Aktualności


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i  sportu.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • biegła znajomość programów komputerowych niezbędnych do pracy na danym stanowisku;
  • dobra znajomość procedury administracyjnej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość przepisów ustaw niezbędnych do pracy na danym stanowisku:
   • ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych;
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  • znajomość podstawowych zagadnień ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
  • znajomość struktury organizacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminie Bulkowo  i powiecie płockim,
  • staranność i wnikliwość w przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji.
  • odpowiedzialność i systematyczność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Współpraca z Urzędem Pracy (m.in. zatrudnianie bezrobotnych w ramach stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych). Pisanie wniosków, rozliczanie czasu pracy, oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu stażu.
  • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.
  • Współpraca z Sądem (przekazywanie do publicznej wiadomości informacji i zawiadomień Sądu i innych organów).
  • Prowadzenie spraw z zakresu zatrudniania, nadzoru oraz prowadzenie dokumentacji osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. Współdziałanie z kuratorami sądowymi.
  • Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca z jednostkami OSP z terenu gminy Bulkowo i na szczeblu powiatowym oraz PSP w Płocku.
  • Prowadzenie działań z zakresu promocji gminy, jej walorów turystycznych i krajobrazowych.
  • Koordynowanie przygotowania materiałów, tekstów, gromadzenie dokumentacji fotograficznej i tekstowej realizowanych inwestycji oraz wydarzeń kulturalnych, sportowo-pożarniczych i innych, w których uczestniczy Gmina Bulkowo.
  • Współpraca z mediami (w tym Kurier Gminy Bulkowo) w zakresie przekazywania informacji, artykułów, życzeń, ogłoszeń po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.
  • Prowadzenie i aktualizacja bazy adresowej instytucji oraz osób publicznych.
  • Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych przez Urząd Gminy Bulkowo.
  • Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Bulkowo.
  • Zamawianie i gospodarowanie materiałami biurowymi.
  • Zastępstwo w czasie nieobecności (tj. szkolenie, urlop, zwolnienie lekarskie) pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej (CEIDG).
 4. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
  • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie osobowych może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 1. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z pracą na komputerze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 04 lutego 2021 roku, do godz. 15, pokój 23 (Biuro Podawcze) na adres:

Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. organizacyjnych, promocji i sportu.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy

Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);
  2. inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.
 • Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.