Aktualności


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data:
Kategoria: Ogłoszenia

WÓJT GMINY BULKOWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 i 221a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1320), Urząd Gminy Bulkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. spraw obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Liczba etatu – 1

Wymiar etatu – pełny etat

1.Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie, Kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.2. pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
1.4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
1.6. nieposzlakowana opinia;
1.7. posiadanie wyższego wykształcenia;
1.8. biegła znajomość obsługi programów Microsoft Office

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne,
2) doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
3) biegła umiejętność obsługi sprzętu biurowego,
4) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy
o dokumentach publicznych, ustawy o opłacie skarbowej, Kodeks wyborczy, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o stanie wojennym, ustawy o stanie wyjątkowym, ustawy o stanie klęski żywiołowej, rozporządzenia RM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz innych rozporządzeń do wymienionych wyżej ustaw.
5) dyspozycyjność,
6) bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność,  wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. obywatelskich:

 Ewidencji ludności:

1) obsługa Rejestru Mieszkańców Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji Źródło: Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Danych Kontaktowych w tym rejestracja danych, dokonywanie zmian i aktualizacji rejestrów;

2) wykonywanie zadań wynikających z obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców w tym:

a) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i czasowego,

b) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,

c) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pobyt stały i czasowy (z urzędu i na wniosek),

3) prowadzenie spraw w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, w tym przyjmowanie wniosków i nadanie numeru PESEL,

4) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania lub zameldowania osoby z miejsca pobytu stałego oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji wydanych decyzji;

Dowody osobiste

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
2) rejestracja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym,
3) wydawanie z urzędu potwierdzenia złożenia wniosku  o wydanie dowodu osobistego generowanego z systemu RDO,
4) przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych dostarczonych do Urzędu Gminy przez funkcjonariuszy Policji,
5) wydawanie dowodów osobistych,
6) przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
7) aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w aplikacji „ŻRÓDŁO” ,
8) udostępnianie w trybie jednostkowym danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
9) aktualizacja kopert osobowych,
10) prowadzenie archiwum dowodów osobistych;

Prowadzenie stałego rejestru wyborców:

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców w systemie informatycznym,

2) opracowywanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców obywateli polskich i obywateli państw członkowskich UE,

3) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach i referendach,

4) sporządzanie spisu wyborców w wyborach powszechnych i referendach,

5) sporządzanie i przekazywanie organom wyborczym informacji o stanie rejestru wyborców oraz informacji dotyczących prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

Obrona cywilna:

1) opracowanie planu obrony cywilnej gminy,

2) tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej,

3) organizowanie prac w zakresie operacyjno-obronnym,

4) zabezpieczenie materiałowo-techniczne działań organów i sił OC,

5) opracowanie niezbędnych dokumentów z zakresu obronności w szczególności propozycji decyzji, zarządzeń, wytycznych i innych dla szefa OC oraz doprowadzenie ich do wykonawców, jak również prowadzenie kontroli nad ich realizacją,

6) prowadzenie stałej znajomości stanu osobowego, wyposażenia i przygotowania sił i środków oraz materialno – technicznego zabezpieczenia przedsięwzięć obronnych OC w podległych i nadzorowanych jednostkach administracji samorządowej,

7) opracowanie dokumentacji organizacyjnej, planistycznej, szkoleniowej w zakresie realizacji zadań obronnych, planów szkoleniowych, szkoleń i świadczeń z Formacją Obrony Cywilnej oraz szkolenia podstawowego ludności,

8) prowadzenie zgodnie z przepisami i postulatami dokumentacji szkoleniowej wewnętrznej z zakresu obronności i OC, ćwiczeń, treningów, szkolenia doskonalącego, specjalistycznego i podstawowego ludności z powszechnej samoobrony oraz ewidencji materiałów szkoleniowych,

9) kierowanie i sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem, wyszkoleniem i właściwym funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania ludności oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

10) prowadzenie ewidencji świadczeń osobowych i rzeczowych dla potrzeb sił zbrojnych, jednostek zmilitaryzowanych oraz realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie pokoju i na okres zagrożenia Państwa,

11) prowadzenie kontroli nad realizacją ochrony urządzeń i ujęć wodnych, awaryjnych,

12) przestrzeganie instrukcji o gospodarowaniu sprzętem obrony cywilnej w zakresie planowania, magazynowania przechowywania, konserwacji, ewidencji, wybrakowania oraz nadzór i kontrola nad gospodarką sprzętem OC,

13) planowanie, rozdział i realizacja limitu finansowego nad realizacją zadań OC,

14) kierowanie pracami związanymi z powoływaniem ludności do  formacji OC, nadawaniem przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego oraz sprawami związanymi z organizacją i przygotowaniem się OC do wykonywania zadań w okresie pokoju, zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,

14) organizowanie współdziałanie z jednostkami wojskowymi, zmilitaryzowanymi i paramilitarnymi w zakresie dzielenia wzajemnej pomocy w realizacji zadań OC,

15) Przygotowanie oraz organizowanie planowanej ewakuacji ludności oraz na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

16) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

17) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

18) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

19) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń do celów przeciwpożarowych,

20) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów; dzień dobry,

21) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw obiektom, tj. ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym.

 Zarządzanie kryzysowe:

 

1)     Zapewnienie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wykonywanie zadań w ramach działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a w szczególności:

   • całodobowe alarmowanie członków GZZK, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowanie prowadzonych czynności,
   • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
   • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
   • współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
   • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne,
   • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

2)     Realizacja i stała aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego,

3)     zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych, na terenie gminy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,

4)     prowadzenie oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami prowadzonymi w gminie zgodnie z rocznym planem działania,

5)     tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania oraz ustalenie procedur zarządzania i ich uruchamianie w sytuacjach kryzysowych,

6)     gromadzenie informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania, sytuacjom kryzysowym, uaktualnianie odpowiednich baz danych,

7)     ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo ochronnych w razie zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń,

8)     organizowanie systemu łączności dla potrzeb zarządzania,

9)     planowanie, wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania gotowości obronnej,

10)  koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo – obronnych przez gminne jednostki organizacyjne i podległe podmioty gospodarcze w zakresie dostaw usług i innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych,

11)  monitorowanie komunikatów meteorologicznych oraz o innych zagrożeniach centrów zarządzania kryzysowego,

12)  Włączanie się w pracy komisji szacowania strat rolniczych (susza, przymrozki, inne niekorzystne zjawiska meteorologiczne).

5.      Wymagane dokumenty:

4.1.    list motywacyjny oraz CV wg wzoru osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierające informacje, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020r poz. 1320 ze zm.);

4.2.   kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

4.3.   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.4.   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

4.5.   oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.6.   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

4.7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

4.8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenie, o którym mowa w pozycji 4.7 może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych
do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO.

6. Warunki pracy

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska pracy objętego naborem mieści się na I piętrze budynku Urzędu Gminy Bulkowo.

Praca na stanowisku wiąże się z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2022 roku,
do godz. 15:00, pokój 23 (Biuro Podawcze)
 lub na adres:

Urząd Gminy Bulkowo

ul. Szkolna 109-454 Bulkowo

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. spraw obywatelskich, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Bulkowo”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z  regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 265 20 13 wew. 24

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bulkowo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bulkowo.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Bulkowo działający poprzez Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Bulkowo inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@bulkowo.pl

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);

b) inne dane podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.

6)      Mają Państwo prawo do:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo do usunięcia danych osobowych;

e)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.