilaktyka weterynaryjna i upowszechnianie informacji.

3.1.5. Wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie prawa łowieckiego.

3.1.6. Realizacja zadań związanych  z lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

3.1.7. Pomoc właścicielom upraw dotkniętych zniszczeniem  / klęski żywiołowe/.

 

3.2. Sprawy z zakresu ochrony środowiska:

3.2.1.        Realizacja zadań gminnych wynikających z  „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

3.2.2.        Realizacja zadań gminnych wynikających z  ustawy „Prawo ochrony środowiska”, w tym opracowywanie programów ochrony środowiska oraz ich aktualizacja.

 

3.3.      Sprawy z zakresu ochrony przyrody:

3.3.1          Realizacja zadań gminnych wynikających z  „Ustawy o ochronie przyrody”.

3.3.2.        Prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

3.4.             Inne zadania – wykonywanie zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne”.

 

4. Wymagane dokumenty:

4.1.            list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);

4.2.            kserokopie świadectw pracy ( jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3.            kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4.            oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego  stanowiska;

4.5.            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6.            oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7.            oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8.            inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

 5. Warunki  pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze  budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą na komputerze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 roku, do godz. 14.00, pokój 19 na adres:

Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. rolnych, ochrony środowiska i przyrody   w Urzędzie Gminy  Bulkowo”.

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem   naboru   można    zapoznać  się  w   Urzędzie  Gminy  Bulkowo   przy ulicy

Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu : 24 265 20 13 wew. 15.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie  z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

           

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
  2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a)                 przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b)                 inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

       4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)                  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)                 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)                  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)                 prawo do usunięcia danych osobowych;

e)                  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.