Aktualności


Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r, poz. 1990 ze zm.) oraz rozdziału 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.), Wójt Gminy Bulkowo ogłasza o II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo – dwór oraz park dworski w Nadułkach :

1. Obręb  NADUŁKI  – zabudowana nieruchomość  gminna oznaczona  nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha.   Dla nieruchomości nr ew. 11/19 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P 00077571/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.

2. Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gminna  położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej, trasa  Bulkowo – Góra. Działka nie jest ogrodzona. W centralnej części działki znajduje się wpisany do gminnej ewidencji zabytków dwór murowany parterowy z poddaszem użytkowym. Ponadto na działce usytuowana jest zabudowa gospodarcza. Dwór i zabudowania gospodarcze znajdują się w parku dworskim  wpisanym do rejestru zabytków.

Informujemy, że obecnie inwestor tj. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku uzyskał pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej  nN-0,4 na terenie w/w działki. Kolejny etap inwestycji będzie polegał na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV i demontażu elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bulkowo nr 109/XVIII/92 z dnia 16.12.1992 r., który to plan  obowiązywał  do 2003r. oraz  w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo zatwierdzonym uchwałą nr 105/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z 7.02.2012 r., przedmiotowa działka nr ew. 11/19 położona jest w parku dworskim z końca XIX wieku wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego: 6, data wpisania: 24.08.1976r. Obecnie na w/w działce znajduje się dwór z pocz. XX wieku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków. Dwór ten ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków założonej 15 czerwca 2016 r.

W zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków wszelkie prace i roboty przy zabytkach, w jego strefie konserwatorskiej i w sąsiedztwie muszą być prowadzone za zezwoleniem  i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rada Gminy Bulkowo podjęła uchwałę nr 260/ XXXIV/18 z dnia 27 marca  2018 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata  2017-2025. Przedmiotowa działka nie leży w strefie o ustanowieniu  obszaru rewitalizacji,  który zastrzega prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

W budynku gminnym (dworku) przez wiele lat funkcjonowała szkoła podstawowa, która z dniem 30 sierpnia 2012 r. uległa  likwidacji.

Aktualnie w budynku gminnym (dworku) w jednym lokalu zamieszkuje najemca. Z chwilą podpisania aktu notarialnego przez nowego właściciela nieruchomości (nabywcę), najemca otrzyma lokal zastępczy – na podstawie podpisanego porozumienia i oświadczenia notarialnego o poddaniu się dobrowolnej egzekucji.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości : pięć lat od daty nabycia nieruchomości.

5. Informacja o przeznaczeniu do zbycia – nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie rokowań.

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego i nie będą wznawiane na koszt Gminy.

6. 1. Cena wywoławcza nieruchomości: W oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy majątkowego, cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości nr ew. 11/19  po zastosowaniu 50% obniżki od wartości gruntów (grunty – wpisane do rejestru zabytków) oraz obniżki dokonanej przez Wójta Gminy Bulkowo zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 9 lutego 2021 r., wynosi 395 000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

2. Cena nieruchomości zbywanej w drodze rokowań podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem.

7. Obciążenia nieruchomości: nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Zawarta jest umowa najmu z jednym najemcą. Z chwilą sprzedaży najemca  otrzyma lokal zastępczy.

Gmina Bulkowo wyraziła zgodę na wejście przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku na teren nieruchomości, celem przebudowy i demontażu elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

9. Terminy przeprowadzonych przetargów:

Na zbycie nieruchomościodbyły się dwa przetargi ustne, nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym oraz rokowania, które również zakończyły się wynikiem negatywnym

– pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.03.2020 r.

– drugi przetarg odbył się w dniu 15.07.2020 r.

– rokowania odbyły się 18.12.2020 r.

10. Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:

1) Warunkiem przystąpienia do rokowań jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach
(w załączeniu – druk  zgłoszenia udziału w rokowaniach), które powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres  albo  firmę  oraz  siedzibę,  jeżeli  zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia zgłoszenia,

– kopię dowodu wpłaty zaliczki,

– oświadczenie,  że  zgłaszający  zapoznał się z  warunkami  rokowań i przyjmuje te  warunki bez

zastrzeżeń oraz, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

– proponowaną cenę (nie niższą niż  395 000,00 zł) i sposób jej zapłaty,

– własnoręczny podpis.

