Aktualności


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Data:
Kategoria: Aktualności

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w dniu 14 lutego 2024r. została wydana decyzja stwierdzająca nabycie przez Powiat Płocki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn.

zm.) prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – część drogi powiatowej

nr2932W Blichowo-Łubki-Nadułki, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 264 o pow. 1,13 ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji Nr 88/P/2024 (znak: SPN-P.7533.120.2023.JS) w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Oddział w Delegaturze w Płocku (Płock, ul. Kolegialna 15, piętro I, pok. 133, tel. 24 235-11-23).

Pobierz obwieszczenie