Aktualności


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnej

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

KIEROWNIK GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZY URZĘDZIE GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1510), Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnej.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe,  preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do pracy na danym stanowisku:
– ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
– znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
– znajomość podstawowych zagadnień ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,

– znajomość podstawowych zagadnień ustawy Prawo Wodne,

– znajomość podstawowych zagadnień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w administracji samorządowej,

– prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Zakres obowiązków:

– przygotowanie umów i porozumień z zakresu gospodarki komunalnej;

– systematyczne badanie wody i ścieków;

– komputerowe naliczanie opłat za pobór wody odbiorcom indywidualnym i na podstawie wykazów zużycia wody sporządzonych przez inkasenta;

– windykacja należności z tytułu dostarczonej wody i odebranych ścieków;

– prowadzenie ewidencji umów za czynsz mieszkalny i użytkowy mienia komunalnego;

– nadzór nad stacjami ujęć wody, sieciami wodociągowymi;

– prowadzenie książek stacji uzdatniania wody i rejestru awarii;

– prowadzenie spraw związanych z ewidencją i kontrolowaniem zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

– przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

– przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie dziennika pism przychodzących;

– informowanie konserwatora oświetlenia ulicznego o powstałych awariach oraz o czasowym przestawianiu funkcjonowania oświetlenia ulicznego;

– inne prace zlecone przez Kierownika Jednostki.

4.  Wymagane dokumenty:

4.1. list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie   do  08.05.2023r., do godz. 14:00, pokój 7 lub na adres: Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 pok. 7 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 12.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest gminna samorządowa jednostka organizacyjna Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo, którą reprezentuje Kierownik, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, NIP 147003237.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia 2016/679 – RODO), które określają zakres danych, których administrator ma prawo żądać od kandydata. Przekazanie w dokumentach dotyczących naboru dodatkowych danych osobowych, w tym obejmujących szczególne kategorie (dane wrażliwe), w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia naboru lub do momentu wycofania zgody przez co rozumie się również rezygnację z uczestnictwa w naborze.

5) Odbiorcami danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mogą być dostawcy usług doradczych, prawnych.

6) W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w określonych przypadkach – prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do usunięcia danych.

7) Podanie danych w celu wzięcia udziału w naborze jest dobrowolne. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodnie z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych osobowych nie jest obowiązkowe.

8) Jeżeli Państwa dokumenty aplikacyjne obejmują dane osobowe inne niż wyżej wskazane lub szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, np. dane dotyczące zdrowia, związków zawodowych itp., w celu uniknięcia wątpliwości prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb naboru prowadzonego przez Gospodarkę Komunalną przy Urzędzie Gminy Bulkowo. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie”.