Aktualności


Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 39  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 ze zm.) oraz  rozdziału 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Bulkowo  o g ł a s z a   drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo  – dwór oraz park dworski w Nadułkach  (pierwszy przetarg odbył się w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo  w dniu 12.03.2020 r. o godz. 10.00 i zakończył się wynikiem negatywnym):

1. Obręb  NADUŁKI  – zabudowana nieruchomość  gminna oznaczona  nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha.   Dla nieruchomości nr ew. 11/19 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr KW PL1P 00077571/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

2. Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gminna  położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, trasa  Bulkowo – Góra. Działka nie jest ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się wpisany do gminnej ewidencji zabytków dwór murowany parterowy z poddaszem użytkowym. Ponadto na działce usytuowana jest zabudowa gospodarcza. Dwór i zabudowania gospodarcze znajdują się w parku dworskim  wpisanym do rejestru zabytków.

Informujemy, że obecnie trwają prace projektowe budowy elektroenergetycznej sieci kablowej  nN-0,4. Kolejny etap inwestycji będzie polegał na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV i demontażu elektroenergetycznej sieci napowietrznej, przez inwestora którym będzie ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

– Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992 r., który to plan  obowiązywał  do 2003r. oraz  w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonym uchwałą nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z 07.02.2012 r., przedmiotowa działka nr ew.  11/19 położona jest w parku dworskim  z końca XIX wieku wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego: 6, data wpisania: 24.08.1976r. Obecnie na w/w działce znajduje się dwór z pocz. XX wieku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków. Dwór ten ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków założonej 15 czerwca 2016 r.

W zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie prace i roboty przy zabytkach, w jego strefie konserwatorskiej i w sąsiedztwie muszą być prowadzone za zezwoleniem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na mocy ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę nr 260/ XXXIV/18 z dnia 27 marca  2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata  2017-2025. Przedmiotowa działka nie leży w strefie o ustanowieniu  obszaru rewitalizacji,  który zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

– W budynku gminnym (dworku) przez wiele lat funkcjonowała szkoła podstawowa,  która z dniem 30 sierpnia 2012 r. uległa  likwidacji.

– Aktualnie w budynku gminnym (dworku) w jednym lokalu zamieszkuje najemca. Z chwilą podpisania aktu notarialnego przez nowego właściciela nieruchomości (nabywcę ), najemca otrzyma lokal zastępczy – na podstawie podpisanego  porozumienia i oświadczenia notarialnego o poddaniu się dobrowolnej egzekucji.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości : pięć  lat  od daty nabycia nieruchomości.

5. Informacja o przeznaczeniu do zbycia  – nieruchomość przeznacza się  do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Gminy.

6. 1. Cena wywoławcza nieruchomości : W oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy majątkowego, cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości nr ew. 11/19  po zastosowaniu 50% obniżki od wartości gruntów (grunty – wpisane do rejestru zabytków) oraz obniżki dokonanej przez Wójta Gminy Bulkowo zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 z dnia 12 maja 2020 r., wynosi 523 000,00 zł (pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

2.Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

7. Obciążenia nieruchomości: nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Zawarta jest umowa najmu z jednym najemcą. Z chwilą sprzedaży najemca  otrzyma lokal zastępczy.

Gmina Bulkowo wyraziła zgodę na wejście przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku na teren nieruchomości, celem przebudowy i demontażu elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

9. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r., o godz. 10.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

10.W przetargu mogą brać udział osoby, które  wniosą wadium w terminie  określonym w ogłoszeniu o przetargu (z zastrzeżeniem par. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

10. a/ Osoby, które zgłoszą się w dniu przetargu będą musiały okazać się dowodem osobistym  w celu stwierdzenia tożsamości, przedstawić do wglądu dowód wpłaty wadium oraz wpisać się na listę uczestników przetargu.

10. b/ W licytacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które wpłaciły wadium i wpisały się na listę.

11. a/ Wysokość wadium ustala się na kwotę 30 000,00 zł  – słownie:  trzydzieści tysięcy  złotych

       b/ wadium w określonej wysokości należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Bulkowo:

BS Staroźreby 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030, w terminie, aby wpłynęło na  konto Gminy najpóźniej  do dnia 8 lipca 2020 r.

c/ wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Pozostałym  uczestnikom  przetargu  wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź        zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

d/ w przypadku, gdy uczestnik nie stawi się w dniu i miejscu przetargu lub stawiając się do przetargu nie dokona postąpienia – wadium przepada, a Gmina zachowuje prawo do zatrzymania wadium.

Kandydaci na nabywcę przedmiotowej nieruchomości winni posiadać na dzień przetargu (przedłożyć komisji przetargowej) uzgodniony  z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków  program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości- art. 25 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm).

         Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w umowie sprzedaży przedmiotowego zabytku   wpisanego do rejestru zabytków, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku będzie  nałożony  na nabywcę  obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie  niezbędnych prac konserwatorskich – w zakresie  parku,  takich jak: zabiegi konserwatorskie na drzewostanie,  a w zakresie dworu : remont i rewaloryzacja.  Zalecany przez WUOZ  sposób użytkowania dworu – mieszkalny.

12. W przetargu można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania  na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób  pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską  (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w przetargu jednego ze współmałżonków wymaga okazania pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w przetargu ze środków pochodzących ze wspólnego majątku za cenę ustaloną w przetargu.

13.1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278) i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.

2. Nabycie nieruchomości przez osoby prawne  wymaga przedłożenia pełnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Nabycie nieruchomości przez Spółkę Cywilną wymaga przedłożenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. – w tym przypadku nie może być niższe niż  5230,00 zł – słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych.

16. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, wadium podlega przepadkowi. Wadium ulega również przepadkowi, w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

17. Koszty związane z zakupem nieruchomości  (notarialne, sądowe itp.) ponosi w całości nabywca nieruchomości.

18. Z dniem 26.11.2019r. upłynął termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo  w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).

19. Szczegółowe informacje o przetargu  można uzyskać  jak niżej:

  1. Pan Tomasz Kolczyński – Sekretarz Gminy, tel. 24 265-20-13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
  2. Pani Elżbieta Goleniewska – Inspektor ds. Komunalnych i realizacji programów gminnych – tel. 24 265-20-13 w 19, e.goleniewska@bulkowo.pl

20. Wójt Gminy Bulkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

21. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1,  a także zamieszczone  na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bulkowo.pl  i w Biuletynie  Informacji Publicznej oraz na:

–  ogloszenia.plock.pl

–  portalenieruchomosci.pl

–  domy.pl

–  morizon.pl

–  oferty.net

–  facebook.com

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono  w prasie codziennej   ogólnokrajowej tj. Gazecie Wyborczej – wydanie z dnia 15 maja 2020r. (na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu).