Aktualności


OGŁOSZENIE

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Bulkowo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo został wywieszony na okres 21 dni tj. w dniach 15.12.2020 r. – 5.01.2021 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia: – obręb Worowice, działka nr ew. 84/1 o pow. 1,12 ha.

ZARZĄDZENIE Nr 110/2020

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w Worowicach i ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.1990) Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę działkę stanowiącą własność Gminy Bulkowo.

§ 2.1 Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Bulkowo, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Wysokość minimalnej stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów gminnych w Worowicach – działka nr ew. 84/1 o pow. 1,12 ha ustalić na kwotę 633,00 zł rocznie.

 1. Stawka czynszu dzierżawnego może być corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły – publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. W przypadku, gdy wskaźnik ten będzie wynosił zero lub będzie ujemny, czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.

§ 4. Wydzierżawienie gruntów określonych w § 3.1 następuje na okres do trzech lat na rzecz wnioskodawcy, w celu posadowienia pasieki pszczelej i uprawę roślin miododajnych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2020

Wójta Gminy Bulkowo z dnia 11 grudnia 2020 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony

Wójt Gminy Bulkowo, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Działka ewidencyjna oznaczona nr ew. 84/1 o powierzchni 1,12 ha położona w Worowicach obręb 0033, stanowi własność Gminy Bulkowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW PL1P 00062430/0 przez Sąd Rejonowy w Płocku – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Opis nieruchomości:
  Działka gminna nr ew. 84/1 posiada kształt rombu, jednym bokiem przylega do drogi gminnej. Zgodnie z ewidencją gruntów odnośnie działki figuruje zapis  Br-RIIIb – 1,12 ha.
 3. Przeznaczenie nieruchomości:
  Działka gminna nr ew. 84/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo zatwierdzonym uchwałą nr 105/XI/12  Rady Gminy Bulkowo z 7.02.2012r. przedmiotowa działka położona jest na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania i istniejącego zainwestowania funkcją produkcyjno-składową. Przedmiotowa działka położona jest w fragmencie na terenie otoczenia wpisanego do rejestru zabytków (pas około 10 metrowy działki od strony zespołu dworskiego).
  Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę Nr 260/XXXIV/18 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017-2025. Przedmiotowa działka nie leży w strefie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji, która zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
 4. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat na rzecz wnioskodawcy – w celu posadowienia pasieki pszczelej oraz uprawę roślin miododajnych.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w dzierżawę z dniem zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
  Kwota czynszu dzierżawnego – w wysokości 633,00 zł rocznie.
 7. Termin wnoszenia opłat:
  Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego płatna do 30 września każdego roku.
 8. Zasady aktualizacji opłat:
  Stawki czynszu dzierżawnego mogą być corocznie waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły – publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. W przypadku, gdy wskaźnik ten będzie wynosił zero lub będzie ujemny, czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 15.12.2020 roku do dnia 5.01.2021 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bulkowo o także na stronie internetowej urzędu: www.bulkowo.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej (Tygodnik Płocki – wydanie z dnia 15.12.2020 roku.