Ponadto osoby przystępujące do rokowań  winni załączyć  uzgodniony  z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków  program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania  z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości – art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020r. poz. 282 ze zm.).

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w umowie sprzedaży przedmiotowego zabytku   wpisanego do rejestru zabytków, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku będzie  nałożony  na nabywcę  obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie  niezbędnych prac konserwatorskich  – w zakresie  parku,  takich jak: zabiegi konserwatorskie na drzewostanie,  a w zakresie dworu: remont i rewaloryzacja.  Zalecany przez WUOZ  sposób użytkowania dworu – mieszkalny.

2) Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej – dwór oraz park dworski  w Nadułkach – nie otwierać przed terminem rokowań tj. przed 15 marca 2021r. – godz. 10.00 ”  w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, sala 23 (biuro podawcze) – najpóźniej do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Druk  zgłoszenia udziału w rokowaniach można uzyskać w Urzędzie Gminy Bulkowo lub na stronie internetowej: www.bulkowo.pl

11. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami  rokowań:

Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, po opublikowaniu ogłoszenia o rokowaniach.

12. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: rokowania odbędą  się w dniu 15 marca 2021r.,     o godz. 10.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.

13.1) W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę w terminie określonym                         w ogłoszeniu o rokowaniach (z zastrzeżeniem § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.).

2) Zaliczkę pobieraną tytułem  zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży ustalono w wysokości 39 500,00 zł – słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych.

Zaliczkę  należy wpłacić w pieniądzu  na konto Urzędu Gminy  Bulkowo nr: 47 9008  0005  0260 0026 2000 0030, Bank Spółdzielczy Staroźreby, Oddział Bulkowo – najpóźniej do dnia 10 marca   2021 r.               

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy

Urzędu Gminy  Bulkowo Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca, zalicza  się na poczet  ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań, zaliczka podlega przepadkowi.

15. Osoby biorące udział w rokowaniach  winny w dniu rokowań okazać  Komisji do przeprowadzenia rokowań:

– dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

16. Gmina Bulkowo zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

17. W rokowaniach można brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu rokowań lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania  na każdym etapie postępowania o rokowaniach. W przypadku osób  pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską  (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do rokowań wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w rokowaniach jednego ze współmałżonków wymaga okazania pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości w drodze rokowań ze środków pochodzących ze wspólnego majątku, zgodnie z art. 37 §1 pkt 1 ustawy  z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359) lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego.

18.1) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.

2) Nabycie nieruchomości przez osoby prawne wymaga przedłożenia pełnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

3) Nabycie nieruchomości przez Spółkę Cywilną wymaga przedłożenia umowy spółki wraz z umocowaniem do działania w jej imieniu.

19. Koszty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.) ponosi w całości nabywca nieruchomości.

20. Z dniem 26.11.2019 r. upłynął termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo  w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.).

21. Szczegółowe informacje o rokowaniach  można uzyskać  jak niżej:

  • Pan Tomasz Kolczyński – Sekretarz Gminy, tel. 24 265-20-13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
  • Pani Elżbieta Goleniewska – Inspektor ds. komunalnych i realizacji programów gminnych – tel. 24 265-20-13 wew. 19,  e.goleniewska@bulkowo.pl

22. Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1,  a także zamieszczone  na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bulkowo.pl i w Biuletynie  Informacji Publicznej oraz na:

–  ogloszenia.plock.pl

–  portalenieruchomosci.pl

–  domy.pl

–  morizon.pl

–  oferty.net

–  gratka.pl

–  facebook.com

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach zamieszczono  w prasie codziennej  ogólnokrajowej tj. Gazecie Wyborczej – wydanie z dnia 12 lutego 2021 r.  (miesiąc przed wyznaczonym terminem).

Pobierz Zgłoszenie udziału w rokowaniach