Aktualności


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat, pierwsza umowa na czas określony.

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
1.6. nieposzlakowana opinia,
1.7. ukończone studia wyższe, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, gospodarka  przestrzenna lub planowanie przestrzenne,
1.8. biegła znajomość obsługi programów komputerowych,
1.9. znajomość przepisów prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, samorządu gminnego, Prawa budowlanego, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji  publicznej, o dostępności ustawy antysmogowej,
1.10. znajomość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo.

2. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie – co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej lub publicznej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawy rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy.

2. Przygotowywanie i przeprowadzenia procedury uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Przygotowywanie i przeprowadzenia procedury uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Wydawanie i podpisywanie zaświadczeń z  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

6. Wydawanie i podpisywanie opinii urbanistycznych.

7. Opracowywanie opinii o zgodności przedkładanych wstępnych projektów podziału z mpzp czy studium – postanowienia.

8. Prowadzenie rejestru spraw – decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

9. Opiniowanie zgodności z mpzp i suikzp wystąpień Starosty w sprawach związanych z udzieleniem koncesji na wydobywanie kopalin.

10. Inicjowanie prac związanych z planowaniem i rozwojem gminy.

11. Prowadzenie działań mających na celu promocję terenów inwestycyjnych.

12. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie

pozyskiwania inwestorów.

13. Udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania na terenie gminy

Bulkowo.

Sprawy z zakresu prawa budowlanego, w tym:

  1. Gromadzenie i przechowywanie pozwoleń na budowę przekazywanych przez Starostę

Płockiego oraz zawiadomień o odbiorze obiektów przekazywanych przez PINB.

  1. Współpraca z organami Starostwa Powiatowego  i PINB  w sprawach dotyczących

realizacji prawa budowlanego.

  1.  Udzielanie informacji w zakresie prawa budowlanego i warunków technicznych

wykonywania robót budowlanych  i usytuowania budynków i budowli.

Pozostałe zadania:

1. Nadzór nad realizacją Programu Czyste Powietrze (współpraca z WFOŚ, wymiana korespondencji, sprawozdawczość, współpraca z pracownikiem przyjmującym wnioski).

2. Realizacja zapisów ustawy antysmogowej (kontrole, sprawozdawczość, zawieranie umów na wybór firmy na badanie próbek jakości popiołu).

3. Przygotowanie do wdrożenia planu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

4. Wymagane dokumenty:

4.1.list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020r poz. 1320 ze zm.);

4.2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach- wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO.

5. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 15.11.2022r., do godz. 15:00, pokój 19 lub na adres: Urząd Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego  w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE20016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6) Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.