Aktualności


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Data:
Kategoria: Aktualności

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe, preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość następujących aktów prawnych:

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

– rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,

–  ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

– ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

– ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

– rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie  ewidencji gruntów i budynków,

– ustawa z dnia 8 marca 1990  o samorządzie gminnym,

–  ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie – mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji komputerowej podatników podatku: rolnego, leśnego, nieruchomości, wg programu podatkowego.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz ustalania inkasa, inkasentów i ich wysokości.
 3. Planowanie dochodów z podatków i opłat do budżetu gminy.
 4. Przygotowywanie decyzji w sprawach podatkowych, w tym stosowania ulg:

a. ulgi z tytułu nabycia gruntów ,

b. ulgi inwestycyjne z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich,

c. ulgi z tytułu umorzenia zaległości podatkowych,

d. ulgi z tytułu odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty zaległości podatkowej i umorzenia odsetek,

 1. Sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej de minimis w rolnictwie.
 2. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych  skutków z obniżek i zwolnień Rady Gminy.
 3. Wydawanie zaświadczeń: o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach, stanie zaległości i innych.
 4. Rozliczanie sołtysów z poboru inkasa zobowiązań podatkowych.
 5. Dokonywanie kontroli prawidłowości opodatkowania na miejscu i w terenie.
 6. Analiza składanych informacji na podatek od nieruchomości, wzywanie do korekty oraz dokonywanie korekt tych informacji.
 7. Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i przygotowywanie decyzji w tych sprawach.
 8. Sporządzanie listy wynagrodzeń dla sołtysów, do wypłaty po każdej racie podatku.
 9. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi stanowiącymi dochód gminy.
 10. Dokonywanie i rozliczanie się z  poboru opłaty targowej.
 11. Odpowiedzi na pisma różnych instytucji i współpraca z nimi.
 12. Wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu obwieszczeń o oszacowaniu nieruchomości rolnych i licytacji komorniczych.
 13.  Wszystkie sprawy związane z obsługą i ze zwrotem podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w dwóch turach w roku. ( dokładny opis  prac stanowi załącznik do umowy zlecenia zawartej pomiędzy pracownikiem a Wójtem Gminy ).
 14. Załatwianie interesantów w sprawach podatkowych i innych.
 15. Wydawanie oświadczeń o  pracy w gospodarstwie  rolnym do KRUS i ZUS oraz wydawanie oświadczeń o  kształtowaniu ustroju rolnego do notariatów.
 16. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

4. Wymagane dokumenty:

4.1.list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2022r poz. 1510.);

 4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy:

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, woj. mazowieckie.

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie   do 24.01.2023r. do godz.10ºº, pokój 19  lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo  ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008
o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.