Aktualności


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Bulkowo, dnia 21 grudnia 2021 r.

 Wójt Gminy Bulkowo

Działając na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo

L.p. Obręb geodezyjny Oznaczenie nieruchomości – nr działki Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza nieruchomości netto /w zł/ Wadium

/w zł/

Minimalne postąpienie
1. 0033 84/9 1284 32 355,00 3 236,00 324,00
2. 0033 84/10 1308 34 137,00 3 414,00 342,00
3. 0033 84/11 989 24 030,00 2 403,00 241,00
4. 0033 84/12 925 29 133,00 2 913,00 292,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 3.03.2021 r.

Drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 2.09.2021 r.

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż położone są w miejscowości Worowice. Dla w/w  działek prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00064456/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo. Nieruchomości wystawione  na sprzedaż nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo Nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992r., który to plan obowiązywał do 2003r. oraz w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Nr 237/XXXI/02 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30.09.2002r. oraz zmianą Studium w zakresie elektrowni wiatrowych zatwierdzonego uchwałą Nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 07.02.2012r., przedmiotowe działki położone są na terenach adaptacji, przekształceń porządkowania i intensyfikacji układu urbanistycznego o dominacji funkcji mieszkaniowo usługowej. Przedmiotowe działki położone są w fragmencie na terenie otoczenia wpisanego do rejestru zabytków (pas około 10 metrów od strony zespołu dworskiego).

Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę Nr 260/XXXIV/18 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bulkowo na lata 2017-2025. Wyżej wymienione działki nie leżą w strefie o ustanowieniu obszaru rewitalizacji, która zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leżą w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Zbywane nieruchomości położone są przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. W sąsiedztwie działek jest budynek mieszkalny i grunty niezabudowane. Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawa i krzewami. Nad częścią działki 84/9 przebiega linia energetyczna. Ponadto na działce 84/9 znajduje się stary budynek gospodarczy z cegły pełnej. Na działce 84/11 jest piwnica porośnięta zaroślami.

Nieruchomości objęte sprzedażą powstały z działki dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy dotycząca budowy czterech budynków jednorodzinnych.

Nieruchomości są wolne od obciążeń hipotecznych, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

mapa działek

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Gminy.

Przetarg na zbycie działek o nr ewidencyjnych; 84/9, 84/10, 84/11, 84/12 odbędzie się
w dniu 1 lutego 2022 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.
 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.),  postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoby, które zgłoszą się w dniu przetargu będą musiały okazać się dowodem osobistym  w celu stwierdzenia tożsamości, przedstawić do wglądu dowód wpłaty wadium oraz wpisać się na listę uczestników przetargu. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego  osoby te będą musiały okazać się paszportem.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 27 stycznia 2022 roku (czwartek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bulkowo nr: 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg – dz.nr (podać nr działki) – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek  razy wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się w dniu i miejscu przetargu lub stawiając się do   przetargu nie dokona postąpienia albo nie stawi się w dniu i w miejscu wyznaczonym na zawarcie umowy lub stawiając się nie zawrze umowy lub odmówi jej zawarcia – wadium przepada a Gmina zachowuje prawo do zatrzymania wadium.

W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100). Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

Koszty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.) ponosi w całości Nabywca nieruchomości.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać  jak niżej:

  1. Pani Aniela Kopaczewska – Sekretarz Gminy, tel. 24 265-20-13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
  2. Pani Elżbieta Goleniewska – Inspektor ds. Komunalnych i realizacji programów gminnych –  tel. 24 265-20-13 wew. 10, e.goleniewska@bulkowo.pl

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bulkowo.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej .

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej tj. Tygodnik Płocki – wydanie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wójt Gminy Bulkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.