Aktualności


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. edukacji w Urzędzie Gminy Bulkowo.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

1.        Wymagania niezbędne:

1.1.     obywatelstwo polskie;

1.2.     pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

1.3.     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;

1.4.     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

1.5.      nieposzlakowana opinia;

1.6.      posiadanie wyższego wykształcenia;

1.7.     biegła znajomość programów komputerowych niezbędnych do pracy na danym stanowisku;

1.8.     dobra znajomość  procedury administracyjnej.

2.                  Wymagania dodatkowe:

2.1.            znajomość przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku:

2.1.1.      ustawy Prawo oświatowe;

2.1.2        ustawy o systemie oświaty;

2.1.3        ustawy Karta Nauczyciela

2.1.4        ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych;

2.2.     znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2.3.     staranność i wnikliwość w przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji.

2.4.     odpowiedzialność i systematyczność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie  dowozu  uczniów do szkół.

3.2. Uzgadnianie arkuszy organizacyjnych szkół.

3.3. Sporządzanie  projektów Uchwał Rady Gminy  dotyczących spraw oświatowych oraz    przygotowywanie niezbędnych dokumentów tj:

3.3.1. sieć szkół,

3.3.2. obwody szkół,

3.3.3. likwidacja, przekształcenie szkoły,

3.3.4. regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków wynikających ze stosunku pracy,

3.3.5. tygodniowy wymiar godzin – stanowiska kierownicze w szkołach.

3.4. Prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół.

3.5. Sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli:

3.5.1. przyjęcie i sprawdzenie wniosku o awans,

3.5.2. ustalenie terminu egzaminu,

3.5.3. powołanie komisji egzaminacyjnej,

3.5.4. przygotowanie dokumentacji,

3.5.5. wydanie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego,

3.5.6. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

3.6. Sprawy związane z konkursem na dyrektora szkoły.

3.7. Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów

3.7.1 przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o stypendia szkolne i zasiłek szkolny,

3.7.2. sprawdzenie kompletności wniosku,

3.7.3. przekazanie wniosku do Komisji Stypendialnej,

3.7.4. udział w pracach Komisji Stypendialnej,

3.7.5. wydanie decyzji.

3.8. Współpraca z pracodawcami w zakresie przygotowania zawodowego i nauki zawodu młodocianych pracowników:

3.8.1.przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia,

3.8.2.wydanie decyzji pracodawcy,

3.8.3.sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis.

3.9. Występowanie z wnioskiem   do Kuratorium Oświaty o przekazanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, rozliczanie przekazanych środków.

3.10. Wprowadzanie do systemu SIO danych dziedzinowych zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej.

3.11. Składanie wniosków i sporządzanie sprawozdań (rozliczeń) z:

3.11.1.udzielonej dotacji celowej na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

3.11.2.udzielonej dotacji przedszkolnej,

3.11.3.programów rządowych.

3.12. Prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną i dokształcaniem nauczycieli oraz oceną pracy dyrektorów szkół.

3.13. Współpraca z rodzicami w sprawie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli integracyjnych i szkół specjalnych:

3.13.1.wydawanie i przyjmowanie wniosków,

3.13.2. sporządzanie umów,

3.13.3. rozliczanie kosztów dowozu.

3.14. Prowadzenie spraw związanych z lokalnym programem wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Bulkowo:

3.14.1. stypendia Wójta Gminy,

3.14.1 nagrody Wójta Gminy.

3.15.Współpraca ze związkami zawodowymi, Kuratorium Oświaty, PSSE i innymi instytucjami w zakresie spraw oświatowych.

 

4.            Wymagane dokumenty:

4.1.            list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);

4.2.            kserokopie świadectw pracy ( jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3.            kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4.            oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego  stanowiska;

4.5.            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6.            oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7.            oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8.            inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 5. Warunki  pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze  budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą na komputerze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  lub przesłać  w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku, do godz. 14.00, pokój 19 na adres:

Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. edukacji w Urzędzie Gminy  Bulkowo”.

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem   naboru   można    zapoznać  się  w   Urzędzie  Gminy  Bulkowo   przy ulicy

Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu : 24 265 20 13 wew. 15.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie  z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.      

                       Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
  2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a)                 przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b)                 inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

       4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6. Mają Państwo prawo do:

a)                  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)                 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)                  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)                 prawo do usunięcia danych osobowych;

e)                  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.